eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.792

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 759-760
Nummer: 792


<-Forrige . Indhold . Næste->

792.

1 Feb. 1624.

Hans Ulrik Gyldenløve faar Skøde paa en Gaard overfor Stenboden og nogle Huse i Kattesund, Vognbadstuestræde, St. Peders Stræde og Studiestræde.

Christianus 4 giøre alle witterligt, at wi aff wor sønderlig gunst, naade och affection haffuer vndtt, skiødett och giffuett och nu med dette wortt obne breff unde, skiøde och giffue fra oss och wore effterkommere konninger udi Danmarck och chronen och thill oss elschelige, erlig och wellbiurdig Hans Wldrick Gyldenløffue och hans egte liffsarffuinger och effterkommere wor och chronens gaard liggendis her udi wor kiøbsted Kiøbenhaffn tuertt offuer fra Steenboden, som oss er thillfalden for gield effter affgangen Hans Simensøn, wor forige munsterskriffuer, samtt fem woninger i Kattesund, thre woninger udi Vognbadstustrede, sex voninger udi S. Pederstrede, tre woninger udi Studii strede, huorudaff de sex ere forbygde ind udi en gaard och de fire ud thill adellgaden, huilcken forskrefne gaard och woninger med ald deris eyendomb och rette thilliggelse, som forskrefne affgangen Hans Simensøn dett thillforne hafft haffuer, med ald huis boe och boeskab, rørendis och wrørendis, intett wndertagett, som wi i fremtiden i forskrefne gaard naadigst kunde worde thillsindz att forordne, forskrefne oss elschelige Hans Wldrick Gyldenløffue hereffter skall och maa haffue osv. Thi bepligter wi os, wore effterkommere osv. Dog saa fremtt forbemelte oss elschelige Hans Wldrick Gyldenløffue uden egte liffsarffuinger ued døden affgick, da skall altt huis hand sig effterladendis worder falde oss, wore effterkommere konninger udi

II s.759

Danmarck och chronen hiem igien. Thi forbiude wi alle och en huer, høy och nidrigstandis personer forskrefne oss elschelige Hans Wlrick Gyldenløffue herimoed osv. Hafniæ dend 1 februarij anno 1624.

Sæl. Registre XVII. 451.

II s.760

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 22 13:12:36 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top