eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.784

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 741-743
Nummer: 784


<-Forrige . Indhold . Næste->

784.

20 Juni 1623.

Instrux for Fogden ved Ladegaarden.

Christianus quartus giøre alle witterligt, att wi naadigst haffue antagett och bestillett och nu med dette wortt obne breff antage och bestille denne breffuiser Rasmus Jensen for en ladegaardz fogett paa dend store Ladegaard her for vor kiøbsted Kiøbenhaffn, och skall hand sig udi effterschrefne puncter endelig rette och forholde.

1. Skall hand icke alleniste selff flittig søge kircken, men ochsaa thillholde alle folckene, som paa Ladegaarden beskeden er, att de ochsaa giør dett samme, dog saaledis dett anordne, att altid nogle thillstede bliffue, som thill ild och lius, saa och fehett kand haffue thillsiun; emedler thid de i kircken ere skall alle porte och dørre vere thillugte, saa aldelis ingen fremmed thillstedis der ind att komme.

2. Skall hand och selff dagligen giffue agtt paa ild och lius, saa och att folckett, ehuad naffn de haffuer, thill rette thide staar op och gaaer i seng och i rette tide giør altt, huis som de forpligtt er.

3. Skall hand haffue opseende att alle grøffter och lyckelser omkring ladegaardz marcken aff bønderne, efftersom de dennom emellom skifft er, bliffuer holdtt ued magtt, huilckett udi lige maade skee skall med de grøffter, som emellom aggerne graffued er, saa att de i alle maader bliffuer ued magtt.

4. Jorden skall om effterhøsten om S. Mickelsdags thid leggis, och derpaa udføris maagett, och derhoes giffuis agtt paa att ingen aff bønderne bliffuer besuered widere end de bør och thill wpligtt, enten med pløyen, saaen, høsten, maagagen eller udi nogen anden maade.

5. Naer thid er att pløye om foraarett, da skall flittig agtis att iorden i thide bliffuer pløyett, och siden med gott korn bliffuer saaed, harrett och trumled.

6. Paa terskerne skall giffuis agtt paa, att de kornett reen vdtersker, saa att deraff inted spildis.

7. Med røgterne skall haffuis indseende, att de inted foder spilder och att krøberne før end feett skall dricke bliffuer giortt rene, och effter att de druckett haffuer vandett rentt igien vdfeyes, førend forett igien dennom forreleggis.

II s.741

8. Vnder feett skall dagligen giøris reentt, huilckett skall forrettis ued rygterne saa och gadehusmendene aff lehnett.

9. Naer kornett skall opmaalis, da skall Hans Haagentorn eller och huem der i hans sted hereffter worder forordnett, vere thillstede och derpaa tage maaell, huilckett siden paa de steder, huor hen dett befalett bliffuer, skall forskickis.

10. Kornett skall saaledis handteris och giøris reentt, saa att dett kand brugis thill maltt thill dett store Brøggers i Kiøbenhaffn, huis skeldkorn, som der aff kommer, skall brugis thill suinene och andett smaakree.

11. Hand skall och haffue flittig opseende med feett, saa att quegett huercken altt for offuerflødig eller och altt for ringe bliffuer fored, efftersom aarsens leilighed kand taale, och icke thillstede quindfolcken med foringen sig nogett att befatte.

12. Med drengene, som enten kiører wogn, vogter feett, suiin eller andett kre, i huad naffn dett haffue kand, skall hand haffue flittig opseende, att en huer giør den deell de bør att giøre.

13. Quindfolckene skall thillholdis, att de feett icke lader staa paa melckesteden och bie effter dennom, och skall de thillholdis att de thill en viss thid effter aarsens thid morgen, middag och afften malcker uden nogen forandring, imoed huilcken forordnede thid der skall ringis med klocken paa Ladegaarden, huor effter de med feett hiem att driffue sig skall rette, quindfolckene skall och thillholdis att spinde, naer de der thill nogen thid kunde haffue, och huis spundett bliffuer leggis i foruaring, indtill dett aff hannom affordrett bliffuer.

14. Paa heste och hopper, som thill Ladegaardens brug forordnett er, skall hand haffue flittig agtt paa, att de icke fordriffuis, saa och icke uden wtryckelig befalning thill anden end thill Ladegaardens arbed bliffuer brugtt.

15. Quindfolcken, med huad naffn de och neffnis kand, skall thillholdis, att de udi rette tide ald deris arbed fuldbringer och dennom icke thillstede, att de naagen thill sig paa Ladegaarden indtager under dett skin, att de med dennom nogett att forrette haffuer, men naar nogen med dennom nogett att bestille haffuer, da skall sligt uden for Ladegaarden skee.

16. Der skall ingen sur eller søed melck, smør, ost eller nogett aff dett, som att selgis befaled er, hereffter selgis paa Ladegaarden, men sligtt altsammen skall selgis paa torritt eller paa de steder, som der thill forordnett er eller bliffuer.

II s.742

17. Portene skall altid holdis lugte och icke thiere opluckis, end naer nogett ud eller ind i Ladegaarden føris skall.

18. Laden skall holdis lugtt, saa att therskerne om natter thide eller och under maaltidz tid icke kand komme der ind, icke heller maa thillstedis att en, tho eller tre derinde allene maa vere, men naer de deri skall vere, da skall de alle derinde vere.

19. Feed, som nu paa Ladegaarden er eller kommendis worder, eller och thilleggis, skall merckis med de mercke, der thill forordnett bliffuer.

20. Huis penge, som oppebaarett bliffuer for huis som aff Ladegaarden selgis, skall strax thillstillis Hans Haagentorn eller och huem i hans sted kommer, huer onsdag och løffuerdag eftermiddag.

21. Feed skall wogtis, saa att de altid kan kand komme paa fersk gres, saa och att de icke kommer paa de steder, der som de kand giøre skade; hand skall thillholde feehiurerne, att de altid bliffuer hoes feed, huilckett ligesaa skall holdis med suinene.

22. Dersom nogett aff feett, lidett eller stortt, døer enten paa Ladegaarden eller i marcken, da skall de dett wogte eller rygte strax giffue hannom dett thillkiende, och huderne eller skindene føris thill regnskab.

In summa, hand skall vere thillforpligtt sig i alle maade att anstille och forholde, som en goed ladegaardsfogett och en tro och och flittig thiener egner och bør, och med alting uide och ramme voris gaffn och beste, dett meste Gud aldsommegtigste giffuer hannom lycke och naade thill och som hand vill ansuare och vere bekiend.

For saadan hans thieniste, wmage och besuering haffuer wi naadigst beuillgett hannom aarligen thill løn och besoldung 26 dlr. courant, saa och huer maaned thill kost iij dlr. courant, huilcken hans løn och besoldung skall begynde och angaa fra dend 12 aprilis sidst forleden och saa aar for aaer, emedler thid hand i samme bestillning bliffuer, forfølgis. Bedendis och biudendis wore rentemestere, att i aarligen hannom samme pension och besoldung lader giffue och fornøyge, ey giørendis hannom derpaa nogen forhindring i nogen maade. Haffniæ dend 20 junij anno 1623.

Sæl. Registre XVII. 366-68.

II s.743

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 22 13:05:14 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top