eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.777

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 725-731
Nummer: 777


<-Forrige . Indhold . Næste->

777.

22 Marts 1623.

Skomagrenes Lavsskraa.

Wi borgemester och raadmend udi Kiøbenhaffn giøre alle witterligt, at efftersom Kong. May. wor allernaadigste herre, med Dannemarchis rigis høywise raad, naadigst for got och raadsamt haffuer anseet, at handtwercherne her i byen maa føris paa fode, huor fore och Hans May. aabne mandat er vdgangen, att alle mestere udi huert handtwerch skulle forfatte nogen wisse wilchor, med borgemester och raads betenchende, huor efter de kunde hafue dennem att forholde, da efterdi menige skomagere hafuer os deris anliggende skrifftligen ofuergifuit, hafue wi det igiennem lest och der af till deris embeds forbedring, efter høybemelte Kong. May. naadigste bevilning, gifuit dennem till deris laug till efterrettning disse effterskrefne artichle.

1. Først till oldermand at indsette skulle to wdvelgis af alt lauget, som skulle udfordris paa Raadhuuset for borgemester och raad, och huilchen de aff samme to god kiender, den skall were it aar oldermand och hand skall hafue to andre forstandige skomagere till hossiddere, huis nafne da udi byens bog skulle indtegnis, saa och formaanis och paa mindis deris bestilning med fliid for uden all argelist at forrette, och skulle paa huer mandag i vgen om formiddag forsamlis udi deris laugshuus, eller paa en anden bequem sted, och der forhøre huis klage der indfalder imellem mestere, suenne och drenge, saa vell som andre laugsens erinder forrette och bestille, och skulle de haffue en laugs skriffuer, som alle sager til god effterretning kunde antegne, dog all deris sammenkomst och vdrettning att skee foruden drich.

II s.725

2. Siden naar aaret er forløben och oldermanden forlofuit, da skall en af de to bisiddere skichis i hans sted, och huilchen borgemester och raad agter der till duelig at vere, och en af laugs brøderne ordnis till hossiddere i hans stedt igien, och skall ingen vere hossiddere lengere end i to aar.

3. Och paa det skomager lauget des bedre kunde bringes i ordning skall oldermanden ved nafn lade antegne alle de gamle och vnge mestere, som nu borgere ere och skomager embede bruge, saa vell som och deris nafne, som efter denne dag indtagis i lauget, och huor de ere boendis, saa kand da oldermand och hossiddere des bedre wide hos dennem Kong. May. och byens ærinde at forrette, saa vell som vdvelige bønhasere, som iche borgere ere, at afskafe, thi naar borgemestere och raad haffue manet nogen till borgere, maa dennem lauget iche forweigres.

4. For det fierde paa det skomagerne till all embeds nødtørfft maa haffue nogen wisse tider at raadføre sig med huer andre om lagsens nytte och embeds forbedring, da maa de om aaret holde 4 sammenkomster eller møder, den første onsdagen nest efter Paaske, den anden neste søndag efter St. Hans dag mitsommer, den tredie første søgnedag efter St. Michels dag, den fierde neste søgnedag efter Hellig tre Kongers dag, alle paa fastende stefne och foruden all drich och gieste biudelse, vnder huer deris 40 Mk.'s fortabelse, men kand deris werf forrettis med mindre sammenkommelse, staar det hos dennem selff, och skall en af raadet vere hos i samme møde, der for uden otte gange om aaret, nemlig en gang udi huer maanet (om saa ofte behof giøris) laugsens sager anhøre och till billig endskab forhielpe.

5. Item skall ingen skomager imod recessen forhindris at komme udi embedet och iche heller nogen skomager suend, som haffuer tient sin lære tid och faaet sit lere breff, maa forhindris och weigres at komme udi lauget och bruge embedet, om hand findis saa at were kommen till alder och forstand, at hand kand formaae sig at nedersette och vinde sit borgerskab, och skall hand aldeelis ingen bekostning giøre enten paa drich, gilde eller giestebud, naar hand i embedet indtagis, vden alleeniste giffue oldermanden, som sidder och hafuer v-mage for alt lauget, j dlr., och skrifueren for hans nafn i skomagers laugs bog indtegner ½ dlr., siden skall hand enten paa en eller to tider aflegge 8 sldlr., af huilche de fire sldlr. skulle forvaris till laugshuusis biugning och forbedring och de andre fire sldr. at komme gamle och fattige forarmede embeds brødre och deris hustruer till

II s.726

hielp och trøst, saa och at bestedis till jorde med, naar de wed døden bort kaldis.

