eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.763

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 711-716
Nummer: 763


<-Forrige . Indhold . Næste->

763.

10 Juli 1622.

Snedkernes Skraa.

Wi borgemester och raadmend udi Kiøbenhaffn giøre alle vitterligt, at eftersom Kong. May. woris allernaadigste herre, med Danmarchis rigis høywise raad, naadigst for got och raadsamt haffuer anseet, att handtwercherne her udi byen maa føris paa fode, huor for Hans May. obne mandater er udgangen publiceret, at alle mestere udi it huert embede skuldje nogen visse wilchor med borgemester och raads betenchende for fatte, huor efter de kunde dennem haffue at rette och forholde, da efterdi menige snedkere haffuer os deris anliggende skriftlig offuergiffuit, haffuer wi det igiennem lest och der af deris embeds forbedring, efter høybemelte Kong. May. naadigste tilladelse, till efterretning udi deris laug dennem disse efterskrefne artichler giffuit och meldet.

1. Till oldermanden at indsette skulde tuende af laugsbrøderne vdwelgis, som for borgemester oc raad paa Raadhuuset skulde opfordris, oc huilchen de af samme to døchtig kiende, skall vere oldermand it aar, hannem skall to andre forstandige mend af samme embede till hossiddere forordnis, huis nafne i byens bog skulde indtegnis, saa och formanis och tillholdis deris bestilling med flid oc troskab, foruden all argelist, at forrette, huilche huer mandag formiddag (om saa offte fornøden giøris) udi deris laugshuus eller paa en anden bequem sted skulde komme tilisammen och der forhøre huis klagemaal, som imellem mestere, suenne eller drenge indfalder, saa vell som andre laugsens sager och ærinde at forrette, der for uden skulle de hafue en laugs skrifuer, som alle sager till god efterretning kunde antegne, dog alle deris sammenkomst och forretning at skee for vden drich.

2. Naar aaret er forløben och oldermanden forlofuis, da skulde en af de to hossiddere, huilchen borgemester och raad der till agter duelig at vere udi hans sted, beskiches och en af laugsbrøderne udi

II s.711

hans pladtz at ordnis till hossiddere, dog skulde ingen vere hossiddere lengere end udi to aar.

3. Paa det snedkerlauget des bedre kand vdi ordning bringis, skall oldermanden ved nafn lade antegne alle de gamle och vnge mestere, som allerrede borgere ere och snedker embede bruger, saa well som och deris naffne, som efter denne dag udi lauget indtagis, och huor de boendis ere, at han och hossidderne des bedre kunde hos dennem Kongl. May. och byens ærinder at forrette, saa vell som och v-duelige bønhasere, som iche borgere ere, at afskaffe, thi naar borgemestere och raad nogen till borgere haffuer annammet, maa dennem lauget iche for vegris. (Disse ord och om de ere gode for deris handtverch, siunis at vere imod Kong. May. mandat sub dato anno 1622 den 26 augusti, som forbiuder nogen sit mesterstøche at af fordre.)

4. At snedkerne maa hafue nogle visse tider om aaret sig med huer andre om laugsens nøtte och embeds forbedring at raad føre, da er dennem bevilget tuende samkomst oc møde, den første anden Nytaardag, den anden neste søgne dag efter Johannis Baptiste, och det paa fastende stefne, foruden all drich och giestebiudelse, vnder huer deris fyrgetiufue Mk.'s fortabelse, och skall en af raadet vere hos i samme møder, der foruden otte gange om aarett, om saa offte behoff giøris, laugsens sager anhøre och till billig endskab forhielpe.

5. Ingen snedker imod recessen maa forhindris at komme udi lauget, iche heller nogen snedker suend, som hafuer tient sin lere tid, faaet sit lerebreff och er god for mester, maa forvegris udi lauget at komme och embedet at bruge, om ellers findis saa at vere kommen till alder och forstand, at hand kand sig formaa at nedsette och vinde sit borgerskab, och skall hand aldeelis ingen bekaastning enten paa drich, gilde eller giestebud, naar hand i embedet indtagis, anvende, vden alleeniste giffue oldermanden, som haffuer v-mage for alt lauget, 1 dlr., och skrifueren, som hans nafn i snedkernis laugs bog indtegner, ½ dlr., siden skall enten paa en eller to terminer de fire dlr. skulde afleggis till laugsens nøtte och forbedring och de andre fire dlr. skulde komme gamle fattige forarmede embeds brødre och deris hustruer till hielp och trøst och at stedis till jorden med, naar de ved døden bortkastis.

6. Dersom nogen snedker fra andre kiøbsteder wille hidfløtte och sig her ned sette embedet at bruge, hand skall hafue sit erlige skudzmaall fra hans øffrighed och laugs brødre, hand fra fløtte, før end hand maa tilstedis udi lauget at komme.

