eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.730

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 646
Nummer: 730


<-Forrige . Indhold . Næste->

730.

8 Feb. 1621.

En Skomager og hans to Sønner beskikkes til at undervise i Haandværket i Tugthuset.

Christianus qvartus giørre alle witterligt, at wii naadigst haffuer ahntaget och bestillett och nu met dette wort obne breff ahntage och bestille denne breffuiisser, ved naffn Peder Jørgenssen fra wor kiøbsted Haderssleff for en schumagger vdi Tuchthusset herudi wor kiøbsted Kiøbenhaffnn, saa at hand sigh met det førderligste schal derudi jndstille met tuende hanss sønner och schall hand siellff aarligen haffue till lønn tiffue dlr. courrent, paa huer aff sønnerne thii dlr., och schall hannem forschaffis lossemente och werellsse vdi forskrefne tuchthuss till sigh siellff saa och sinn høstrue, och schall hand saauell som forskrefne hans sønnere lade sigh nøye met huis kost, som vdi same wort tuchhuss giffuis, och vdi same forskrefne wort tuchthuss schall hand were forplicht att lærre saa mange drenge, som hannom tillforordnitt bliffuer; schoe, som aff hannom och hanss suenne giørris, schall hand haffue for parrett firre Sk. dansche, leder och huiss till dess beredingh behoff giørriss, dett schall hannom forschaffiss. Naar same forskrefne drenge saa wiitt kommer, at die siellffuer kand berede leyrrett och der aff giørre schoe, da schall sliige schoe icke regniss hannem till; die schow die syer aff huiss leder hand och hanss suenne bereder derfor schall hannem giffuess ehn schillingh for parrett, alltt huiss drengene som hannem tillforordniss det første aar hannem och hanss suenne hiellpe kand, det haffuer hand at niude, som forbemeldet er. Och schall hand for sin persohnn were forplicht at thienne vdi forskrefne tuchthuus for forskrefne løhnn och forskrefne willkor vdi siuff aar och sønnerne vdi thoe aar. Haffniæ 8 februarij anno 1621.

Sæl. Registre XVII. 109.

II s.646

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man nov 17 20:02:56 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top