6. Huilchen sidst udi lauget indkommer, hand skall tiene lauget efter oldermandens befalning och sige till laugsmøde, saa och till lig at begraffue och andre kongens och byens nødwendige ærinde, indtill en anden kommer i hans sted;, findis hand motvillig eller forsømmelig, bøde huer gang hans brøst findis 2 Mk. till to skiffter, huuset och di fattige af lauget, men bliffuer hand siug eller i louglig forfald, da tiene den som nest for hannem i embedet indkom, indtill den anden self kand forrette sine gierninger, mens dersom indtagis trei, fire eller flere paa en tid, da skulle de som ville were fri for saadan v-mage huer betale och vdgiffue 2 dlr. till lauget, de fattige, saa och dens belønning, som omgaa vill udi den laugsbroders sted, som siug och i forfald er och ellers omgaa skulle.

7. Skall ingen skomager her i byen tillstedis at holde sko fall mere end paa en sted, som hand self hafuer sin boepæll, paa det mand kand finde och besichte huer skomagers gierning paa sin wisse sted.

8. Och till slig gierning med flid och prøfue skall oldermanden bestille tho forstandige mend af lauget, som huer løffuerdag betiden skall omgaa at visitere alle skomagers støffle och skoe, som skall holdis, huad da v-louligt findis skall indføris for den raadmand ret sidder med oldermanden och hossidderne, huad da af dennem v-louligt kiendis, skall vere forbrut till lauget och de fattige, meden befindis at oldermanden och hossidderne iche nochsom och med flid iche besichter deris laugsbrødris arbeide och rettelig derom judicerer, saa vell som och vdforsker och forfarer om de selgje deris støfle och skoe anderledis end som kiøbet der paa efter tidsens leylighed skelligen settis och byfogden och kiemneren deris ret paa høystbemelte Kong. May och byens wegne forbeholden, men findis nogen forsømmelig, som till skichet worder at omgaa, da bøde for huer gang deris brøst findis huer 2 Mk.

9. Item ingen skomager skall tillstedis at giøre noget nyt arbeide her i byen at selge, førend hands er indtagen och kommen her udi lauget, vnder samme arbeids fortabelse, vden det skeer om onsdagen eller løffuerdagen, efter recessen.

10. Dør nogen skomager, som er i embedet, da maa hans hustrue v-formeent efter hans død bruge embedet, saa lenge hun sidder v-gift och holder sig erligen, och maa hun till skogierning arbeid holde j suend och en dreng.

II s.727

11. Item vdi de almindelige møder, som skomager skulde holde, sammeledis naar oldermanden och hans bisiddere, da maa ingen paa de tider eller steder verge med sig bere, huor af nogen v-lyche kunde foraarsagis, vnder 8 Mk.'s bøder till de fattige saa ofte sligt skeer, disligeste skulle alle skomager suenne were forbuden at vdgaa paa gaderne med kørche knifue eller andre verger, huor med nogen kunde fange skade, thi sligt er v-lofligt och bør efter denne dag iche at skee vden tillbørlig straff.

12. Truer eller vndsiger nogen laugsbroder hin anden och det kand giøris bevisligt, bøde 4 Mk., och der till stille borgen at were hin anden v-bevart, vden huis skee kand med loug och ret.

13. Huilchen som vorder tillsagt at møde for oldermanden och hossiddere for nogen sag eller tillbørlig erinde skyld, och hand iche møder till det kloche slet hannem tillsigis, bøde 4 Sk., men bliffuer hand en heel time eller slet borte, bøde trei dobbelt, vden hand haffuer loulig och bevislig forfald.