II s.712

7. Huilchen snedker sist i lauget indkommer skall effter oldermandens sigelse lauget betiene at sige till laugs møde, item lig at begraffue, saa vell som kongens och byens nødvendige ærinder at forrette, indtill en anden kommer i hans sted; findis hand v-villig eller forsømmelig, bøde huer gang hans brøst findis 3 Mk. till tuende skiffte, lauget, de fattige af lauget, men blifuer hand siug eller udi loulig forfall, da den som nest for hannem i embedet indkom, at tiene, indtill den anden self sine gierninger kand forrette, men der som to, tre, fire eller flere paa en tid indtagis, skulde de som for saadan v-mag vilde fri vere, huer till lauget oc de fattige samt deris belønning, som vdi laugs brøders sted, som siug och udi forfald er, om gaa vill, betale och udlegge 2 sldlr.

8. Huilchen broder som vorder tillsagt at møde for oldermanden och hossiddere for nogen sag eller tilbørlig ærinde skyld och hand iche møder till det kloche slet hannem tilsigis, bøde 4 Sk., blifuer hand borte en half time offuer tiden, bøde 1 Mk., men blifuer hand en heell time eller slet borte, bøde tredobelt, uden hand kand bevise at hafue hafft loulig och tilbørlig forfald.

9. Der som nogen snedker sig lader befinde en anden mester fra hans fortingede arbeide at vill fortrenge, oc det hannem skellig ofuer bevisis, hand straffis der for efter oldermandens och hossidderis sigelse.

10. Kaldis nogen snedker for oldermanden udi rette for vitterlig gield, da skall hannem laugdag foreleggis at betale, sidder hand ofuerhørig och det bevisis, da stande borgemestere och raad eller fogeden retten ofuer den vhørsom, for vden videre deelsmaall efter privilegierne.

11. Truer eller vndsiger nogen laugs [broder] eller suend hin anden och det kand giøris bevisligt, bøde 4 Mk. och der for vden stille borgen at vere huer andre v-bevart, vden huis med loug och ret skee kand.

12. Ingen snedker, som allerede her er bosat eller her efter agter sig at nedersette, skall tillstedis at giøre noget nyt arbeide her udi byen at selgis, førend hand hafuer vundet sit borgerskab och i lauget indtaget, under samme arbeids fortabelse.

13. Vdi de almindelige moder snedker holder, sammeledis naar oldermanden och hossidderne med en af raadet ere forsamlede sager at forhøre, maa ingen paa de tider verge hos sig bere, huor af nogen v-lyche kunde foraarsagis, vnder 8 Mk.'s bøder til de fattige.

II s.713

14. Skall udi snedkernis sammenkomst, om de wahris kiøb och sall handtverchet tillkommer, aldelis intet maa sluttis vden huad efter Kong. May. serdelis naadigste befalning skee kand.

15. Døer nogen snedker, som i embedet er, da maa hans hustrue efter hans døed v-formeent embedet bruge med suenne och drenge, saa lenge hun sidder v-gifft och skicher sig erligen.

Om suennene.

16. Ingen mester paa snedker handtverch maa arbeide sterchere end selffierde, men haffuer hand mere arbeide end self med sine egne folch efter fortingning kand afsted komme eller fuldferdige, da maa hans laugsbrødre, som mindre arbeide haffuer, till hielpe hannem paa det for en skellig belønning at forferdige, den som arbeide antager kand holde afsked och den det bekaaster kand vere v-bedragen.

17. Skall ingen snedkere maa giffue sin suend till løn en mere end en anden, huerchen paa støchverch eller vgeløn, vnder tiuge Mk.'s bøder, och skulle alle embeds brødre, naar deris moder och forsamlinger skeer, forenis och sette støche verch och vgeløn, huad en huer suend, eftersom kand arbeide till, med billighed bør at haffue, saa at suennene saa vell som mesterne paa begge sider kand ved magt bliffue.

18. Huilchen snedker sig vnderstaar nogen suend paa sit arbeide at tage, som for inden rette stefne dag med v-minde fra sin mester skildt er, hand skall bøde 3 sdlr. oc miste samme suend, och suendens straff skall vere 2½ dlr.

19. Dersom nogen snedker suend understaar sig at giøre flere ørcheløse dage end mandagen allene och iche forføyer sig om tisdag morgen god betiden klochen femb paa sin mesters verchsted at giøre sin dags verch, hand bøde første dag 1 Mk., anden dag 2 Mk. och saa fremdelis, och der for uden stande till rette efter oldermandens och hossiddernis sigelse, for [han] sin mesters arbeide forsømmede, dog skulde ingen suend her af tage aarsage om mandagen eller andre søgne dage fra deris mesters gierning at raade, vnder tilbørlig straf, och skulle suennene vere udi deris mesters huuse klochen ni, huo lenger vden mesterens synderlige forloff ude blifuer, bøde huer gang 8 Sk., dølger mesteren med suenden, bøde dobelt.

