eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.755

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 685-691
Nummer: 755


<-Forrige . Indhold . Næste->

755.

22 Marts 1622.

Skrædernes Lavsskraa.

Wi borgemester och raadmend udi Kiøbenhaffn giøre alle witterligt, at eftersom woris kieriste naadige herre, med Dannemarchis riges høywise raad, naadigst for got och raadsamt haffuer anseet, at handtwercherne her i byen maa føris paa fode, huorfore och hans May. obne mandat er udgangen anno 1621 den 10 octobris, at alle mestere udi et huert handtverch skulle forfatte nogle wisse artichle med borgemester och raads betenchende, huor efter de kunde dennem hafue at forholde, da efterdi meenige skreddere haffuer os deris anliggende skrifftligeh offuer giffuit, haffue wi det igiennem lest och der af till deris embeds forbedring, efter høybemelte Kongl. May. naadige bewilning, gifuit dennem udi deris laug till efterrettning efterskrefne artichle.

1. Først till oldermand at indsette skulle 2 vdvelgis af all lauget, som skulde fordris paa raadhuuset for borgemestere och raad, och huilchen di af samme to goed kiende, dend skall vere it aar oldermand, och hand skall hafue to andre forstandige skreddere til hossiddere, huis nafn da i byens bog skulde indtegnis, saa och formanis och paamindis deris bestillning med fliid foruden all argelist at forrette, och de skulle paa huer mandag vdi vgen om formiddagen forsamlis udi deris laugshuus eller paa en anden bequem sted och der forhøre huis klage som indfalder imellem mesterne, suenne och drenge, saa vell som och andre laugsens ærinde forrette och bestille, och skulde de hafue en laugs skrifuere, som alle sager till god forretning kand anteigne, dog alle sammen deris sammenkomst och wdtretning at skee foruden drich.

2. Siden naar aaret er forløben och oldermanden forloffuit, skall en af di toe bisiddere skichis udi hans sted, huilchen borge-

II s.685

mester och raad agte der till duelig at were, och en af laugsbrøderne ordnes till hossiddere i hans sted igien, och skall ingen were hossiddere lengere end udi to aar.

3. Och paa det at skredderlauget des bedre kand bringis i ordning, skall oldermanden wed nafn lade indtegne alle de gamle och vnge mestere, som nu ere borgere och skredder embedet bruge, saa vell som och deris nafne, som efter denne dag indtagis udi lauget, och huor de ere boendis, saa kand da oldermanden och hossidderne disbedre wide hos dennem Kongl. May. och byens erinde at forrette, saa vell som och v-duelige bønhasere, som iche borgere ere, at afskaffe, thi naar borgemestere och raad haffuer annammet nogen till borgere, maa dennem lauget iche forweygris.

4. For det fierde paa det skredderne till all embeds nødtørfft maa haffue nogen visse tider at raadføre sig med huer andre om laugsens nytte och embedes forbedring, da maa de om aaret holde fri sammenkomst eller møde, den første onsdagen efter paaske, den anden neste søndag efter sancti Hans dag midtsommer, den tredie første søndag efter sancti Michels dag och den fierde neste søndag efter hellig tre Kongersdag, alle paa fastende stefne och foruden all drich och giestebiudelse, vnder huer deris 40 Mk.'s fortabelse, men kand deris werf forrettis med mindre sammenkommelse, staar det hos dennem sielf, och skall en af raadet were hos udi samme møder, der foruden otte gange om aaret, nemlig en gang udi huer maanet, och saa offte behoff giøris, laugsens sager anhøre och till endelig och billig endskab forhielpe.

