eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.725

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 642-643
Nummer: 725


<-Forrige . Indhold . Næste->

725.

9 Dec. 1620.

Kontrakt om Opførelsen af den store Lade (paa den ny Ladegaard).

Christianus quartus giørre alle witterligt, at efftersom wii naadigst haffuer ladet fortinge met disse tuende breffuiissere, Thomass Berntzenn von Magdeburgh och Tomass Hocke von Kalffue, tømmermendt, at de paa dierriss egenn bekostningh och met dieriss eget follck aff wort tømmer schall ophugge och fuldferdige ehn stor lade, ett hundrede bindinger langh och treduffue allen bred foruden enden, som och schal were fembtann allen udi høygden, huer baand at forbinde met bladbandt, dissligeste husset at forbinde som det sigh bør met vnderslagh och thou liggendiss stolle vnder speruercket at ligge loffte vdi, jtem lofftene at ligge, samelediss hussitt beklede met deyller och tecke det, met deyller till schuffuer offuer altt, dissligeste ehn deell røer, som schal gaa igennom lofftene, saauell som krøbberne at giørre, som qvæget kommer at staa, och ellerss her foruden winduffuer aff thræ, tagwinduffuer, dørre och saa wid, som tømmermendeniss arbeyde i alle maader derpaa vdkreffuer och vedkommer, som di det wille forsuare och werre bekiendt. For huilchet forskrefne dieriss arbeyd wii naadigst haffuer ladet tillsige dennom at wille giffue for huer bindingh aff forskrefne huss at hugge, opreysse och tillfullde, efftersom forschreffuet staar, at forferdige halff eylleffte dlr. courrant, herforuden wille wii och naadigst lade forschaffe dennom follch till at opreygsse husset, naar det er forferdiget, dogh

II s.642

at de schall haffue alle dieriss egene tømmermend saa tiid tillstede at tilhielpe, saa och forschaffe dennom follch och wogne til at vdføre tømmeritt till stedet, sammelediss blocke och tawel at opreysse met, naar fornøden giørriss. Och efftersom der allerede ehr schied och giortt nogen omkostning paa tømmerett till forskrefne lade, som ehr itt hundrede tow och tiuge courrant dlr., treduffue och en Sk., som ehr giffuett nogle tømmermend till daghlønn, som haffuer arbeydett och siidslaget noget aff det tømmer till forskrefne lade schall fra den 22 octobris och till den 3 decembris sidst forledenn, da schall det dennom igen vdi den pendingh sum, die for forschrefne lade schal haffue, qvittiss och affregniss. Thii bede wii och biude wore rentmestere, at die forskrefne Thomas Berntssen och Thomass Hacke effter haanden for forskrefne arbeyd, efftersom det ganger for sigh och forschreffuett staar, bethaller och fornøyer. Haffniæ 9 decembris anno 1620.

Sæl. Registre XVII. 91-92.

II s.643

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor nov 13 18:47:37 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top