eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.779

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 732-734
Nummer: 779


<-Forrige . Indhold . Næste->

779.

8 Maj 1623.

En Brygger beskikkes ved Kongens Bryggerhus.

Christianus 4 giøre alle witterligtt, att wi haffuer bestillett och antagett och nu med dette vortt obne breff bestille och antage udi vor thieniste denne breffuiser Anders Hendrichsøn for en brygger udi dett store brøggerhus her for vor slott Kiøbenhaffn, och skall hand udi samme sin bestillning sig med sin vnderhaffuende brygger suenne och malttgiørere effter denne effterfølgende forordning udi alle maader rette och forholde. Først skall samme brygger, bryggersuenne, malttgiørere och plidzkarle holde dennem edrue och flittig udi deris kald och bestilning och vere skriffueren sammestedz hørig och lydig, att giøre och lade huis hand dennom paa vore vegne biuder och befaler. Skall hand och saauell som suennene med ald flid och wmag brugge sig med goed maltt att giøre och haffue goed thillsiun och waretegtt att dett spiris och kommis thill gaffns, item att dett offte omskaaris, baade paa lofftene och kølffuerne, att dett icke for møgett udløber udi spirer, icke skemlis med mull eller brendis paa kølffuerne. Disligest skall forskrefne brygger med ald flid brygge gott øll och dett vell lade kaage och syde, att det kand vere suntt, saa och haffue sin gode och naturlig smag och farffue, som gott øll bør att haffue, item med flid samle och foruare huis gierd och berme mest kand bliffue effter huer brygning, och dennom effter handen lade fylde i tønder, att ingen affspildis och forkommis, att di io kand selgis oss thill beste; skall hand och saa uell som de haffue goed thillsiun thill ild

II s.732

och lius, serdelis att icke thill offuerflødighed eller spilde bliffuer forøed nogen lius, ved eller kull enten thill brøgning, maltt att giøre eller tøre, och att hand lader samle och effterhanden forware wdi tønder oss thill beste ald huis vedaske, som falder och bliffuer brendtt wnder malttkøllerne, jtem att hand haffuer wand noch udi forraaed och thillrede, att naer loug eller wrtt er kaagitt och saadett udi brøgpanden, bliffuer der aff tømtt och udløben, hand da strax med hast lader dennom fylde igien, och haffue udi goed agtt sagtt och ringe ild wnder brøggepanden att giøre, imoed dend er heed, haffuer saaditt och skall tømmis, paa dett panden icke skall sprengis eller forbrendis. Hand skall och lade husens brøgwerck, kar, brøggerpande, suallofft saa uell som gulffuene idelig smuck rene och klare holde. I lige maade skall hand altid huis fade och tønder, hand skall forbruge thill brøgning att fade øll paa, vell och smuck rene vdtoe, baade inden och uden, och med warmtt vand lade beligge, nye saauell som gamle, en dag eller to før de skulle brugis, paa dett øllitt icke skall vdlecke eller fange ond smag aff treitt, saa fremtt hand icke vill tage samme øll, som udi saa maader spildis eller forderffuis, thill sig och dett betale. Skall och forskrefne brygger icke dricke sig drucken, ey heller thillstede eller lade husens bryggersuenne, malttgiørere eller dess plidzkarle nogen drick eller selskab haffue. Hand skall och aldelis ingen aff voris slottis eller byens folck tage udi sitt kaminer eller nogensted i brøggersitt, och end icke aff sitt egett øll dennem selge eller skencke; ey heller skall hand eller de haffue hoes dennem nogen lediggenger eller tienist løss folck. Skall ey heller nogen aff dennom maa haffue nogen gang, handell eller wandell udi byen eller ved slottett wden skriffuerens sammestedz vidskab och minde, och naer nogen aff dennom bliffuer forløffuitt paa deris nødtørfftig werff udi byen att gange, da skulle de strax och wforsømmelig begiffue dennom hiem till deris gierning och arbed igien. Hand skall icke heller maa antage udi tieniste eller deraff forløffue nogen aff suennene eller plidzkarle wden skriffuerens samtycke och minde, men om nogen behøffuis och hand veed nogen i saadan maader gode att bekomme, eller nogen suend eller plidzkarll icke er eller sig forholder som hand bør, da att giffue skriffueren dett thillkiende, att de saa kand antagis och forløffuis. Ey heller skall hand eller nogen aff husens suenne maa tage nogett øll aff nogen brøgninger till sig, eller dennom att henlegge udi nogen døll eller foruaring, som thill des skeed er, wden høyeste straff och løns fortabelse, att dette forbemelte skeer skall skriffueren saa uell som brøggeren haffue i

II s.733

agtt, saa fremtt de icke begge samtlig eller i ser derfore ville stande thill rette. Och haffuer wi naadigst wndtt och beuilgett forskreffne Anders Hendrichsøn huertt halffue aar thill løn att maa faa och bekomme penge fyrgetiuffge daler courant, och om maaneden thill kostpenge tre daler courant, disligest huer tre wger thill sin nødtørfftig drick aff øllkielderen sammestedz gammel thi marcks øll j tønde. Disligest haffue wi naadigst wndtt och beuillgett hannom aarligen att maa haffue sex karle sig thill hielp att brøgge och malte och huer dennom thill løn huertt halffue aar penge viij daler courant och deris maanidz kost wstraffelig fra provianthus gaarden hersammestedz att maa bekomme. Saa och maa huer tre karle om vgen thill deris nødtørfftig drick aff øllkielderen sammestedz ued skriffueren leffueris gammell sex marcks øll en tønde, derimoed skall intett øll giffuis dennom fra provianthusett. Maa och forskrefne brøgger haffue sig thill hielp udi samme arbed tre plidzkarle emeden med brøgning och malttgiøring ganger fortt, och en huer dennom giffuis om dagen (hellige dage wberegnett) thill kost och løn penge tholff skilling danske och alle tre om wgen thill deris nødtørfftig dricke aff øllkielderen sammested ved skriffueren antwordis gammell sex marcks øll j tønde. Huilcken hans bestillning och genandtt skall begynde och ahngaa fra Philippi Jacobi dag 1623 och siden saaledis forfølgis, indtill wi anderledis derom thillsigendis worder. Bedendis och biudendis wore rentemestere, saa och prouiantt skriffueren her sammested, de som nu ere eller her effter kommendis worder, att de forskrefne Anders Hendricksøn forschrefne pension och genantt baade paa sig, sine wnderhaffuende suenne och folck, emeden och ald dend stund han er udi samme wor tieniste och bestilling, till gode rede paa wore wegne fornøyer och fornøye lader, ey giørendis hannom eller dennom derpaa forhindring udi nogen maade. Hafniæ dend 8 maij anno 1623.

Sæl. Registre XVII 360-61.

II s.734

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre dec 12 18:05:11 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top