eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.734

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 649-650
Nummer: 734


<-Forrige . Indhold . Næste->

734.

15 Juni 1621.

Det forbydes at indføre fremmed Brød.

Christian 4 giøre alle witterligtt, att bagerne wdj vor kiøbsted Kjøbenhaffn vnderdanigst for oss haffue beklagett, huorledis deris

II s.649

nering aff attskillige fremmede dennom dag fra dag io lenger io meer betages, i dett forbemelte fremmede steder och byess brød, fra huilcken de hender att komme, med sig indfører, och saadantt forbemelte byesborgere thill effterdeell och store skade aff skibene igien wdhøcker, med wnderdanigste begering saadan wloulig och vdlendiske forprang maatte affskaffis. Da effterdj forbemelte bagere haffue paa raadstuen vdj samme vor kiøbsted sig forplictett byen och dess gode indbyggere och woris kiere vndersaatte med gaatt brød aff allehaande slags thill ald fornødenhed att wille forsørge effter ett lideligtt kiøb, och som dett [af] oss elschelige borgemestere och raaed effter voris naadigste befalning och byess retten ordnendis worder, da haffuer vj den lejlighed naadigst och well offuerueiget, och paa dett forbemelte woris wndersaatter bagere wdj wor kiøbsted Kiøbenhaffn dess bedre kunde bliffue ved magtt och dend thynge, de oss och byen skyldige ere, vdstaae, wille wj naadigst hermed gandske saadantt fremmed brød, som j støcke viiss føres, were sig aff huad korn, huaede, rug eller andett dett were kand, sigtett eller wsigtett, med speceri och ellers forbagett, haffue aff skaffett och aldelis forbudett, indthill saa lenge wj anderledis der om naadigst thilsigendis worder, dog skall icke hermed were formeentt, att io skibs cauring i lester tal mue indføris och vdselgis. Befindis nogen sig her imoed att forgribe, fremmed brød att indføre, da skulle de altt huess brød de haffue med att føre thill fattige huusarme wdj forskrefne vor kiøbsted Kiøbenhaffn haffue forbrutt, och derforuden thj rigsdaller thill oss vere forfalden. Huormed vj naadigst aluorligen will haffue befalett woris fougder, embetzmend, borgemestere och raadmend sammestedz flitteligen att haffue indseende, saa frembt de icke selff for dess forsømmelse will stande oss thill rette, huor effter alle och huer sig skulle forholde. Dermed osv. Crempe dend 15 junii anno 1621.

Sæl. Registre XVII. 104.

II s.650

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man nov 17 20:05:24 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top