20. Ingen suend eller dreng maa hosbondes eller hustrues øll och mad, som v-straffelig er, foragte, och huo det giør och klagis och det skelligen ofuer bevisis, bøde j dir., formaar hand bøderne iche at udgifue, da to netter och dage sidde udi kielderen till vand och brød strafis.

II s.714

21. Maa oc ingen snedker suend bere sit side gevehr, baanddegen eller anden v-loulige werge langs gaderne eller paa andre steder her i byen, men da skulde mesterne eller deris wert dennem vdi forvaring gifue indtill de her fra byen forreyser; der som det iche giøre, da maa byfogeden och kiemneren samme werge fra dennem tage, indtill de dennem igien løse, effterdi de ere handtverchs bosser, som ingen regimente er vndergifuen.

22. Och paa det snedker suenne, som med soett och siugdom vorder hiemsøgt och iche selfuer haffuer forraad at hielpe sig med eller stedis till jorden med, om de ved døden affgaar, kunde des bedre haffue deris thipendinge, som det kaldes, skall der till giøres en vell beslagen bøsse med tuende sterche laase for och to nøgler med underskedlige [meenløchelser], huor af oldermanden skall haffue en och den elste och beskedenligste af suennene den anden nøgell, huor udi skall indlegges och forvaris bøsse penge, som af huer suend huer fierde vges dag udgifuis, eller(!) opladis vden laugs skrifueren er tillstede, som udi laugsens bog skall indtegne huis der udtagis og huor till det blifuer anvent, at de som dermed omgaaes kunde vere v-fortencht.

Om drengene.

23. Dett skall vere alle snedkere frit fore drenge at lere och ingen enten inden eller vden lauget skall eller maa nogen hinder, forfang eller besuering der paa giøre udi nogen maader.

24. De drenge, som begifuer sig till snedker handtverch at lere, skulde tiene deris mestere udi thre aar udi deres lere, naar deris forældre eller verge betaler for dennem, eftersom de med mesterne forenit worder, men fattige børn, som ingen forældre haffuer och af mesterne skall fødis oc vnder holdis, de skulde tiene for deris lære udi fire eller femb aar, efftersom de ere aldrenge(!) oc duelige till.

25. Skall ingen dreng lerebreff medelis førend hand haffuer udtient och for oldermanden loulig ofuer bevisis, at hand bør det at haffue, iche heller sit lerebref negtis eller forholdis, naar hand sin lere haffuer vdtient och er god for suend.

26. Maa iche heller nogen mester for vise sin lere dreng fra sig, hand en tid lang lert haffuer vden hans lerebreff bekommet, vden det skeer med øffrighedens kiendelse.

27. Ingen mester maa sin dreng med vndervisning paa handtverchet udi lere aar forsømme, iche heller hannem till andre bestilning end samme handtverch till drengenes forbedring vedkommer at bruge, befindis nogen mester her imod at giøre, stande der for till rette.

II s.715

28. Huilchen suend eller dreng sig modtvilligen anstiller och sin mester forløber førend de blifuer louligen adskilt, hand maa paa gribes och efter Kong. May. allernaadigste mandat strafis som det sig bør.

29. Naar Gud allermechtigste af denne verden nogen broder eller laugs søster bort kalder och oldermanden lader tilsige brøderne liget at følge till sit leyersted och nogen det forsømmer och iche kommer till den time tillsagt vorder, bøde 1 Mk.

30. Oldermanden skall lade tillsige dennem aff lauget efter ordentlig omgang skall bere liget till jorden, er der nogen som for alder och suaghed iche bere kunde, da skall hand forbigaaes, huo her imod siger och sidder ofuer hørig, bøde 6 Mk.

31. Endelig for det sidste skall alle bøder, som udi snedkerlauget forbrydes oc vdgifuis, uddelis och beskichis till alle parter, effter som høybemelte Kong. May. naadigste forordning udi det andet capitel indholder och som foreskrefuit staar, och indtet der af till øll eller giestebud udi nogen maader vdgifuis, Kong. May. och byens sager for vden disse forskrefne artichler v-forkrenchet och der hos paa Hans May. naadigste behag beholden dennem efter tidsens leylighed att forandre oc forbedre, efter som det meenigheden och lauget gafnligt vere kand. Till vidnisbiurd hafuer wi ladet trøche voris stads secret hengendis her neden fore. Giffuit udi Kiøbenhafn den 10 julij anno 1622.

Af Resens Afskrifter af Lavsskraaer S. 1249-61.

II s.716

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 3 17:34:16 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top