eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.744

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 655-662
Nummer: 744


<-Forrige . Indhold . Næste->

744.

1621.

Forordning om Tugthuset.

Forordnung huor effter wi Christian dend fierde, med Gudz naade Danmarckis, Norgis, Wendis och Gottis konning, naadigst ville oss elschelige Christoffer Wrne, vor rentemester, vden nogen forsømmelse her effter vdj børne och thucthusett her vdj wor kiøbsted Kiøbenhaffn skall lade forholde.

1. Forbemelte wor rentemester skall huer dag eller huer anden dag i dett ringeste besøge samme wortt thucthuus och thillholde en huer i siin sted effterskreffne woris forordning wdj alle sine ord, puncter och artickeler wden nogen wndskyldning att effterkomme.

2. Fogden Christen Jensøn, eller huem i hans sted kommendis worder, skall were thro och flittig och aarlig och sildig med thillsiun wfortreden sielff morgen och afften och ellers om dagen alle gaarder, hemmeligheder, arbeide och sengekammer, siugestuffuer, køcken och andre lossementer offuersee, att dett gaar skickelig thill och de holdis dagligen rene och feigede, att der røgis cammersene, och att tag, dørre, laase och winduer wed mact ere, dernest och att i siugestuffuerne er dend tillbørlig røgtt, spisen och waretegtt, och de tillpas ere kledis, spises och arbeide som anordnitt er eller worder.

3. Han skall haffue tillsiun med alle och huer, som i samme thuct- eller børnehuus haffuer att bestille, høig och laug, ingen wndtagen, att en huer i rette thide sig indstiller og flittig er, som det sig bør.

4. Portene skall hand holde well beuarede och altid tillucte, saa de icke lenger aaben staaer, end nogen gemmell dennom gaaer, och sielff haffue nøglen, saa ingen wdkommer, saa fremtt hand dett

II s.655

icke sielff will suare; saa och att inted affspundett eller wspundett, ei heller mad, øll, berme, aske, kull, kiøckenfitt wdberis, meden att saadantt forbrugis effter anordning, børnehusett till beste.

5. Hand skall ingen i tucthusett indlade dett att besee, med mindre hand derpaa fanger zedell fra forskrefne wor rentemester eller huo effter hannom kommendis worder, som paa tugthusett haffuer opsigtt.

6. Hand skall haffue rigtig mandtall och fortegnelse paa altt huis folck, som thill husitz thieniste wnderholdis, och dett forbemelte wor rentemester offuerleffuere, och sielff inted enten med casseren eller antagen forandre, wden med forbemelte wor rentemesters widskab, med mindre hand derpaa haffuer serdelis befalning.

7. Endog Carll Tiesen haffuer befalning werckitt der wdinden att skaffe i en goed ordning, saa maa hand dog ingenlunde nogen wdtage och den thill nogen anden mester wden for sette wden synderlig befalning.

8. Fogden skall huercken sielff holde nogen thill sig, som icke bør att werre i thucthusett, icke heller thillstede børnehusquinden nogen att indtage, wden de quindfolck paa husett tage ware, med huilcke skall flittig act och opsiun were.

9. Presten skall altid vere derinde thillstede, ingen med sitt leffnett eller omgiengelse forarge, dend ene med den anden formane thill gudz fryct, fromhed, flittighed och throskab. Hand skall huer søndag 7 slett predicke i børnehusett och wed ni slett i tuchthusett, om onsdagen och løffuerdagen wnderuise en huer i deris børne lerdom, den ene effter den anden, dog att de fra deris arbeide icke offuer en halff thime eller der om trentt opholdiss, de andre dage om wgen skall hand och wnderuise da een, da een anden aff børnene wdj skriffuen, lesen och gemeen regnen, i lige maader paa en halff thimis thid, och kand hand thage en eller thoe till hielp aff de der inde ere, som kand lese och skriffue, och paa dett dett mindste mueligtt er der med wdi deris arbeide forsømmis, da skall hand paa de thider, de effter afftens och middags maaltid ere ledige, dennom mest vnderuise, dog att de dermed icke opholdis, att de haffuer io nochsom rom och tid att gaa och røre sig wdi, och skall huer parti aff børnene haffue deris visse halffue timer, paa dett mesterne (om saa war icke tid noch bleff effter middag och afftens maaltid) sig kunde vide der effter att rette, och skall hand ingen maa wden sin wisse thid thill sig fordre, med mindre hand der paa haffuer forskrefne befalning, och er nock att pigebørnene, saa och de

II s.656

drengbørn, søm tungt nemme haffuer, lerer deris børne lerdom och alleniste i thrøckte bøger att laere och inted widere; quinderne och karle, som gamle ere och i tuchthusett indsettis, dennom skall presten saa uell wnderuise i deres børne lerdom som børnene.

