eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.771

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 721-722
Nummer: 771


<-Forrige . Indhold . Næste->

771.

12 Dec. 1622.

Skøde paa en Grund ved Vingaardstræde.

Christian 4 giøre alle witterligt, att wi aff vor synderlig gunst och naade haffuer vndtt, skiøtt och giffuett och nu med dette vortt obne breff wnder, skiøder och giffuer denne breffuiser Boldeuin Blanckfortt, borger och jnduoner udi wor kiøbsted Kiøbenhaffn, och hans arffuinger denne wor och cronens pladz och grund, liggendis udi vor kiøbsted Kiøbenhaffn, som er liggendis bag wed nogle borgere voninger i Wingaard strede ud thill wore nyboer, som er aff vester og i øster wd thill adellgaden thuertt offuer fra voris boer 64 allen lang, aff sønder och i nør paa dend wester ende 22 alne bred, aff sønder och i nør paa dend østre ende 20½ allen bred, och aff Øster och i wester, saa uiitt som forskrefne Boldeuins woninger strecker sig ud thill samme jordzmon, er 18 allen 1½ quarter. Huilcken pladz och grund udi brede och lengden, efftersom forschreffuet staaer og som dend nu forfunden och begreben er, forskrefne Boldeuin Blanckfortt och hans arffuinger mue och skall haffue, niude, bruge och beholde thill euindelig eigendomb. Thi bepligter wi os och wore effterkommere konninger udi Danmarck och cronen att fri, hiemle och fuldkommeligen thillstaa forskrefne Boldeuin Blanckfortt och hans arffuinger forskrefne pladz och grund for huer mandz thilltale, som der paa kand thale med rette; dog skall forskrefne Boldeuin Blanckfortt were forpligtt paa samme grund att lade opbygge gode kiøbstedz bygninger, och dersom saa skede, att samme pladz och grund udi fremtiden skall igien selgis och affhendis fra forskrefne Boldeuin Blanckfortt och hans arffuinger, da skall de were forpligtt oss och wore effterkommere konninger udi Danmarck och cronen dend først for nogen anden att thillbiude, och dersom wi dend icke behøffuer eller wille kiøbe, da skall dett were dennom friitt och wbehindrett fore dend att selge och

II s.721

affhende thill huo som heldst dennom lyster. Thi forbiude wi wore fogeder etc. Koldinghus dend 12 decembris anno 1622.

Sæl. Registre XVII. 331-32.

II s.722

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 10 16:10:36 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top