eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.788

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 745-750
Nummer: 788


<-Forrige . Indhold . Næste->

788.

31 Okt. 1623.

Slagternes Skraa.

Wi borgemester och raadmend udi Kiøbenhaffn giøre witterligt, at eftersom Kong. May., woris allernaadigste [herre], med Danmarkis rigis høywise raad, naadigst for got och raadsamt hafue anseet, at handtwercherne och embederne her i byen maa føris paa fode, huor fore och Hans Kong. May. obne mandat er vdgangen, at udi huert embede skulde forfattis nogle visse wilchor med borgemester och raads betenchende, huor efter de kunde hafue dennem at forholde, da efterdi mange slagtere hafuer os deris embeds anliggende ofuergifuet, hafue wi det med fliid lest och igiennemseet, och efter høybemelte Kong. May. naadigste bevillning dennem efterskrefne laugs ordning vddelt.

1. Først till en oldermand at indsette skall aff all lauget udwelgis tuende forstandige mend, som for borgemester och raad paa

II s.745

Raadhuuset skall opfordris, huilchen di af samme to god kiender skall it aar vere slagternis oldermand, och hand hafue to andre fornumstige laugsbrødre till hossiddere, huis nafne i byens bog skulde indtegnis, huilche med oldermanden skall paamindis deris bestillning med flid till Kong. May. och byens gafn troligen och foruden all argelist at forrette, och till alt saadant at efterkomme skulle de paa en wis dag udi huer vge forsamlis paa en bequem sted, om saa offte behof giøris, och der forhøre huis klagemaall och besuering imellem slagterne indbiurdis, saa vell som och [imellem] dennem, deris suenne och drenge kand indfalde, de skulle och hafue en laugs skrifuer, som alle deris sager och ærinde kand till bogs tegne, och naar en oldermand forlofuis, da skall en aff hossidderne skichis til oldermand vdi hans sted, huilchen raadet der till kiender dyctig at vere, och en anden laugs broder settis till hossiddere igien, dog skal ingen hossiddere were lengere end udi to aar.

2. Ingen maa indtagis i slagter lauget vden hand till foren hafuer wundet sit borgerskab eller det till wisse tid agter at forhuerfue, och sig nedersette ville udi saadan louglig och velbeleyligh huuse och gaarde, som till slagternis ophold sig kand bequemme, och skall hand efter det 70 capitell udi hoyloflig konning Christian den tredies recess giffue en gylden till indgang eller och udi den sted 6 specie Mk. eller des verd, af huilche oldermanden och hans hossiddere skulle haffue de tre parter och skrifueren den fierde part, men till deris samlings stues leye och den at holde ved lige maa aarligen med laugsbrøderne giøris tilleg, huer effter sin formue, saa vell som och till de fattige laugsbrødre och søstre, som soet och armod lide, deris nødtørfft och bistand, och at hielpe dennem till iorde med, naar de ved døden afgaar, och ellers skulle de ingen bekaastning giøre enten med mad eller driche til gilde eller giestebud i nogen maader.

3. Disligeste paa det altingst i samme laug dis skicheligere maa tillgaa, da skulde oldermanden med hossiddere wed laugsens skrifuer lade holde rictig regenskab paa laugsens penninges indtegt och udgifft, huilchet en oldermand efter anden aar fra aar skulle indlegge udi laugsens kiste, at der af saa offte fornøden giøris kand erfaris, huad som indtagis och udgiffuis till meenige laugs nøtte och gaffn, och huad som gamle och skrøbelige laugs brødre och søstre till gode kommer.

4. Huilchen. slagter sist i lauget indtagis skal tiene i lauget efter oldermandens befalning och till sige brøderne at møde till stefne,

II s.746

liig at følge och alle ærinde, som paa Kong. May. och byens och laugsens weigne forrettes skall, indtill en anden kommer i hans sted, mens indtagis to eller tre slagtere paa en tid, da skall den som yngst er forskrefne bestillning betiene, findis hand u-villig eller forsømmelig som till sige skall, bøde huer gang hans brøst findis 2 Mk. till de fattige af lauget.