10. Børnene skulle thillholdis, att de icke predicken eller saadanne deris thimer forsømmer, dernest och att de deris seduanlige bøner och sange, afften och morgen, till och fra bordz holder, och skall da presten och fogeden, wndertiden den ene, wndertiden den anden, werre tillstede dett meste mueligt er.

11. Badskeren skall huer morgen 6 slett besøge husitt, saa och ellers naer fornøden giøris, och de siuge curere, efftersom hannom befalis aff medico, som paa thuchthusett er bestillett, huilcken medicus och de siuge skall besøge och alting anordne som fornøden giøris, saa och agte deris spise, att dennom dend giffuis een huer tiener, de sunde skall badskeren effter medici anordnung och lade deris waretegtt wederfare med klippen, laden, thoen, baden nogle gange om maaneden, och att saadantt forrettis, skall fogeden well giffue agtt paa, saa och att icke for mange paa hin anden i itt kammer indtagis.

12. Skriffueren skall haffue altt husis boeskab, weffue, redskab och altt jnventarium i regenskab, saa uell dett gamle som dett nytt tillgiøris, och, saa fremtt nogitt der aff forkommer, suare der thill.

13. Samme skriffuer skall och tage i andtuord hør, hamp, blaar, spunden och wspunden, saa och thill weffueren leffuere och fra hannom dett weffuitt er anamme, saa uell som thill thugtthusquinderne huis de spinde och det i lige maade fra dennom anamme; dog skall fogden haffue indseende, att en huer giør sitt thall eller och straffis derforre med affkorttning i deris proviant och ellers paa kroppen, saa fremtt deris ladhed eller mottuille saadantt foraarsager; dog naer de straffis med proviantens affkorttning, da skall dennom giffuis saa megitt som de thill liffs ophold behøffuer.

Och efftersom huer quindes person hid indthill ij skolpund hørgarn, eller och ij skolpund blaargarn, eller ochsaa en wiss antall fauffne spunditt haffuer, skall saadan thall eller wegtt her effter dennom formeris eller formindskis, efftersom de smaatt eller grofft garn haffuer att spinde och dermed vide att omgaae, och skall samme skriffuer i dage och wgetall antegne, huad en huer leffueris och fra sig igien leffuerer, saa uell belangende spind som altt andett huis i thugtthusett giøres, inthed wnderthagen, och huer wge leffuere for-

II s.657

skrefne wor rentemestere fortegnelse derpaa, att der aff kand erfaris om arbeidett driffues som dett sig bør.

14. Samme skriffuer skall och staa for wdspisningen och giøre regnskab derfore effter dend anordnung, der paa giortt er, dog huis fersk kiød och dobbeltt øll dennum seduanlige Jull, Paaske, Pindzdag och Mickels afften hid indthill och ellers beuilgett er, skall, eftersom de ere flere eller fere, och hereffter dennom følge; ald proviant skall saa uiitt skee kand for middagen och thiligen i thuchthusett hentis och indføris, och skall fogeden ald indtegtt och wdgifftt med skriffueren wnderskriffue.

15. Skall och skriffueren haffue en kieldersuend wnder sig, huilcken skall bere ind thiil børnene huiss øll och brød de skall haffue och en huer sin rettighed forskaffe.

16. Fogeden skall haffue en portener och thoe plidzfolck eller fanger, huilcke med koeckedrengen skall oppebere drengebørnene och de folck, i tuchthusett er sette, deris mad, saa och huis thorff, wed och spaaner paa kammerserne och i stuffuerne giøris fornøden, dett saa uell som gaarden och gemackerne att holde rene skall porteneren med de thoe plidzfolck forrette; dog i pige børn husett skall de quinder, som paa dennom warer, altt saadantt giøre, saa ingen som i thuchthusett arbeder nogen saadan gierning tager sig thill, icke skall kocken heller haffue nogen aff børnene hoes sig i stegersett.

17. Pige børnehusett saa uell som de andre huse, huer for sig sielff, skall altid were luchte, wden naer nogett saadantt indberis.

18. Ingen, som i thuchthusett thiener, wndtagen fogden och mesterne, skall maa vere gifft, icke heller ligge wden husett om natten eller sildig om afftenen deris gang wd och ind haffue.

