eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.762

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 706-711
Nummer: 762


<-Forrige . Indhold . Næste->

762.

10 Juli 1622.

Vævernes Skraa.

Wi borgemester och raadmend udi Kiøbenhaffn giøre alle witterlig, at efftersom Kong. May. woris allernaadigste herre, med Danmarchis høywise raad, naadigst for got och raadsamt hafuer anseet, handtvercherne her i byen maa føris paa fode, huor fore Hans May. obne mandat oc er vdgangen, at alle mesterne udi it huert handtverch nogle visse wilchor med borgemester och raads betenchende skulde forfatte, huor efter de kunde haffue dennem at forholde, da, efterdi menige weffuere haffuer os deris angifuende skriftlig offuer gifuit, hafue vi det igiennem lest, seet och der af till deris embeds forbedring, efter Kong. May. naadigste bevilning och tilladelse, gifuit dennem udi deris laug till efterrettning disse efterskrefne artichle.

II s.706

1. Først skulde de hafue en oldermand, huor till di tuende af deris laugsbrødre maa vdvelge, som begge paa Raadhuuset for borgemester och raad skulde opfordris, och huilchen de af samme to god kiende, den skall vere oldermand it gandske aar, och hannem skall tuende fornufftige mend aff samme embede tillskiche till hossiddere, huis nafne i byens bog skulde indtegnis, huilche huer mandag om vgen paa en bequem sted skulde forsamlis, om saa ofte behof giøris, at forhøre huis klagemaall imellem mestere och suenne oc drenge kunde indfalde, och skulle de vnder dennem haffue en laugsskrifuer, som deris sager till god efter retning kand antegne, dog alsammen deris sammenkomst at skee forvden drich.

2. Naar aaret er vde och oldermanden forlofuis, skall en af bisidderne, huilchen raadet der till god kiende, at vere udi hans sted, och ingen anden laugs broder ordnis till hossiddere lenger end tho aar.

3. Dersom nogen veffuer fra andre kiøbsteder hid kommer vill sig udi byen nedersette embedet at bruge, och hand haffuer sit erlig skudzmaall fra sin øffrighed hand fra fløtte och der hos beviser sig at haffue lært sit handtverch, som det sig bør, da maa hand imod recessen iche forhindris at komme udi embedet, iche heller nogen weffuer suend, som sin lære tid hafuer vdstaaet och sit rigtig lærebref bekommet, maa lauget forveigris eller embedet att bruge, om hand ellers er kommen til alder och forstand, at hand sit borgerskab kand erlange och formaa sig at nedersette, och skal hand aldeelis ingen bekostning giøre paa mester støche, gilde eller giestebud, naar hand i embedet indtagis, vden alleeniste giffue oldermanden, som sidder och haffuer v-mage for alt lauget, en sdlr., och skriffueren, som hans nafn i laugsens bog indtegner, ½ sdlr. Siden skall hand enten paa en eller to tider 8 sdlr. aflegge, huilchen half parten till laugsens forbedring skal forvaris och den anden gamle forarmede embeds brødre och deris hustruer till hielp och trøst at komme, saa och dennem till jorden met at bestede, naar de ved døden afgaar.

4. Den weffuer, som sidst i lauget indkommer, hand skall tiene lauget och sige till møde, lig at begraffue, saa vell [som] andre nødvendige ærinde, indtill en anden kommer i hans sted, findis hand v-uillig eller forsømmelig, bøde huer gang 2 Mk. till tuende skiffte, lauget och de fattige af lauget.

5. Ingen wefuer eller veffuer suend, som her i byen iche borgere ere, maa sig noget arbeide paa samme handtverch foretage, førend hand sit borgerskab vundet hafuer och er i lauget indtaget,

II s.707

men maa en erlig mester paa samme handtverch tiene, indtill hand borgerskab erlanger och lauget bekommendis worder.

6. Om nogen weffuer fra hustruen ved døden afgaar, da maa hun effter hans død en erlig suend eller to holde paa embedet den stund hun sidder v-gifft och sig erligen skicher och forholder, som en enche bør at giøre och vell anstaar i alle maade.