5. Effter saadan anordning skulde slagterne her af byen begynde deris laug paa ny och det saa ved lige och magt at holde, at udi slagterboderne iche nogen tid, enten i herredage eller andre store forsamlinger, fattis got oxekiød eller lammekiød till kiøbs, all den stund de her paa torfuit eller udi landet queg och lam for pendinge kunde bekomme, huilchet de skulde ud selge som det er fet och got till, stalløxen kiød, gresøxen och andet gemen slagte kiød, huer for sig med byes rette skaallepund vegt, for skelligt kiøb, saa at de fattige och rige maa see och kiende, at dennem sker skiell for deris penge, som det sig bør, och dennem iche tillstedis at slagte och vdhugge magert koe kiød iblant oxe kiød, findis nogen det at giøre, bøde 6 Mk.

6. Slagterne skulde slagte vden byen udi de boder, der till bygde och forordnet ere, och iche inden porte, paa det blodet och anden v-renlighed iche kand flyde langs gaderne igiennem eller udi strederne, got folch til af sky, er och nogen slagter, som i samme boder iche hafuer rum at slagte, da skall dennem her uden for byen en pladz udvisis, som till samme deris slagter boder at bygge best kand bequemme.

7. Ingen maa udhenge eller fall holde ny slagtet kiød eller suin och det vdselge af deris huuse, kieldere eller udi gader, mens alleene udi slagterboderne eller paa Ny torfue, huo som i de slagterboder ey rum hafuer, efter Kong. May. der om udgangne forordning; findis nogen her imod at giøre, skulle hafue samme kiød forbrudt till de fattige och der for vden til kongen och byen bøde 20 Mk., saa ofte dett skeer.

8. Skulle alle slagtere vere strengeligen och alvorligen forbuden at selge nogen slags self døt fersk kiød, vnder deris æris och embedes fortabelse.

9. Dersom nogen slagter eller slagter suend blifuer befunden och skelligen ofuer bevisis, at hafue kryst eller forderfuit nogen bondens lam, som de paa torfuit skall holde, den skall iche alleeniste oprette skaden, mens strafis paa sin formue som den, der v-erligt handlet hafuer.

II s.747

10. Ingen slagter eller slagter tiener maa falde andre i forkiøb, vnder 6 Mk.'s bøder saa offte det skeer.

11. Wdi slagterboderne skulle de iche heller kalde nogen fra andens windue, mens lade dennem kiøbe enhuer som de lyster, vnder fire Mk.'s bøder.

12. Af drefte fæe och lam skall ingen slagter kiøbe mere end it par øxen och 10 lam.

13. Mens ville alt embedet were i det kiøb, da skulle de samtlige betale och saa huer annamme huis dennem bør med rette, huo her imod giør bøde 40 Mk.

14. Slagterne maa holde tuende adels stefne om aaret paa fastende stefne, den ene neste søgen dag(!) och anden ved St. Hansdag mitsommers tide, udi en af raadsens nerverelse och da tale med huer andre om det gandske laug och embeds nødtørfft, saa och afrette alle sager, som iche tilforen udi de andre laugsmøder aftalt och forklaret er, disligeste skulle de udi samme adels stefne ofuer veye huad indkiøb de hafuer paa huer forskrefne slags queg och slagter fæ, och sette kiøb derpaa, eftersom det udi boderne med ret skaalepund vegt maa och skall selgis och afhendis, dog forbeholden efter tid och leylighed at lade forslaa, efter øxenens indkiøb, huad huer fierding oxe kiød i skaalepund at selge kand streche i pendinge, med borgemester och raads vidskab och samtyche, paa det den fattige almue maa skee skiell och at slagterne maa ved blifue.

15. Gaar nogen slagter bort af stefne førend hand suarer for sig och stander huer till rette, som hannem blifuer till at tale, bøde 6 Mk.

16. Huo som giør oldermanden eller hossiddere v-liud udi laugsens forsamling paa laugs stefne eller anden tid, bøde iligemaade 6 Mk.

