eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.774

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 723
Nummer: 774


<-Forrige . Indhold . Næste->

774.

3 Marts 1623.

En Lærerinde i kvindeligt Haandarbeide ansættes i Børnehuset.

Christian 4 giøre alle witterligt, att wi nu naadigst haffuer antagett och bestillett neruerendis breffuiserske Anne Stalboens att skulle sig nu thill Paaske førstkommendis indstille udi wor kiøbsted Kiøbenhaffn och udi Børnehusett sammestedz lere och vnderuise de pigebørn, hende bliffuer befalett, att stricke, kniple och sye, vdi huilcken sin bestillning hun sig troligen och dett flitteligste immer mueligt er skall lade befinde och icke nogen stund forsømme eller vde bliffue, naer samme pigebørn deris gierning och arbeid skulde lere och giøre, mens altid vere thillstede och sig strax om morgenen, naer tiden er, indstille och icke tiere vere deruden end naer maaltiidztid er, och om afftenen naer intett mere er att giøre først gaa hiemb, saa aldelis intett formedelst hendis wflittighed och frauerelse forsømmis, och naer hun icke lerer och vnderuiser børnene, mens dett haffuer affgiortt, da skall hun och selff arbeide. Disligeste skall ochsaa hendis datter, hun med sig ind i rigett indfører, i samme Børnehus lere och arbeide, och huis hun giør och forarbeider høre os allene lige som de andre børns arbeide thill, dog skall samme hendis datter mue følgis ud med hende och sig dog altid igien med samme hendis moder indstille; for huilcken hendis wmag och thieniste wi naadigst haffuer beuilgett hende aarligen, saa lenge hun bliffuer i samme thieniste, att skulle haffue och giffuis tiuffge courant daler och fri vnderholdning med mad och øll, saa och fri woning, huilcket hende saaledis udi rette thid skall giffuis och fornyis, huoreffter och woris rentemestere, nu verendis och her effter kommendis, sig skall haffue att rette. Hadersløffhus dend 3 martij anno 1623.

Sæl. Registre XVII. 335-36.

II s.723

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 10 16:13:36 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top