7. Huilchen som iche møder for oldermand och hossiddere, naar hand tillsigis, bøde 4 Sk., blifuer hand en half time borte ofuer tiden, bøde 1 Mk., men blifuer hand en heell time eller slet borte, bøde treidobbelt, uden hand haffuer loulig och bewislig forfald.

8. Dersom nogen laugsbroder eller suend hin anden truer oc undsiger och det kand giøris bevisligt, bøde 4 Mk. och der for vden stille borgen, att were huer andre v-beuaret, vden huis met loug och rett skee kand.

9. Kaldes nogen weffuer i rette for oldermanden for vitterlig gield, da skall hannem laugdag foreleggis at betale, sidder hand offuerhørig och iche will betale, da stede borgemester och raad eller fogeden ret offuer hannem effter privilegierne, foruden widere deelsmaall.

10. Ingen veffuer maa paa tage sig mere arbeide end hand till den bestemte tid, forlagt och vdloffuit vorder, kand forrette, men dersom hannem mere arbeid forekommer, da det till en anden laugs broder, som mindre arbeid hafuer, hen fordre, paa det at got folch i saa maade kand vere v-bedragen, icheheller skall eller maa di got folchis arbeide ilde weffue eller for derfue, men saadant, efftersom det er smaat, fint eller grofft till, for en billig wefue løn fuldferdige, vnder tillbørlig straf.

11. Maa heller ingen weffuer sig vnderstaa got folchis garn och godz, som di troer hende hafuer annammet, at forvexle, forandre eller falskelige och med v-troskab[. Dersom nogen hannem] ofuer bevise kand, da strafis hand derfor som for anden v-troskab.

12. Weffuere maa haffue tuende visse tider om aaret at komme tillsammen och sig om lagsens nøtte och gafn at raadføre, den første skall vere neste søgne dag efter Mariæ besøgeisis dag, den anden onsdagen effter fastelafns søndag, dog alt saadant om formiddagen, foruden nogen drich eller giestebiudelse, at bestille oc der for uden en gang huer maanet, om saa offte behoff giøris.

13. Wdi forskrefne tuende moder skulde oldermanden forenis med mesterne och sette støche verch och vgeløn, huad suenne bør met billighed att haffue och kand fortiene, paa det ingen mester maa

II s.708

eller skall gifue deris suenne mere till løn een end anden, vnder 20 Mk.'s bøder.

14. Tager nogen weffuer en andens suend paa sitt arbeid eller udi tieniste, som for inden rette stefne dag met v-minde er skildt fra sin mester, bøde 3 dlr. och meste suenden, och samme suends straff skall vere 2½ sdlr.

15. Weffuere med deris oldermand och bisiddere skulle beskiche fremmede suenne, som hid till byen ankommer, it visse sted, huor de till logament kunde indsøge, der sammesteds it tegn eller bret vdhenge, paa det at huer vefuer, som deris thieniste behøfuer, kunde vide dennem des bedre at finde.

16. Ingen weffuer suend maa bere werge langs gaderne enten wed dag eller natter tide, men de skulle dennem mesterne eller deris vert i forvaring, indtill de af byen reise, offuer antworde; der som nogen her imod giør, da maa byfogeden och kiemneren tage samme deris werge fra dennem indtill de dennem igienløser, effterdi de ere handt werchs burs, som ingen regimente er undergiffuen.

17. Skall mesteren lade giøre en vell beslagen bøsse med tuende sterche laase och nøgler, huor till oldermanden for suennene skall hafue den ene och den elste och beskedenligste af suennene den anden nøgell, der udi skall forvaris thi pendinge, som af mester och suenne, nemlig af mesteren 4 Sk. och suenden 2 Sk. huer maanetzdag blifuer udgifuit, huilche penge skall vere fattige suenne till beste, som met soet och siugdom blifuer hiemsøgt och iche selff haffuer udi forraad sig med at forsørge, eller och bestedis till jorden met, naar de ved døden bortkaldis, och skall denne bøsse iche aabnis eller opladis foruden skrifuerens nerverelse, som i laugsbogen kand indskriffue, huad der af udtagis och huor till det blifuer anvent oc det for rigtigheds skyld, at de som der med skulle om gaa kunde vere v-fortenchet.

