eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.782

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 735-740
Nummer: 782


<-Forrige . Indhold . Næste->

782.

24 Maj 1623.

Remsnidernes og Pungmagernes Skraa.

Wi borgemester och raad i Kiøbenhafn giøre witterligt, at efftersom Kong. May. voris allernaadigste herre, med Dannemarchis høyvise raad, naadigst for got och raadsamt hafuer anseet, at handtvercherne her udi byen maa føris paa fode, huorfore Hans May. obne mandat paa trøch er vdgangen, at alle mestere udi et huert handtverch skulle forfatte nogen wisse wilchor med borgemester och raads betenchende, huor effter di kunde hafue dennem at forholde, da effterdi

II s.735

menige remmesnidere, sadellmagere, sømske beredere, hanske och pungemagere, som aff arildz tid haffuer veret vdi et laug, thi allesammen hafuer os deris anliggende skrifftlig offuergiffuet, er det af os igiennem lest och efter høystbemelte Kong. May. bevilling hafuer gifuit forskrefne fire handtvercher till deris laugs forbedring at skiche och rette dennem der effter disse efter skrefne artichle.

1. Først skulle de samptlig hafue en oldermand, huor till de selfuer maa vdvelge to af deris laugsbrødre, som paa raadhuuset for borgemester och raad skulle opfordris, och huilche raadet af samme to god kiende, den skall vere oldermand it aar, och hannem skall till ordnis to andre forstandige mend af forskrefne fire embeder thill hossiddere, huis nafne da i byens bog skulle indtegnis och alvorligen befalis, deris bestellning med fliid for vden argelist at forrette, och di skulle paa huer mandag i vgen forsamlis, om saa ofte behof giøris, paa en bequem sted och der forhøre huis klage som indfalder imellum mestere, suenne och drenge, och skulle di hafue en laugs skrifuere, som deris sager till god effterrettning kand antagne, dog alle saadan deris samkomst att skee foruden drich.

2. Siden naar aaret er forløben och oldermanden forlofuis, da skall en af de to hossiddere beskichis udi hans stedt, huilchen borgemestere och raad eracte der till dyctig at vere, och en af laugsbrøderne ordnis till hossiddere i hans sted igien, dog skall ingen were lengere hossiddere end i to aar.

3. Alle deris nafne, som nu ere udi huer forskrefne fire embeder, skulle till bogs skrifuis, oc di som effter denne dag indtagis skulle huer hos sin embedz brødre efter haanden antegnis och huor de ere bosatte, paa det oldermanden och hossiddere dis bedre kunde vide Kong. May och byens erinder dennem at forrette, saa vell som och alle v-duelige bønhaser at afskaffe, thi huilchen borgemester och raad god kiender at vere kongen och byen nyttig och handtverchet lerdt hafuer, maa af forskrefne embeders oldermand och hossiddere lauget iche forveigris.

4. Forskrefne handtvercher maa fire tider komme sammen om aaret och raadføre sig medt huer andre om laugsens nøtte och embedz forbedring, den første søndag effter Cantate, anden Mariæ Magdalene dag, den tredie Ghalli dag, den fierde neste søndag effter Kyndelmisse, dog alle paa fastende stefne och for uden alle giestebiudelse och drich, vnder huer 40 Mk.'s bøder; men kand deris laugs nøtte och verff forrettis med mindre sammenkomst, staar det dennem selff, och skall en af raadet were hos udi samme møder, der for uden otte

II s.736

gange om aaret, nemlig en gang udi huer maanet (om saa ofte behof giøris) laugsens sager at forhøre och till billig endskab at forhielpe.

5. Item ingen aff forskrefne fire embedz selskab maa emod recessen forhindris at komme udi lauget, och ey heller nogen af samme handtverchsuenne, som hafuer udtient deris lære tid, faaet sit lere breff och rictig beskeden fremvist, maa forveigris at komme udi lauget at bruge embedet, om hand findis saa at vere kommen till alder och forstand, at hand kand formaa sig at nedersette och vinde sit borgerskab, och skall hand aldelis ingen omkostning giøre enten paa drich, gilde eller giestebud, naar hand i embedet indtagis, vden alleeniste gifue oldermanden, som hafuer v-mage for alt lauget, 1 sldlr., och [skrifueren, som hans nafn] i laugsens bog indskriffuer, en half dlr., och siden skall hand aflegge 8 sldlr., som skulle farvaris, halfue parten till deris laug och husis forbedring och anden halfue part gamle och fattige embeds brødre och deres hustruer till hielp och trøst och till at bestedis till jorden medt, naar de ved døden bortkaldis.