19. Fogden skall haffue flittig indseende, att maden er goed och saaledis fliett, som dett sig bør, och i rette thide och thill nødtørfft, och att de siuge fersk och saadantt bekommer, som thill dennom er befalett att giffuis, och effterdi der er satt en vis genantt paa huer person, och dog somme for deris alders adskillighed behøffuer mere, somme mindre, da skall hand haffue indseende att en huer bekommer deris nøttørfft, och saa fremtt nogett erøffris, att da derfore fremdelis, naer proviant anammis, des mindre aff saadanne species och slags anammis, och att for alting børnene icke nødis att dricke wand eller lide mangell, saa fremtt hand icke derfore will suare, och staa thill rette, och skulle de, deris kost i børne och thuchthusett haffuer, allesammen lade sig nøige med dett øll børnene dricker (dog de siuge her med icke meentt), och skall icke thillstedis

II s.658

nogett andett øll at indhentis, och skall fogeden endelig haffue opseende att alle bryndene i husene och gaardene luckis altid i laase strax effter di ere brugte, paa dett børnene icke skall faa tilfeld der aff att dricke.

20. Fogden skall altid holde klartt och rigtig mandtall och antegne dagh och thid, naer en huer i børne eller thugthus indkommer, och naer de igien wdkommer eller wed døden affgaaaer, i lige maader antegne huor fra en huer forsendis, deriss foreldris naffn och i synderlighed for huad aarsag nogen i thugtthusett indsettis och huor mange aar de der inde ere dømde att werre och om de med dom ere fremsende, och her foruden huer wge leffuere itt wist offuerslaugh thill forbemelte wor renternestere paa huor mange personer i huer cammer och paa huer handtuerch wnderholdis; saa fremt hand nogen mangell formercker i wdspisningen, mesternis wflittighed i drenggenis lere eller andett saadantt, da skall hand strax giffue forbemelte Christoffer Wrne saadantt thillkjende, att der paa i thide kand raadis boed, saa fremtt hand icke vill straffis, om hand saadantt fortier.

21. Mesterne, karle och quinderne skall vere thillstede fra fem thill thi formiddag och fra tholff thill femb efftermiddag, de fremmede mestere skall fogeden och skriffueren well omgaais med, och dennom icke med ord offuerfalde, meden huis der mangler giffue forbemelte wor rentemester tillkiende.

22. Huer time nogen mester, mand eller quindis person, forsømmer, som de icke haffuer forloff thill, skall antegnis, och med mindre de med Carll Tidsens certificatz beuiser sig att haffue verett siug eller hafft anden forhindring, som dennom icke mueligtt war att forbigaa, som och skall i certificatzen formeldis, da skall dennom for huer time affkortis sex skilling danske.

23. Skall och huer persons verck offuersees om afftenen och der settis mercke hoess; saa fremtt de [icke] ere tillpas och icke befindis om dagen att haffue arbeidett saa megitt som de skelligen kunde, da skulle de strax derfore, efftersom deris forsømmelse befindis, straffis, paa dett de kand holdis thill duelighed och arbeide.

24. Børnene skall huer holdis flittig thil sitt handtuerck, indtill de vell och fuldkommeligen wdlertt haffuer; naer saadant skeed er, kand dennom giffuis deris wgetall och fremdelis, naer de till alder kommer, wdladis aff husett och giffuis itt aars fri hus, en maanidz proviant och en kledning och kappe gemeen klede, och fremdelis huer vge och maanitt att arbeide som andre fremmede her nu ind-

II s.659

furskreffuitt er, och skall saadantt effter wor handwerckmesteris Carll Thisens raad och anordning driffuis saa uitt mueligtt er.

25. Børnene skall haffue fire aar thill deris lere aar, om de flittig ere, och siden om de ere kommen thill alders thillstedis att giffte sig med de pigebørn, der inde ere, som och deris handtuerck wdlertt haffuer, dog saa att mand wis wed, att de icke ere hin anden nermere beslected end de bør att were, huorfor och ingen skall indtages wden mand ved goed effterrettning om deris foreldre, søskinde och andre saadanne deris foruandte.

End er de icke saa uitt thill alder eller i handuerckett forfremmitt, att de kand for mestere betroes, da skulle de enten settis thill mestere for suenne, effter att de deris drenge aar haffuer wdlertt, och saa fremdelis tiene for suenne itt aar, fire, femb eller sex, efftersom deris duelighed och flid befindis, huilcket effter Carl Thiesens anordning skee skall.

En deell och, naer de deris drenge aar wdlertt haffuer paa de slette weffue, kand fremdelis wdi børnehusett, naer de ere megett wnge och haffuer gott nemme, wnderuises paa blomuerck, caffa och andett saadantt, effter forbemelte Carll Tisens anordning.