5. Item skall ingen skredder emodt recessen forhindris at komme udi embedet, och iche heller nogen skredder suend, som haffuer udiert sin læretiid och faaet sit lære breff, maa forskiudis och forweygris at komme udi lauget och bruge embedet, om hand findis saa at were kommen till alder och forstand, at hand formaa sig at nedersette och winde sit borgerskab, och skall hand aldeelis ingen bekostning giøre, enten paa drich, gilde eller giestebud, naar hand i embedet indtagis, vden alleeniste giffue oldermanden, som sidder och haffuer v-mage for alt lauget, en sldlr., och skrifueren, som hans nafn i laugsbogen indtegner, j dlr., siden skall hand enten paa en eller to tider aflegge otte sldlr., och huilche 4 sldlr. skall forvaris till laugshuusens biugning och forbedring och de andre 4 sldlr. at komme gamle fattige forarmede embeds brødre och deris hustruer till hielp och trøst, saa och at bestedis till jorden med, naar de wed døden bort kaldis.

II s.686

6. Huilchen sidst udi lauget indkommer, hand skall tiene lauget effter oldermandens befalning at tilsige till laugs møde, saa och till liig at begraffue och anden kongens och byens nødwendige erinde, indtill en anden kommer udi hans sted; findis hand v-willig eller forsømmelig, bøde huer gang hans brøst findis 2 Mk. till to skiffte, huuset och di fattige af lauget, men bliffuer hand siug eller er udi louglig forfald, da tiene den som nest for hannem i embedet indkom, indtill den anden kand sielff forrette sine gierninger, mens dersom indtagis trei, fire eller flere paa en tiid, da skulle de som wille were fri for saadan v-mage huer betale och vdgiffue 3 sldlr. till lauget, de fattige och dens belønning, som omgaa vill i en anden laugsbroders sted, som omgaa skulle.

7. Skall ingen skredder her udi byen holde giort klede fall mere end paa en sted, som hand sielf hafuer sin bopell.

8. Item hafuer nogen sig at beklage offuer skredders arbeid och det angifuer for den raadmand retten sidder, sampt for oldermanden och hossidderen, da skall samme arbeid af dennem saa vell som aff tuende andre gode mestere besichtis; befindis det arbeid, som paa klagis, forskaaren, ilde syet och skamferidt, eller och skredderen hafuer udtaget mere dertill, end behof giordis, da skal den skredder sielf betale det arbeid och strax betale alt huis der till er kommen och bekaasted, siden der for uden bøde till lauget, de fattige 6 Mk., to skiffte, konningens och byens sag efter Hans Kong. May. forordning der foruden v-forkrenchet.

9. Item ingen skredder skall tilstedis att giøre noget nyt her i byen at selge, førend hand er indtagen och kommen udi lauget, vnder samme arbeids fortabelse.

10. Encher maa holde suenne efter deris mands død, saa lenge de holder dennem erligen, och vere fri for laugsens besueringer, men suennens og drengens forseelser at strafis efter forordningen, som huer deris brøst och forseelser befunden worder.

11. Item udi de fire allmindelige forsamlinger, som skredderne holde, disligeste naar oldermanden och hans bisiddere hos en aff raadet er forsamlet, sager at høre, da maa ingen paa de tider eller steder nogen werge med sig bere, huor af nogen v-lyche kand foraarsagis, vnder (?) marcks bøder, saa offte sligt skeer.

12. Truer eller undsiger nogen laugsbroder eller suend hin anden och det kand giøris bevisligt, bøde fire Mk. och der till stille borgen at were hinanden v-bewaret, vden huis skee kand med loug och

II s.687

ret, och skall ingen skredder suend bere werge langs gaderne, huor, med nogen skade kand foraarsagis, vnder straff som ved bør.

13. Huilchen som worder tillsagt at møde for oldermanden och hossidderne for nogen sag eller tilbørlig erinde skyld och hand iche møder till det klocheslet, hannem tilsigis, bøde fire skilling, men blifuer hand en heel time eller slet borte, bøde treidobbelt, vden hand haffuer louglig och bewislig forfald.

14. Huilchen skredder som kaldis for oldermand i rette for witterlig gield, hannem skall laugdag foreleggis at betale; sidder hand ofuer hørig och det bewisis, da tillstede borgemestere och raad eller fogeden retten ofuer den v-hørsomme, effter privilegierne for vden videre delsmaal.

15. Item skall udi skreddernis sammenkomst ingen forbund eller widtegt sluttis om deris arbeids løn at forhøye, men enhuer lade sig nøye med en skellig betalning.

