eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.785

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 743-744
Nummer: 785


<-Forrige . Indhold . Næste->

785.

5 Sept. 1623.

Den tydske Kirke skal være Kirke for Silkevæverne og andre Udlændinge, der arbejde i Kongens Manufakturer.

Christian 4 giøre alle witterligt, att wi naadigst haffuer funderet saa och med dette wortt obne breff fundere den tydske kircke her udi vor

II s.743

kiøbsted Kiøbenhaffn thill vore silckeueffuere och andre vdlendske folck, som hersammestedz for oss nogen manufactur aff silcke, vldett, linnett eller andett saadantt giører och forarbeider, huor dennom skall giøris tieniste med Gudz ord, predicken, sakramenternis uddelelse, brudeuielser, begraffuelser och ald anden geistlig thieniste, och skall dennom wdi dend ny biugning, korskircken kaldett, som thill samme tydske kircke skall opsettis, och ellers thill fornødenhed stoellsteder uduises. Skall och bispen med sognepresten och de eldste udi kircken sex des forstandere forordne, som och deris nødtørfftighed, gaffn och beste flitteligen skulle haffue i agtt; udi samme kircke maa och hereffter, som hidindtill brugeligtt haffuer verett, trende taffler omberis, och huis, som saaledis paa de fattiges taffle giffuis, skall thill de fattige och uedtørffuende udi samme thydske kirckis menighed dog thill nødtørfft uddelis och saaledis med andett føris thill regnskab. Sammeledis skall vor øffuerste rentemester, dend som nu er eller hereffter kommendis worder, med bispen hersammestedz aarligen om Philippi Jacobi dag samme kirckes regnskaber forhøre. Huilcken wor naadigst fundation udi alle sine puncter, efftersom forskreffaet staaer, wi endeligen wille haffue forholdett och effterkommett, forbiudendis alle och enhuer herimoed nogen forfang eller indpas att giøre i nogen maade. Hafniæ dend 5 septembris anno 1623.

Sæl. Registre XVII. 380.

II s.744

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 22 13:06:20 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top