eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.724

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 641-642
Nummer: 724


<-Forrige . Indhold . Næste->

724.

4 Dec. 1620.

Den hollandske Vejrmølle ved Vesterport bortforpagtes.

Christianus qvartus giørre alle witterligt, att wii naadigst haffuer beuillget och forpachtet och nu met dette wortt obne breff beuillge

II s.641

och forpachte neruerendess breffuiisser Ellcken Nam aff Grønninger land den weyermølle, wii nu nylligenn haffuer ladet opsette och bygge paa denn schandtz wed Westerportt, hereffter och indtill wii anderlediss derom tillsigendiss worder, at mue niude och bruge och siin fordeell deraff søge, dogh saa at hand aarligen deraff udi rette tiide schall giffue och fornøyge oss halffandett hundrede rix dlr. in specie, vden ald affkortningh vdi nogen maader, och dennom her paa wortt renterij till wore rentmestere leffuierre, och schall same hanss affgifft begynde och ahngaa nu julledagh førstkommendiss och endiss aarssdagen dernest effter och siiden saalediss aar fra aar forfølgiss, emeden och ald den stund hand same weyrmølle beholldendiss worder, och saa frembt hand wiider aff same mølle kand haffue, at same affgifft aff den met rette bør at forhøyess, wille wii oss naadigst haffue forbeholldet, den paa affgifften at opsette lade. Forbiudendiss alle osv. Haffniæ 4 decembris anno 1620.

Sæl. Registre XVII. 89.

II s.642

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor nov 13 18:46:59 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top