6. Huilchen sidst udi lauget indkommer, hand skall tiene lauget efter oldermandens befalning och sige till laugs mode, saa och till lig at begrafue och anden, kongens och byens nødvendige ærinde, indtill en anden kommer i hans stedt; findis hand v-uillig eller forsømmelig, bøde huer en gang hans brøst saa findis thuo Mk. till lauget och di fattige af lauget, blifuer hand siug eller udi loulig forfald, da tiene den nest før hannem i embedet indkom, indtill den anden selff kand forrette sin gierning, men dersom indtagis to, trei eller flere paa een tid, da skulle de som ville were fri for den v-mage huer betale och udgifue to sldlr. till lauget, di fattige och dens belønning, som omgaar udi den laugs broders sted, som siug och i forfall er och ellers om gaae skulle.

7. Dør nogen af forskrefne fire embeds brødre, da maa hans effterlefuende hustrue v-formeent effter hans død bruge embedet, saa lenge hun sidder v-gift och holder sig ærligen, oc maa di paa huert forskrefne embede holde een eller tou suenne och en dreng till handverchs forfremmelse och deris nærings ophold.

8. Skall ingen af forskrefne fire embedz mestere maa opsette deris wahre paa høyere priis end som de efter indkiøb paa huder, læder oc skind kunde vedblifue, ey heller [udi] deris sammenkomst slutte noget, som kand vere imod Kong. May. naadigste mandat, wnder straf som ved bør.

9. Item udi de almindelige maader, som forskrefne fire handtwercher forundt er, sammeledis naar en aff raadet er hos deris older-

II s.737

mand och hossiddere, sager at forhøre, da maa ingen paa de tider nogen verge medt sig bere, huor af skade och v-lyche kunde foraarsagis, vnder otte Mk.'s bøder till de fattige saa ofte sligt skeer.

10. Truer eller vndsiger nogen laugs broder eller suend hin anden och det kand giøris bevisligt, bøde 4 Mk. och der till stille borgen at vere hin anden v-bevart, vden huis skee kand ved lou och rett.

11. Huilchen som worder tillsagt at møde for oldermanden och hossiddere for nogen sagh eller tilbørlig ærinde skyld och hand iche møder till det kloche slag hannem tillsigis, bøde 4 Mk., blifuer hand en half time borte ofuer tiden, bøde 1 Mk., men blifuer hand en heell time borte eller slet borte, bøde trei dobbelt, vden hand hafuer loulig och bevislig forfald.

12. Huilchen af forskrefne fire embeder, som kaldis for olderdermanden i rette for vitterlig gield, hannem skall laugdag foreleggis at betale, sidder hand ofuerhørig och det bevisis, da stede borgemester, raad och fogeden rett ofuer hannem efter privilegierne, vden videre deelsmaall.

13. Skulde forskrefne handverchers mestere indbiurdis med huer andre udi deris sammenkomst foreenis, huor mange suenne huer maa holde och huad deris løn skall vere, och der om saa skellig slutte, at suennene saa vell som mesterne kunde ved blifue, at ingen skeer forkort.

14. Huilchen som undefstaar sig at tage suenne paa sit arbeide, som forinden rette stefne dag med v-minde er skildt fra sin mester bøde 3 sldlr. och miste samme suend, och suendens straf halftredie sldlr.

15. Ingen af forskrefne handwerchs suenne skulle self maa tilltage sig nogen ørcheløs dage om vgen, huerchen mandag eller andre dage, uden huad di huer af deris embedz mestere med oldermandens samtøche forloffuit worder, men skulle huer mandag morgen klochen femb slett forføye dennem paa deris mesters werchsted; huilchen handwerchs geselle her imod giør, vden hand hafuer sin mesters forloff, da bøde 1 Mk. første gang, anden gang 2 Mk. och saa fremdelis, och der for wden stande till rette for hand forsømmet sin mesters gierning, efter oldermandens och hossiddernis sigelse.