17. Slagterne skulle were endrechteligen till at holde god och skichelig ordning imellem deris suenne och drenge, och en iche vdlofue eller giffue større løn end den anden, som er dennem self till skade. Disligiste och venne deris folch till kirchegang och Guds ords hørelse, och till ophold fra drukenskab, letferdigheds ord och tale, som ofte des wehr iblant dennem skeer, Gud till fortørnelse och menigheden till forargelse, vnder alvorlig peen och straff.

18. Wnderleyer nogen slagter andens suend før hans stefnedag er forløben, bøde 6 Mk.

19. Anstiller nogen slagter suend sig modtvilligen och forløber sin hosbonde, førend hand haffuer met hannem afklaret for huis

II s.748

dennem imellem var och blifuer louligen adskilt, hand maa paa gribis och straffis efter Kongl. May. naadigste vdgangne mandat eller efter oldermandens och hossiddernis billig kiendelse, som ret er, mens dersom ellers i andre maader kand indfalde tuistighed imellem slagterne indbiurdis, eller och om di och deris tienere huer andre for v-rette, da skall deris sager forhøris ved bisiddere och raadet, med oldermanden och hans hossiddere, saa vit kongen och byen ingen rettighed hafuer.

20. Huilchen slagter, som leyer nogen suend, hand skall haffue to widne och lade samme suends nafn och wilchor och med huad beskeen hand fest worder ved laugens skrifuer at antegne.

21. Forbryder sig nogen slagter imod huer anden indbiurdis, da skulle den tiltalis och stande tillrette for oldermanden och hossidderne, skeer blodwid, da kongens och byens ret forbeholden.

22. Forsømmer nogen slagter suend sin hosbondis gafn at at giøre, som hand er fest fore, hand straffis eller bøde efter oldermandens sigelse.

23. Skulle slagterne ingen artichler eller vedtegt for dennem self optage, forvden borgemesters och raads samtøche och widskab, anderledis end udi denne deris skraa forfattet er, under tuende 40 Mk. bøder till kongen och byen.

24. Iche heller to, tre eller flere biude dennem imod embedet med nogen paafund, under samme straf.

25. Afsiger nogen slagter fra embedet och siden er det igien begierendis, eller och med forset holder sig der fra en tid lang och iche som andre hans laugsbrødre wille holde embedet wed lige, da skall hand winde det paa ny igien efter oldermandens och hossiddernis sigelse.

26. Naar nogen slagter ved døden afgaar, vill da hans hustru bruge embedet fremdelis, da maa det hende samtøchis, dog at hun der maa holde saadan folch, som retteligen wid der med at omgaais, och at hun holder laug och laugs ret vedlige.

27. Huilchen broder eller laugs søster, som Gud allermechtigste kalder af denne verden, och oldermanden lader tillsige laugsbrøderne at følge hannem eller hinde till jorden, da huer at følge eftersom deris leylighed sig kand begifue, med mindre det skeer udi pest tid, da der med at forholdis efter den forordning, som giøris och holdis offuer all byen.

28. Skall oldermanden lade tilsige dennem af lauget, som skulde bere liget til jorden, efter ordentlig omgang, er da nogen,

II s.749

som for alderdom eller suaghed iche bere kunde, da skall hand forbigaais, huo her imod siger och sidder ofuerhørig, hand bøde 10 Mk. til lauget.

29. Endelig och till beslutning alle bøder, som forbrydes udi dette laug och udgifuis och besk[ich]is till alle parterne, eftersom høybemelte Kong. May. naadigste forordning i det andet capitel indholder och som forskrefuit staar, dog Kong. May. och byens sager foruden disse forskrefne artichle uforkrenchet, och paa Hans May. naadigste behag os forbeholdet dennem efter tidsens leylighed at forandre och forbedre, eftersom menighed och lauget gafnligt kand vere. Till vidnisbiurd hafue wi ladet trøche woris stads secret hengendis her neden fore. Giffuit wdi Kiøbenhafn den 31 octobris anno 1623.

Af Resens Afskrifter af Lavsskraaer S. 1098-1109.

II s.750

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 22 13:08:51 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top