26. I lige maade skall och med pigebørnene forholdis, att de haffuer, efftersom deris alder och flid er, fire, sex eller otte læreaar och siden enten wdgifftis med saadan vdgifft, som om drengebørnene formeltt er, eller och settis att tiene hoes handtwercksfolck, som forarbeider huis de kand spinde.

Huis knipling, smaa thraaed, wld och bomuld, spundett och wspundett, der anammis och leffueris, dett skall vor handtuerckskriffuer haffue i regenskab, dog skall thuchthusskriffueren saadantt aff handtwercksskriffueren anamme och dett der aff forarbeidis hannom igien leffuere, och huer vge, som forbemeltt er, leffuere wor rentemester rigtig mandtall och specificering paa arbeidett, paa dett forfaris kand, om arbeidett med saadan flid driffuis, som dett sig bør.

27. Fogden skall derfore haffue indseende, att børnene icke gaaer ørckeløse, bespørge sig om deris flid och wfliden lade straffe, paa dett mand kand vide huo i fremtiden wgentlig att arbeide kand fortrois.

28. Fogden skall lade holde goed justicie i børnehusett saauell som i thuchthusett, saa [han] ingen suergen, banden, mottuillge eller ladhed forbigaaer, huor ringe den och er, att den io worder straffitt efftersom den er thill, och att ingen heller wbilligen straffis, saa fremtt fogden sielff icke derfore vill staa thill rette, de mottuillige kunde

II s.660

och straffis med deris kostis forringning och arbeidis formering, som dennom forleggis, och de i tuchthusett ere med deris fengsels forlengelse paa nogle aar, och saa fremtt rasphusett bliffuer brugtt, da kunde raspernis mottuilge straffis med iernn, fengsell, wand och brøed, efftersom deris forseelse befindis, om huilckis arbeide och da widere befaling ske skall; skall nogen straffis paa kroppen eller med riiss, da kand saadantt giøris aff de der inde ere wdj fogdens, quindens, mesteris neruerelse och opsicht, efftersom fremdelis der om kand befalis.

29. For dett sidste skall fogden icke allene haffue indseende, som forbemeltt er, att børnene och fangerne kledis warme och vell med kleder och skoe, holdis rene i senge, tho eller thre i huer, och huer wge faaer deris rene skiorter och lagen, wllen eller linnen, efftersom dennom forordnis, saa och haffuer deris dyner stoppitt med feder eller halm, efftersom hannom befalis, saa och i synderlighed om winteren dobbelte senge kleder, och att paa alle steder røgis dagligen med enebertræ, bær, edicke eller andett, meden och att ellers offuer altt anstillis, efftersom børnene och fangerne kand komme thill førlighed och fremtarfft i dieris lere, saa en huer, liden eller stoer, wederfaris och giøres dend deell rett och billigtt er.

Børne och tuchthusis spise ordning.

Søndag till middag: flesk, kaall; thill afften: kiød, grøed. Mandag thill middag: jslandz fisk, kaall; thill afften: sild, grøed. Tisdag thill middag: kiød, kaaell; thill afften: smør och ost, grøed. Onsdag thill middag: bergefisk, kaaell; thill afften: smør och ost, grøed. Torsdag thill middag: kiøed, kaaell; thill afften: sild, grøed. Fredag thill middag: sild, kaall; thill afften: smør och ost, grøed. Løffuerdag thill middag: jslandz fisk, kaall; thill afften: smør och ost, grøed.

Och derforuden thill maden, naer bergefisk, islandzfisk eller saltt fisk eller och saltid kiøed eller flesk spises, da skall børnene giffuis thre gange om wgen senp och thoe gange edicke.

Thill froekost alle werckdagene øll och brøed, warmtt eller kaltt, efftersom aarsens thid, børnens stoerlighed och deris nødthørfft vdkreffuer.

Kand derfore giffuis fire personer denne effterschrefne fetallie om wgen.

Flesk - j skolpund. Nødekiød - 1/8 deell aff en fiering. Smør - iij skolpund. Oste - iij skolpund. Sild - ¼ deell aff en otting.

II s.661

Bergefisk och islandz fisk - iij skollpund. Gryen - j otting. Brøed - j fiering. Øll - j tønne. Edicke - j peell aff en pott och 1/14 pehll. Sennip - 1/17 paartt aff j ottingcar. Haffniæ dend       anno 1621.

Sæl. Registre XVII. 201-7.

II s.662

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons nov 19 19:23:28 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top