eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.758

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 702-704
Nummer: 758


<-Forrige . Indhold . Næste->

758.

15 Maj 1622.

Frue Kirke gør Mageskifte med Kongen om noget Jordegods.

Christian 4 giøre alle witterligt, att efftersom oss elschelige, hederlig och høilerde rector och menige professores udi vniversitetet her udi vor kiøbsted Kiøbenhaffn nu samptligen effter voris naadigste begering for magelaug och euig eyendom vnderdanigste haffuer vdlagtt thill oss och wore effterkommere konger udi Danmarck och cronen disse effterskreffne wor Frue kirckis hersammestedz hendis gaarde och goedz her udi forskrefne Kiøbenhaffns lehn liggendis, som er først her udi wortt land Sieland, udi Sockelundz herritt, wdi Ore sogen, Ore wed stranden siuff gaarde, dend første som Jens Nielsøn paaboer, skylder aarligen biug ij pund, arre j t., lamb j, gies j, høns iiij, dend anden Jens Nielsøn paaboer skylder aarligen biug ij pund, arre j t., j lamb, j gaaes, iiij høns, dend tredie Peder Bentsøn paaboer skylder biug j pund, arre j t., lamb j, gaaes j, høns ij, dend fierde Jackob Mortensøn paaboer skylder aarligen biug ij pund, arre j t., lam j, gaaes j, høns iiij, dend femte Oluff Bentsøn paaboer skylder aarligen biug ij pund, arre j t., lam j, gaaes j, høns iiij, dend siete Peder Nielsøn paaboer skylder aarligen biug j pund, arre j t., lam j, gies j, høns iiij, dend siuffuende Søffren Søffrensøn paaboer skylder biug ij pund, arre j t., lam j, ges j, høns iiij. Noch thre gadehuse dersamme stedz, som Jens Staar, Clemend Klemendsøn och Jep Rasmussøn iboer, giffuer aarligen huer ij Mk. Noch udi Orre wed dammen en gaard, Søffren Nielsøn paaboer, skylder aarligen biug j pund. Noch en gaard udi Lundtofft, Anders Jensøn paaboer, skylder aarligen j løde marck. Noch udi Jerntoffte sogen, udi Wangede, en gaard Tidmand Oluffsøn paaboer, skylder aarligen rug ij pund, biug ij pund, arre j t., lam j, ges j, høns iiij. Noch udi Gladsaxe sogen, udi Mørrehøye, en gaard Tomis Pedersøn paaboer, skylder aarligen biug ij pund, arre j t., lam j, ges j, høns iiij. Noch udi Budinge en gaard, Lauritz Oluffsøn paaboer, skylder aarligen rug xv skepper, biug xviij skepper. Item udi Smørum sogen, udi Nyebølle, en gaard Niels Ibsøn paaboer, skylder rug j pund, biug j pund, haffre j t., j lamb, j gaaes, iiij høns. Noch udi Belderup sogen, udi Skofflund,