16. Foracter nogen suend eller dreng deris hosbondis eller hustrues mad och øll, som v-strafeligt er, och det klagis och bewisis, bøde j dlr., kand hand brøderne iche udgifue, da strafis tho dage och nætter i kielderen till wand och brød.

II s.738

17. Och efterdi forskrefne fire handtvercher bekomme adskillige nationers folch paa deris embede at tiene, iblant huilche undertiden soet och siugdom kand paa falde, da paa det at samme fremmede udi tilfaldende nøed maa och kunne hafue udi forraad, da skulle alle fire embeder lade giøre en velbeslagen bøsse, med fire faste laase for och der till 4 nøgler med underskedelige meenløchelser, till huilchen de ælste af huer forskrefne embeder skall hafue huer sin nøgell, huor udi skall indleggis och forvaris huis thi penge (som det kaldis), der af mesterne och suenene, nemlig mestere 4 Sk. och huer suend 2 Sk. till huer quartall mode blifuer udgifuit, och skall samme bøsse iche obnis eller opladis, uden laugs skrifueren er tillstede, som udi deris laugs bog kand indtegne huis der af udtagis och huor till det igien vdgiffuis, paa det at alting der medt des richtigere kand tillgaaes och di som derudinden hafuer at skafe kunde blifue v-fortencht.

Om drengene at lære.

18. Ingen af forskrefne fire embeds mestere, som nu laugs brødre ere eller her effter louligen indtagis, skulle formeenis eller giøris forhindring drenge at lære.

19. Och skall en dreng paa remmesniders embede thiene trei aar, paa sadelmagers embede trei aar och paa hanske och pungemagers embede trei aar, och skall theris forældre eller werger betale for deris lære, eftersom de med mesterne forenet worder, men fattige børn, som ingen forældre eller werger haffuer, och af mesterne skulle fødis och vnderholdis, de skall tiene deris mester paa alle fire embeder for deris lære huer udi fire aar.

20. Skall ingen dreng medelis lærebreff førend hand hafuer udtient och lovligen for oldermanden och hossidderne bewisis, at hand bør det att hafue, och iche heller benechtis eller forholdis sitt lærebreff, naar hand hafuer udtient sin tid och er god for suend.

21. Iche heller skall nogen mester maa forvise sin læredreng fra sig, naar hand hafuer tient en tid lang, uden hans lære er forløben och hand fanger sit lærebreff, med mindre det skeer mett øfrigheds kiendelse.

22. Ingen mester maa forsømme sin dreng met undervisning paa handtwerchet eller bruge hannem till anden bestillning, [end] med huis samme handtwerchs arbeide wedkommer, till drengens forbedring, befindis nogen mester her emodt at giøre, hand stande derfor till rette.

II s.739

23. Huilchen dreng eller suend sig modtvilligen anstiller och forløber sin mester førend di bliffuer louligen adskilt, hand maa paagribis och strafis efter høystbemelte Kong. May. naadigste udgifuen mandat, som det sig bør.

24. Huilchen broder, laugs søster eller deris børn, som Gud kalder aff denne werden, [och oldermanden] lader laugsbrøderne tilsige att følge hannem eller hende till deris leyersted, forsømmer der nogen och iche kommer till den time tillsagt worder, bøde 6 Mk.

25. Skall oc oldermanden lade dennem af lauget tillsige, som skulde bere liget till jorde efter ordentlig omgang, er da nogen som for alder och suaghed iche bære kunde, da skall han forbigaais, huo her imod siger och sidder ofuerhørig, bøde 6 Mk.

26. For det sidste skulle alle bøder, som forbrydis och udgifuis i dette laug och selskab, vdelis och beskichis till alle parter, efftersom høystbemelte Kong. May. naadigste paa trøch udgangen forordning i det andet capittel indholder och som foreskrefuit staar, och intet der af till øll eller giestebud vdgifuis skall, dog Kong. May. och byens sager foruden disse forskrefne artichler v-forkrenchet, der hos forbeholden thennem efter tidsens leylighed at forandre och forbedre, eftersom lauget och menigheden gafnligt were kand. Thill widnisbiurdt hafuer wi ladet trøche woris stadz secret her neden fore. Gifuit i Kiøbenhafn 24 maij anno 1623.

Af Resens Afskrifter af Lavsskraaer S. 738-49.

II s.740

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre dec 12 18:08:26 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top