14. Huilchen skomager, som kaldis for oldermanden i rette for vitterlig gield, hannem skal laugdag foreleggis at betale, sidder hand ofuer hørig och det bevisis, da stede borgemester och raad eller och fogeden i rette ofuer den v-hørsomhed efter privilegierne, foruden videre deelsmaall.

15. Item skall i skomagernis sammenkomst intet maa sluttis om de wahris kiøb och sall handtwerchet wedkommer, uden huad skee kand efter Kong. May. naadigste befalning.

Om suennene.

16. Skall ingen skomager maa giffue deris suenne till løn en mere end en anden, huerchen i støche werch eller till vge løn, vnder 20 Mk.'s bøder, och skulle alle embedsbrødre foreenis och sette støche werch och vgeløn, huad deris suenne med billighed bør at hafue, naar de forskrefne fire tider om aarit deris forsamling holder, saa at suennene saa vell som mesterne paa begge sider kunde wed blifue.

17. Ingen mester maa holde mere end fire suenne paa arbeidt, huo her imod giør, bøde saa megit som suennene gifuis til løn, men bekommer nogen mester hastig och megit arbeid, at hand det iche kand fort bringe, da anlange sine laugsbrødre, som mindre arbeid haffuer, at de hannem till hielp kommer sligt arbeide at fuldferdige, paa det dennem som arbeidet tillkommer iche der med skulle skee forkort.

18. Huilchen skomager sig vnderstaar at tage nogen suend paa sit arbeide, som forinden ret stefue dag med v-minde er skilt

II s.728

fra sin mester, bøde 3 dlr. och meste samme suend, och suendens straff 2½ sldlr.

19. Vnderstaar nogen skomager suend at giøre sig mere ørcheløse dage end mandagen allene och iche forføyer sig paa sin mesters arbeide om tisdagen betiden klochen fem och giør sit dags verch, hand bøde første [gang] 1 Mk., anden gang 2 Mk. och saa fremdeelis, och der for vden stande till rette for hand forsømmede sin mesters arbeide, efter oldermandens och hossiddernis sigelse, dog skall ingen skomager suend her af tage aarsage och vere ørcheløs om mandagen, ey heller raade andre deris suenne fra deris mesters gierning, enten om mandagen eller andre søgne dage, vnder tillbørlig straff, och skulle skomager suennene were udi deris mesters huus om afftenen klochen 10, huo lenger vde blifuer vden mesterens forloff, bøde 8 Sk., dølger och mesteren med suennene, bøde dobbelt.

20. Foragter nogen suend eller dreng sin hustrues mad och øll, som v-strafeligt er, och det klagis och bevisis, bøde 1 dlr., kand hand iche bøderne vdgiffue, da strafis tho dage eller netter i kielderen till vand och brød.

21. Menige skomagere med deris oldermand och bisiddere skulle beskiche fremmede suenne, som hid till byen ankomme, it wisse sted huor de till herberge kunde indsøge och der it tegn eller bret udhenge, at huer skomager, som deris tieniste behøfuer, kand vide dennem der at finde, huilche suenne i samme logament deris werger skulle werten ofuer antvorde i forvaring indtil de bekommer en mester at tiene eller igien fra byen igien ville forreise, giør de det iche, da maa fogeden och kemneren efter tyes ret lade tage deris werge fra dennem, indtil I de dennem igien løse, efterdi de ere handtwerchs geseller, som ingen regimente er undergifuen.

22. Paa det skomager suenne, som med soet och siugdom vorder beladen, iche self hafuer forraad at hielpe sig met eller komme udi jorden for, om de wed døden afgaar, kunde des bedre hafue deris thi pendinge (som det kaldis) eller 2 Sk., som huer suend fire gange om aaret udlegge, i god forvaring beholden, da maa de hafue en mester af lauget till formand, huilchen skall hafue indseende med alle suenne, at slig deris pengis vdleg iche blifuer de fattige och siuge foruent met at were dennem beholden till nød hielp, som for berørt er; huilchen mester och skall plictig vere at holde god ordning och skich udi altingst, huad suennene kand were angaaende, som det sig bør, och till deris penge at forvare maa giøris it vellbeslagen skrin med tho gode laase for och tho nøgler der till med vnderskeedlige