Om suennene.

16. Skall ingen skredder maa giffue deris suenne till løn en mere end en anden, vnder 20 Mk.'s bøder, och skulle alle embeds brødre for eehnis och sette huad deris suenne med billighed bør at haffue, naar di forskrefne fire tider om aaret deris samling holder, saa at suennene, saa vell som mesterne, paa bege sider kunde wed bliffue.

17. Ingen mester maa holde mere end fire suenne paa arbeide, huo her imod giøre, bøde saa megit som suennene giffuis till løn, mens bekommer nogen mester hastig og megitt arbeid, at hand det icke kand fortbringe, da anlange sine laugs brødre, som mindre arbeid haffuer, at de hannem tillhielp kommer slig arbeid at fuldferdige, paa det dennem som arbeidet tillkommer iche der med skulle lengte eller skee forkaart.

18. Huilchen skredder sig understaar at tage nogen suend paa sit arbeide, som for inden rette stefne dag med v-minde er skildt fra sin mester, bøde trei dlr. och miste samme suend, och samme suends straf halftredie sldlr.

19. Wnderstaar sig nogen skredder suend, som hafuer fierding aars løn, at giøre sig flere ørcheløs dage end mandagen alleene, och iche forføyer sig paa sin mesters werchsted tisdagen betids naar klochen slaar femb och giør sit dags werch som det sig bør, hand bøde første gang 1 Mk., anden gang 2 Mk. och saa frembdeelis, och der for vden stande till rette for hand forsømmede sin mesters arbeide,

II s.688

efter oldermandens och hossiddernis sigelse, dog skulde ingen skredder suend her aff tage aarsag at were ørcheløs om mandagen, ey heller raade andre suenne fra deris mesters gierning, enten om mandagen eller andre søgne dage, vnder tilbørlig straff, mens de som haffuer vgeløn maa ingen fri mandag tillstedis, och skulle alle skredder suenne were udi deris mesters huus om aftenen naar klochen slaar 10, huo lenger vde blifuer uden mesterens synderlige lof, bøde for huer gang 8 skilling, dølger och mesteren for suennen, da hand at bøde dobbelt.

20. Foragter nogen suend eller dreng sin hosbondis eller hustruis mad och øll och det klagis och bewises, bøde j dir.; kand hand iche bøderne udgiffue, da straffis to dage och netter udi kielderen till wand och brød.

21. Meenige skreddere med deris oldermand och bisiddere skulle beskiche fremmede suenne som hid till byen komme ett wisse sted, huor de till herberge kunde indsøge, der et tegn eller bret lade udhenge, at huer skredder, som deris tieniste behøffuer, kand vide dennem der at finde, huilche suenne udi samme logamente deris werger skulle werten i antwordning ofuer antworde, indtill de bekommer en mester at tiene eller igien fra byen wille fra reyse, giør de det iche, da maa fogeden och kiemneren efter bye ret lade tage deris werger fra dennem, indtill de dennem igien løse, efterdi de ere handtwerchs geseller, som ingen regiment er undergifuen.

22. Paa det skredder suennene, som met soet och siugdom worder beladen och iche self haffuer forraad at hielpe sig med och komme udi jorden for, om de wed døden afgaar, kunde dis bedre hafue deris thipendinge, som det kaldis, eller to skilling, som huer suend fire gange om aaret vdlegger, vdi god forvaring beholden, da maa de hafue en mester af lauget till formand, huilchen skall hafue indseende med alle suenne, at slig deris pengis vdleg iche blifuer de fattige och siuge fra vent, men vere beholt dennem till nødhielp, som forberørt er, huilchen mester och skall plictig vere at holde god skich och ordning udi altingest, huad suennene kand vere angaaende, som det sig bør, och till deris penge at forware maa giøre en welbeslagen skrin med to gode laase for och to nøgle der till med underskedelige meenløchelser, huor udi deris penge efter haanden skulde indleggis, huilchet skrin skall forfløttis fra en skredder till en anden, som er eller bliffuer forordnet till oldermand for alle suennene, och iblant suennene skall were to skaffere, som effter gammell sedwane fire gange om aaret skulle indkrefue, huilche skaffere skulde huer hafue

II s.689

en nøgell till skrinet i deris forvaring, som altid skall følge suennenis skaffere med oldermandens widskab, och skall i samme skrin hos pendingene forvaris deris ligklede, och skrinet iche at obnes uden oldermanden, hossidderne och skriffueren ere tillstede, och antegner udi deris bog huad af skrinet udtagis och huor till det igien vdgiffuis, paa dett at alle som med sligt hafue at skafe kunde were vden mistanche.

