eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.773

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 722-723
Nummer: 773


<-Forrige . Indhold . Næste->

773.

17 Feb. 1623.

Forbud mod at huse fremmede Haandværkssvende.

Wij effterschreffne Laurids Hanssen, byefougedt vdi Kiøbenhaffn, Niels Christensen Glarmester, stadtz kiemner, Hans Møller, Matthias Claumand, borgere, och Madtz Hansen, byeskriffuer sammesteds, giøre witterligtt, att aar 1623 mandagen den 17 februarij waar skicket paa Kiøbenhaffns byetingh for os och mange dannemend flere, som den dag till thinge forsamblede vaar, forstandig mand Jens Knudsen, wnderfouget her i staden, och waar i dag hans fierde forfulde ting; vdj huilcke hand epter borgemestere och raads befalling i louglig thingsliud haffuer ladet adtuare och forbyde alle Kiøbenhaffns borgere och indbyggere, at di icke maa eller skulle nogle fremmede handtuerckis geseller wdj losemendt indtage, ey heller hoes dennom at arbeide thillstede, det were sigh aff huad handtuerck det

II s.722

were kand, wndertagen de epter Kong. May. mandatter och borgemestere och raads forordning ehre soehrne borgere wdi laugedt indtagne eller och erlige mestere for kost och løenn betienner, eptersom et huert embede derris laugsskraa och rett widere wduiser och om formelder. Dersom nogen findis her imod at giøre och det hannom skielligen offuerbeuises, da derfor wdgiffue deris bøder effter priuilegierne och derforuden straffis som wedbør, huorefter en huer kunde wiede sig at rette och i frembtieden for skade at tage waare. Huorepter Jens Knudsen war it w-uildigt thingsuinde begierendis osv.

Afskrift i Raadstuearkivet.

II s.723

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 10 16:12:26 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top