eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.731

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 646-647
Nummer: 731


<-Forrige . Indhold . Næste->

731.

8 Feb. 1621.

Kongen giver en Del af Gjentofte Mark i Mageskifte for en Del af Kalvehaven. Jfr. I. Nr. 428. Kongens Brev blev dog først udstædt senere, ti i Registranten er bemærket: Dette schiøde breff bleff igien indleffuerit i Canceliet och kom icke videre. Jfr. I Nr. 432.

Christianus qvartus giørre witterligt, efftersom oss ellskelige borgemester, raad och byes kemmener herudi wor kjøbsted Kiøben-

II s.646

haffn nu paa byenss wegne for magelaugh och euigh eygendomb till oss och wore effterkommere konninger vdi Danmarck och chronen vnderdanigst haffuer vdlagt vdi Kallhauffue march her vedtt byen alt huiss allerede vdi forskrefne marck icke till oss affstaaed och bortschifft ehr, met ald dess tilliggendiss eygendomb, herlighed och rente, efftersom det breff de oss paa byenss wegne vnderdanigst derpaa giffuett haffuer ydermeerre formellder och vduiisser, da haffue wii deremod till fylleste wederlaugh naadigst igien vdlagt till forskrefne borgemester, raad och byess kemmener paa byens wegne effterschreffne jord och eygendomb vdi Jeffntoffte marck, grendtzendiss meste partenn till Wartows hospitalls tilliggendiss jord och eygendomb, och er først lang aff øster fra Wahrtowss aggerland vdi wester till Enderopss marck rett vd langs en wey 170 roder, huer rode til sex siellandtzsche allen beregnett, siden fra den same øster ende aff Wahrtowess marck indtill enden aff Wahrtows felledt 54 roder, liige vdi synden, indtill vdi aaen, derfra langsvd met aaenn vdi sudwest till westenn, saa langt marcken strecker sigh vd met aaenn, 77 roder, och fra Wartow strecker dett sigh vdi nør fra hiørnet aff aaenn indtill Ryge Wadt, er en wey och ett træe derstaaendiss saalediss kalldet, strecker derhen vdi west norwest och siidenn langs aaenn tilbage igien vdi norwest till westen indtill forskrefne Røgewadt 48 roder, langs fra Rygewad till Enderup marck, der som landett giør schiell, ehr rett vdi wester och tilbage vdi øster till synder fra Ryggewadt och till Enderup marck 62 roder langh, derfra till den siste ende aff Enderup marck indtill weyenn rett udi nør och tilbage igen till Ryggewad wdi wester, och er dett jordtzmonn 84 roder brett indtill weyenn fra Enderup marck, der den ehr allerlengst, nemblich 170 roder, der som maallett først ehr begyntt, j synder fra weyenn, och weyenn gaar i øster till Wartow och j wester till Enderup, huillchen forskrefne jordtzmonn vdi lengde, brede och omkredtz forskrefne borgemestere, raad och byess kemmener paa byenss wegne mue och schulle haffue, niude, bruge och behollde for euindeligh eygendomb, och kiendiss wii oss, wore effterkommere konninger vdi Danmarch och chronen ingen ydermeere lod, deell, rett eller rettighet at haffue till eller udi forskrefne jordtzmon eller nogen dess tilliggendis herlighed eller rente effter denne dagh vdi nogen maader. Thii beplichter wii oss osv. Haffniæ 8 februarij anno 1621.

Sæl. Registre 109-111.

II s.647

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man nov 17 20:03:32 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top