eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.768

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 719-720
Nummer: 768


<-Forrige . Indhold . Næste->

768.

12 Okt. 1622.

Forordning om Bryggergaarde og Prisen paa Læder.

Christian dend fierde osv. Wider, efftersom wij naadigst komme vdi forfaringh dend wskickelighed her udi byen foraarsagis, deraff at det en huer er friit forre vdi sit egit huus øll at brygge, huorforre baade ere mange slaugs øll, saa och en huer det effter sit egit tycke kand gaat eller ondt brygge och det som de sielff wille selge och affhende, da paa det saadan w-ordningh det meeste mueligt kand affskaffis, wille wij attj nu strax offuer ald byen en wisse antall bryggergaarde, saa mange j erachte fornøden at were, vduelger paa de steder best wand och leylighed er, saa och for byen er bequemmeligt, och de som saadanne pladtz och romb och bryggerredskab haffuer, at de, naar behoeff giøris, thil wort schibsflodis behoeff eller anden fornødenhed kunde brygge, huilcke forskrefne bryggere och ingen anden skall maa brygge thil byens behoeff, dogh enhuer nu som thilforne thil sit egit huus behoeff at brygge wforbødet. Och skal øllit, baade det beste och ringere er, huert aar aff nogle thil forordnet vdaff meenigheden settis och taxeris, efftersom kornet lætt och dyrt falder, saa och wragere thilforordnis, som det skall wrage och circkele, førend brøggerne det maa selge och affhende.

Sammeledis forfare wij, adtskillige handtwerchsfolck her udi byen øllsall at holde, huilcket ickon drich, handtwerchernis forsømmelse och dyerhed, huis hoes nogen handtwerchsmand skal kiøbis, foraarsager, idet de føye achter om deris suenne lidet eller megit arbeider, men heller seer deris øll at bliffue vddruchid och saaldt,

II s.719

da wille wij hermed alffuorligen haffue forbudit, at ingen handtwerchsmand skall hereffter maa holde øllsall, huoromb j vdi lige maader flittigh och thilbørligh indseende skal haffue.

Disligeste effter at fremmidt ledder hid ind i rigit at føris er forbudit, beklagis, at huis ledder herudi byen thilberedis och forarbeidis baade skall være ilde thilbered och medfared, saa det icke skall være at ligne ved det paa andre stæder thilberedis, thilmed skall skoe och støffle thil en wbilligh dyerhed opstige, da bede wij eder och wille, attj først baade forskrefne lederberedere saa och skoemagerne for eder vdi rett fordrer och grandgiffueligen forfarer, hoes huem forseelsen befindis, siden forskrefne lederberedere alffuorligen lader forelegge, at de vnder thilbørligh straff det saadan lader forferdige, som wstraffeligt er, saa och aarligen paa skoe och støffle aff alle slags leder et wist kiøb lader sette, huoreffter de skulle selgis, efftersom de ere store och smaa, aff faa eller mange stingh. Och wille wij, at denne woris, menigheden thil gaffn, giorte anordningh vdi werck stillis och vnderholdis, som det sig bøer, saa frembt j icke sielff wille stande os der forre thil rette. Dermed skeer wor willie. Befalendis eder Gud. Schreffuit paa wort slott Kiøbenhaffn dend 12 octobris anno 1622.

Afskrift i Raadstuearkivet.

II s.720

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 10 16:07:03 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top