Om drenge.

23. Skall were alle skreddere, som ere i laugett, frit fore at tage drenge i lære, och ingen enten inden eller vden lauget at giøre dennem der paa nogen forhindring eller besuering i nogen maader.

24. De drenge, som begiffuer sig till skredder hantwerch at lere, skulde tiene deris mester udi tre aar for dreng, och skall deris forældre eller werger betale for deris lære, eftersom de med mesteren foreenet worder, men fattige børn, som ingen forældre eller verge hafue, och af mesteren skulde fødis och vnderholdes, de skulle tiene deris mester udi lære udi femb aar.

25. Ingen dreng skall meddelis lerebreff, førend hand haffuer udtient och louligen bewisis for oldermanden, at hand bør det at haffue, och iche heller negtis eller forholdes sit lerebref, naar hand hafuer wdtient sin tid och er god for suend.

26. Skall iche heller nogen mester maa forwise sin læredreng fra sig, naar hand hafuer tientt en tid lang, vden hans lære aar er forløben, at hand fanger sit lærebref, med mindre det skeer udi øffrighedens kiendelse.

27. Ingen mester maa forsømme sin dreng udi hans lære aar med vnderwisning paa handtwerchet, eller bruge hannem till anden bestilning, end huis samme handtwerchis bestillning wedkommer till drengens forbedring, befindis nogen mester her imod at giøre, stande der fore tillrette.

28. Huilchen dreng eller suend sig modtwillig anstiller och forløber sin mester førend de blifue loulig adtskilt, hand maa paa gribes och strafis efter Kong. May. vdgangne mandat, som det sig bør.

29. Kommer tuist och v-enighed imellem mesteren och suennen eller drengen, da maa de der fore iche strax adskillis, men neste mandagen der efter indstefne sagen for oldermanden och hossiddere, der med lade dennem nøye med huis billigen blifuer afsagt, formeener sig och nogen der at were skeet v-ret, maa hand sig for øfrigheden siden anklage.

II s.690

30. Huilchen broder eller laugs søster, som Gud kalder af denne verden, och oldermanden lader til sige laugsbrødrene at følge hannem eller hinde till deris leyersted, forsømmer det nogen och iche kommer till den time tillsagt vorder, bøde 1 Mk.

31. Skall oldermanden lade tillsige dennem af lauget, som skulde bere liget till jorden, efter ordentlig omgang, er der nogen, som for alder och suaghed iche bere kunde, da skall hand forbigaais; huo her siger och sidder offuerhørig, bøde 6 Mk. Item skall och alle offuerskierere med deris suenne her i byen, saa vit deris embede wedkommer, were denne skraa och frihed undergifuen.

32. Till en beslut skall alle bøderne, som forbrydes och vdgiffuis udi skredderlauget vdeelis och beskichis till alle parter, efter som høystbemelte Kong. May. naadige forordning i det andet capitell indholder och som foreskreffuit staar, och intet der aff till øll eller giestebud udgifuis skall, dog Kong. May. och byens sager foruden disse forskrefne artichler v-forkrenchet, der hos forbeholden dette efterskrefne efter tidsens leylighed at forandre och forbedre, som lauget och meenigheden gafnligt vere kand. Till widnisbiurd hafuer wi ladet trøche woris stads secret hengendis her neden for. Giffuit i Kiøbenhafn den 22 martii anno 1622.

Af Resens Afskrifter af Lavsskraaer S. 994-1008.

II s.691

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 1 19:38:38 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top