II s.702

en gaard Madz Saxen paaboer, skylder aarligen biug ij pund, haffre ij t., j lam, j gaaes, iiij høns, med ald forskrefne gaardes och godzes rente ock rette thilliggelse, aldelis intett undertaget, efftersom dett breff de oss paa forskrefne wor Frue kirckis wegne vnderdanigst der paa giffuett haffuer ydermere formelder och vduiser. Da haffuer wi deremoed thill fyldeste wederlaug naadigste igien vdlagtt thill forskrefne wor Frue kircke disse effterschreffne wore och kronens gaarde och goedz her udi forskrefne wortt land Sieland udi Steffnsherrett liggendis, som er først udi Holtue tre gaarde, dend ene Hans Degnen paaboer, skylder aarligen biug iij pund, arre j tønde, ij Mk., den anden Peder Bentsøn paaboer, skylder aarligen biug ij pund, arre j tønde, ij Mk., dend tredie Hans Jørgensøn paaboer, skylder aarligen biug iij tønder, arre j tønde, ij Mk. Noch udi Heding sogen, udi Siersløff, to gaarde, dend ene Oluff Hansøn paaboer, skylder aarligen biug j pund, arre j tønde, j fierding koe, ij Mk. vj Sk., dend anden Jens Pedersøn paaboer, skylder aarligen biug ij pund, arre ij tønder, ij Mk. Noch Peder Ibsøn der sammestedz aff itt lidett iord giffuer biug j tønde. Noch udi Haffuenløff siuff gaarde, den ene Madz Søffrensøn paaboer, skylder aarligen biug iij pund, arre iij tønder j scheppe, lamb j, j gaaes, iiij høns, eg x, noch Oluff Poesze och Peder Mortensøn aff en iord der sammestedz biug j pund, arre j tønde, den anden Oluff Poesze paaboer, skylder aarligen biug iij pund, arre iij tønder j scheppe, ij Mk., j lamb, j gaaes, iiij høns, x eg, dend tredie Hendrich Boessøn paaboer, skylder aarligen biug j pund, arre j tønde j scheppe, j lam, j gaaes, iiij høns, x egh, Willatz Ollsøn och Jørgen Nielsøn der sammestedz aff en øde iord biug iij tønder, arre j tønde, dend fierde Willadz Ollsøn paaboer, skylder aarligen biug ij pund, arre ij tønde j skeppe, lam j, j gaaes, iiij høns, egh x, dend femte Hendrich Jørgensøn paaboer, skylder aarligen biug ij pund, arre ij tønder j skeppe, j lamb, j gaaes, iiij høns, x egh, aff en øde iord, som thill samme gaard liggendis er, skylder biug xij schepper, den siette Peder Mogensøn paaboer, skylder aarligen biug j pund, arre j tønde j skeppe, lam j, j gaaes, iiij høns, x eg, dend siuffuende Hans Andersøn paaboer, skylder biug vij tønder, arre j tønde iiij skepper, lam j, j gaaes, iiij høns, x eg, och er thill samme gaarde skoff taxerett for xij suins olden, och giffuer forskrefne Haffuenløff mend aarligen ij fede kiøer, ij faaer, j spedkalff. Noch ere der tre gadehuse der sammestedz, som Jesper Smed, Laritz Pedersøn och Niels Boessøn iboer, giffuer huer aarligen j daler, och derforuden findis end ij øde byggesteder thill samme huse. Noch udi Liudersløff en gaard, Inguor Poesze paa-

II s.703

boer, skylder biug ij pund, arre ij tønde j scheppe, ij Mk., j lam, j gaaes, iiij høns, x egh. Noch udi lille Hedinge fire gaarde, den ene Christen Nielsøn paaboer, skylder biug ij pund, arre j tønde, iij Mk., den anden Hans Hansøn paaboer, skylder biug v tønder, arre j tønde, ij Mk., den tredie Jørgen Pedersøn iboer, skylder biug j pund, arre j tønde, ij Mk., dend fierde Oluff Andersøn iboer, skylder aarligen biug ij pund, arre ij tønde, och er skoff thill samme gaarde taxerett for v suins olden. Huilcke forskrefne wore och cronens gaarde och goeds med ald deris rente, herlighed och rette thilliggelse, agger, eng, skoff, marck, fiskeuand, fegang, tørregrøfft, liungslett, wodt och tiurtt, inden marckeskiell och vden, aldelis intett vndertagett i nogen mander wed huad naffn dett heldst er eller neffnjs kand, som der nu thilligger och aff arriltz thid thilliggett haffuer och bør der thill att ligge med rette, forskrefne wor Frue kircke mue och skulle haffue, niude, bruge och beholde for euindelig eygendomb, och kiendis wi oss och wore effterkommere konger i Danmarck och cronen aldelis ingen ydermere lod, deell, rett eller rettighed att haffue thill eller udi forskrefne gaarde och goedz effter denne dag i nogen maader. Thi bepligter wi oss etc. Hafniæ dend 15 maij anno 1622.

Sæl. Registre XVII. 282-84.

II s.704

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons dec 3 17:26:53 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top