II s.729

meenløchelser, huor udi deris penge efter haanden skulle indleggis, huilchet skrin skall forfløttis fra en skomager till den anden, som er eller blifuer forordnet oldermand for alle suenne, och iblant suenne skulle vere tho skafere, som efter gammell vahne fire gange om aaret forskrefne thi pendinge indkrefue skulle, huilche skafere skulle huer hafue en nøgell till skrinet i deris forvaring, som altid skall følge suennenis skafere med oldermandens widskab, och skall i samme skrin pendingene forvaris deris ligkleder, och skrinet iche at aabnis vden oldermanden, skriffueren och hossidderne ere tillstede, och antegnis i deris bog, huad af skrinet vdtagis och huor till det igien udgiffuis, paa det at alle de som hafuer der med at skafe kunde vere vden mistanche.

23. Drenge at lere skulle vere alle skomagere fri fore, och ingen enten inden eller vden laug skall giøre dennem der paa hinder, forfang eller besuering i nogen maader.

24. De drenge, som begiffuer sig till skomager handtwerch at lere, skulle tiene deris mester udi tre aar for dreng, och skall deris foreldre eller verge betale for deris lere, efter som dem med mesterne forenet worder, med fattige børn, som ingen forældre eller verge hafuer och af mesterne skulde fødis och vnderholdis, de skulle thiene deris mester udi femb aar for deris lære.

25. Ingen dreng skall meddeelis lærebref førend hand hafuer vdtient och louligen for oldermanden bewisis, at hand bør det at hafue, och iche heller fornegtis eller forholdes sit lere bref, men naar hand haffuer vdtient sin tid och er god for suend.

26. Skall iche heller nogen mester maa forwise sin leredreng fra sig, naar hand hafuer tient en tid lang, uden hans lere aar er forløben och hand fanger sit lere bref, med mindre dett skeer med øfrighedens kiendelse.

27. Ingen mestere maa forsømme sin dreng udi sine lere aar med vndervisning paa handtverchet eller bruge hannem till anden bestilning, end huis samme handtverch vedkommer till drengens forbedring, findis nogen mester her imod att giøre, da stande till rette der fore.

28. Huilchen suend eller dreng sig modtwilligen anstiller och forløber sin mester før de blifuer loulig adskilt, hand maa paagribis och strafis efter Kong. May. naadigste vdgangne mandat, som det sig bør.

29. Skall ingen skomager vere forbøden at kiøbe birch, raahuder, hamp, korch, beg eller andet, huis de behof hafuer till deris

II s.730

laug och embede med wedlige at holde, men efter bye ret och udgangne forordninger her till befordris, saa vit muligt skee kand.

30. Huilchen broder eller laugs søster, som Gud kalder af denne werden, och oldermanden lader tillsige at følge hannem eller hinde till deris leyersted, forsømmer det nogen och iche kommer till den time tillsagt vorder, bøde 1 Mk.

31. Skall oldermanden lade dennem tillsige af lauget, som skal bere liget till jorden, efter ordentlig omgang, er der nogen som for alder eller suaghed iche bere kunde, da skall hand forbigaaes, huo her imod siger eller sidder ofuerhørig, bøde 6 Mk.

32. Endelig skulle bøder, som forbrydes och vdgiffuis i skomager lauget, uddelis och beskichis till alle parter, efter som høybemelte Kong. May. naadigste forordning i det andet capitel indholder och foreskrefuit staar, och intet der af till øll eller giestebud udgiffuis skall, dog Kong. May. och byens sager forvden disse forskrefne artichle v-forkrenchet, och der hos forbeholden dennem efter tidsens leylighed at forandre och forbedre, som lauget och menigheden gafnligt vere kand. Till widnisbiurd hafuer wi ladet trøche woris stads secret hengendis her neden fore. Gifuit i Kiøbenhafn den 22 martij anno 1623.

Af Resens Afskrifter af Lavsskraaer S. 909-24.

II s.731

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre dec 12 18:02:47 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top