eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.778

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 731-732
Nummer: 778


<-Forrige . Indhold . Næste->

778.

3 April 1623.

Skøde til Saltkompagniet paa en Grund paa Kristianshavn.

Christianus 4 giøre alle witterligt, att wi aff vor synderlig gunst och naade haffuer vndt, skiøtt och giffuett och nu med dette wortt obne breff vnder, skiøder och giffuer oss elschelige Johan Post, borger och indwohner her udi wor kiøbsted Kiøbenhaffn, och hans med consorter udi dett refinerede saltt compagnie och deris arffuinger samptligen, denne wor och cronens pladz, iord, grund och eyendomb udi Christianshaffn liggendis, som hand paa forskrefne compagnies vegne haffuer ladett forfylde och indhegne, som er fra strandsiden aff norduest i suduest paa dend sudueste side langs Baadzmandz strede sex och halffemtesindztiuffue selandske alne, udi breden fra Baadzmandz strede langs wed Kongensgade udi suduest siuff och fyrgetiuffge selandske alne, fra Baadzmandz strede langs ued Strandgaden ere fyrretiuffue och halffniende sielandske alne. Huilcken pladz, iord, grund och eigendomb udi bredden och lengden, saa och med sin fortoug och haffnen udi stranden thill strømmen, efftersom forschreffuet staaer och som dend nu forfunden och indbegreben er, forskrefne

II s.731

Johan Post och hans med consorter udi forbemelte compagnie och deris arffuinger samtligen mue och skulle haffue, niude, bruge och beholde, selge och affhende for fri euindelig eyendomb. Thi bepligter wi oss, wore effterkommere konger wdi Danmarck och cronen, att fri, hiemble och fuldkommeligen thillstaa forskrefne Johan Post och hans med consorter udi forbemelte compagnie och deris arffuinger forskrefne pladz, iord, grund och eyendomb, saa och med sin fortog och haffnen udi stranden thill strømmen, efftersom forberørtt er, for huer mandz tilltale, som der paa kand tale med rette udi nogen maader. Dog skall forskrefne Johan Post och hans med consorter och deris arffuinger were forpligtt paa samme pladz och grund att lade bygge och opsette goed kiøbstedz bygning och dend siden ved lige och magtt att holde. Thi forbiude wi osv. Hafnie dend 3 aprilis anno 1623.

Sæl. Registre XVII. 346.

II s.732

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre dec 12 18:04:15 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top