18. Der som nogen veffuer suend wnderstaar sig flere ørcheløse dage end mandagen alleene at giøre och iche om tisdagmorgen klochen femb slett sig paa sin mesters arbeide och dags werch forføyer, bøde første [gang] 1 Mk., anden gang 2 Mk. och saa fremdeelis, oc ingen suend her af sig nogen fri mandage eller andre ledige dage vden mesterens willie och samtøche, item skall enhuer weffuer suend lade sig finde udi sin mesters huus om afftenen klochen slaar thi vdi det aller seeniste; huo lenger vde blifuer vden forloff af mesteren, bøde huer gang 8 Sk., dølger mesteren med suenden, bøde dobelt.

19. Ingen suend maa foragte sin hosbondes eller hustrues mad och øll, som v-strafeligt er, der som noget det giør och det beklagis

II s.709

och hannem skelligen offuerbevisis, bøde 1 dlr.; kand hand bøderne iche vdgiffue, strafis vdi kielderen to dage och netter till vand och brød.

20. Det skall och vere veffuerne udi lauget frit fore drenge udi lære at tage och ingen skall dennem derpaa forhindring giøre udi nogen maade.

21. De drenge, som begiffuer sig till veffuer handtverch at lære och deris forældre och verger (eftersom de med mesterne kand for ænis) betaller, skall tiene samme deris mester udi tre aar, men fattige børn, som ingen forældre eller forsuar haffuer och aff mesterne skall fødis och vnderholdes, de skulle tiene deris mester for deris lære vdi fire aar, tiener hand lenger, da bør hannem skellig løn, efter som hand kand fortiene.

22. Maa ingen dreng metdeelis lerebreff, førend hand hafuer vdtient och louligen for oldermanden bevisis, at hand bør det at hafue, iche heller dett negtis eller forholdis, naar hand vdtient haffuer och er god for suend.

23. Skall ey heller nogen mester maa sin læredreng fra sig fra vise, naar hand en lang tid hafuer tient, vden hans lære aar er forbi och hand fanger sit lære bref, med mindre det skeer met øffrigheds kiendelse.

24. Ingen mester maa sin dreng udi sine læreaar med vndervisning paa handtverchet forsømme och iche heller hannem till anden bestilning end samme handtverch till drengens forbedring vedkommer lader bruge, befindis nogen mester her imod at giøre, stande der for till rette.

25. Dersom nogen suend eller dreng sig modtvillige anstiller och forløber sin mester førend de blifuer loulig adtskildt, hand maa paagribes och effter Kong. May. mandat at strafis, som ved bør.

26. Naar Gud allermechtigste nogen laugsbroder eller søster kalder fra denne verden och oldermanden lader brøderne tillsige hannem eller huem de till sit leyersted at følge(!), och iche till den time tillsagt vorder kommer tillstede, bøde 1 Mk.

27. Oldermanden effter ordentlig omgang skal lade brøderne tillsige, som liget skulde bere; er der nogen som for alder eller skrøbelighed iche bere kunde, da skall hand forbigaais, men huo her imod siger och sidder offuerhørig, bøde 6 Mk.

28. Endeligen skulle alle brøder, som i weffuerlaget forbrydes och vdgifuis, beskichis till alle parterne, efftersom høystbemelte Kong. May. naadigste forordninger i det andet capitell indeholder och som

II s.710

foreskrefuit staar, och intet der af till øll eller giestebud udgifuis skal, dog Kong. May. och byens rettighed foruden disse foreskrefne artichle v-forkrenchett, och der hos paa Hans Kong. May. naadigste behag oc tilladelse os forbeholdet dennem efter tidsens leylighed, efter som lauget och menigheden gafnligst at vere, at forandre och forbedre. Thill vidnis biurd haffuer vi ladett trøche voris stads secret hengendis her neden fore. Giffuet udi Kiøbenhafn den 1O julij anno 1622.

Af Resens Afskrifter af Lavsskraaer S. 1419-28.

II s.711

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 3 17:32:34 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top