eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.742

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 654
Nummer: 742


<-Forrige . Indhold . Næste->

742.

6 Nov. 1621.

Professorernes Kontrakt om Gadernes Renholdelse skal ikke komme dem til Skade i Fremtiden.

Christian 4 giøre alle witterligtt, att efftersom wj naadigst forfarer professorerne her wdj vor kiøbsted Kiøbenhaffn med borgemester och raad her sammestedz att haffue slutted och indgangen en contract om gaderne att reenholde, huor deris residentzer och ellers anden vniversitetens bygning herudi byen paastøder, och dennom nu er att befrycte, att samme contract dennom i fremtiden skulle vere thill skade, tha haffuer wj naadigst beuilgett och thilladt och nu med dette wortt obne breff beuilger och thillader, att samme contract icke skall komme forbemelte vniversitetet eller des professorer thill præjuditz wdj nogen maader, mens saa fremtt de effter den thid deris contract om formelder icke vill lenger derued bliffue, skall dett vere dennom friitt fore, dog att de selff siden gaderne for deris husse och bygninger lader holde rene, huoreffter en huer sig kand haffue att rette. Hafniæ dend 6 nouembris anno 1621.

Sæl. Registre XVII. 181.

II s.654

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons nov 19 19:19:05 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top