eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.722

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 633-640
Nummer: 722


<-Forrige . Indhold . Næste->

722.

3 Okt. 1620.

Skrædernes Lavsskraa.

Wi borgemester och raad udi Kiøbenhafn giøre alle witterligt, at eftersom Kongl. May., woris allernaadigste herre, med Danmarchis rigis høywise raad, naadigst for got och raadsamt anseet haffuer, at handtwercherne her i byen maa føris paa fode, huorfore och hans Kongl. May. obne mandat er udgangen, at alle mestere udi et huert hantwerch skulle forfatte nogle visse artichle med borgemester och raads betenchende, huor efter di kunde haffue dennem at forholde, da efterdi meenige skreddere haffuer os deris anliggende skrifftligen ofuer giffuet, haffue wi det igiennem lest och der af till deris forbedring, efter høybemelte Kongl. May. naadige bewilling, giffuit dennom udi deris laug till efterrettning efterskrefne artichler.

II s.633

1. Først till oldermand at indsette skulde tho vdwelgis af alt lauget for borgemestere och raad, och huilchen di af samme tho god kiende den skall vere it aar oldermand, och hand skall hafue to andre forstandige mend skreddere till hos siddere, huis nafne da i byens bog skulle indtegnis, och paamindis deris bestillninger med fliid foruden all argelist at forrette, och de skulle paa huer mandag udi vgen om formiddagen forsamlis udi deris laugshuus eller paa en anden bequem sted och der forhøre huis klage som indfalder imellem mesterne, suennene och drengene, saa vell som och andre laugsens ærinde forrette och bestille, och skulde de hafue en laugsskriffuere, som alle sager till god effterretning kand antegne, dog alle sammen deris sammenkomst och vdtretning at skee foruden drich.

2. Siden naar aaret er forløben och oldermanden forloffuis, skall en aff de tho bisiddere skiches udi hans sted igien, huilchen borgemestere och raad der till agter duelig at vere, och en af laugetz brødre ordnis till hossiddere i hans sted igien, och skall ingen vere hossiddere lengere end udi toe aar.

3. Och paa det at skredder lauget des bedre kand bringes i ordning, skall oldermanden lade antegne alle de gamle och vnge mestere, som nu borgere ere och skredder embede bruger, saa vell som och deris nafne, som efter denne dag indtagis udi lauget, och huor de ere boendis, saa kand da oldermanden och hossidderne des bedre vide hos dennem Kongl. May. och byens erinde at forrette, saa vell som och vduelige bønhasere, som iche borgere ere, at afskafe, thi naar borgemestere och raad haffuer annammet nogen till borgere, maa dennem lauget iche forweigris.

4. For det fierde paa det skredderne till all embedz nødtørfft maa hafue nogen visse tid at raadføre sig med huer andre om laugsens nøtte och embedtz forbedring, da maa di om aaret haffue fire sammenkomst eller møder, den første onsdagen efter paaske, den anden neste søndagen efter sancti Hans dag, den tredie neste søndagen efter sancti Michels dag och den fierde neste søndagen efter hellig tre Kongers dag, alle paa fastende stefne och foruden all drich och giestebiudelse, vnder huer deris 40 Mk.'s fortabelse, men kand deris werf forrettis med mindre sammenkomst, staar det hos dennem sielf. Och skall en af raadet vere hos i samme møder, der foruden otte gange om aaret, nemlig en gang udi huer maanet (och saa offte behof giøris) laugsens sager anhøre och till billig endskab forhielpe.

5. Item skall ingen skredder imod recessen forhindris at komme vdi embedet, och iche heller nogen skredder suend, som

II s.634

haffuer udtient sin læretid och faait sit lærebref, maa forhindris eller forweigris at komme udi lauget och bruge embedet, om hand findis saa at vere kommen till alder och forstand, at hand kand formaa sig at nedersette och vinde sit borgerskab, och skall hand aldeelis ingen bekostning giøre, enten paa drich, gilde eller giestebud, naar hand i embedet indtagis, vden alleeniste giffue oldermanden, som sidder och haffuer v-mage for alt lauget, en sldlr., och skriffueren for [han] hans nafn i skredderens laugsbog indtegner, en half rdlr., siden skall hand enten paa en eller toe tider aflegge otte sldlr., af huilche fire sldlr. skall forvaris till laugsens biugning och forbedring och de andre fire sldlr. at komme gamle och fattige fremmede embedtz brødre och deris hustruer till hielp och trøst, saa at bestedis till jorde med, naar de ved døden bort kaldis.

6. Huilchen sidst udi lauget indkommer, hand skall tiene lauget effter oldermandens befaling at till sige till laugs møde, saa och till lig at begraffue och kongelig och byens nødwendige ærinde, indtill en anden kommer udi hans sted, findis hand v-willig och forsømmelig, bøde huer gang hans brøst findis 2 Mk. till tho skiffte, huuset och di fattige af lauget, men blifuer hand siug eller udi louglig forfald, da tiene den som nest for hannem i embedet indkom, indtill den anden self kand forrette sine gierninger, men dersom indtagis tre, fire eller flere paa en tiid, da skulle de som ville vere frii for saadan v-mage huer betale och udgiffue 2 dlr. till lauget, di fattige och deris belønning, som omgaa ville i den anden laugsbroders sted, som om gaa skulde.

7. Skall ingen skredder her i byen holde giort kleder fall mere end paa en sted, som hand hafuer sin bopell.

8. Item haffuer nogen sig at beklage offuer skredders arbeide och den angiffuer for den raadmand retten sidder, samt for oldermanden och hossiddere, da skall samme arbeid af dennem saa vell som af tuende andre gode mend besichtis; befindis dett arbeid, som paa klagis, forskaaren, ilde syet och skamferet, eller och skredderen hafuer udtaget mere dertill, end behof giøres, da skall den skredder self beholde det arbeide och strax betale alt huis der till er kommen och bekaastet, siden der for vden bøde till de fattige och lauget 6 Mk. tre skifte, konningens och byens sag efter Hans May. forordning der foruden v-forkrenchet.

9. Item ingen skredder skall tillstedis att giøre noget ny arbeid her i byen, førend hand er indtagen och kommen udi lauget, vnder samme arbeids fortabelse.

II s.635

10. Encher maa holde suenne efter deris mands død, saa lenge de holder dennem erligen, och vere fri for laugsens besuering, men suennene og drengene at strafis efter forordningen och som huer deris brøst och forseelse befunden worder.

11. Item udi de fire almindelige forsamlinge, som skredderne holde, disligeste naar oldermanden och hans bisiddere hos en af raadet er forsamlit, sager at høre, da maa ingen paa de tider eller steder nogen verge med sig bere, huor af nogen v-lyche kunde foraarsagis, vnder 8 Mk.'s bøder, saa ofte sligt skeer.

12. Truer eller undsiger nogen laugsbroder eller suend hinanden och det kand giøres bewisligt, bøde 4 Mk. och der til stille borgen at vere hinanden vbewart, vden huis skee kand med loug och ret, och skal ingen skredder suend bere verge langs gaderne, huor med nogen skade kand foraarsagis, vnder straf som ved bør.

13. Huilchen som vorder tillsagt at møde for oldermanden och hossiddere for nogen sag eller tilbørlig erinde skyld och hand iche møder till det klocheslet, hannem tillsigis, bøde 4 Sk., blifuer hand en half time borte ofuer tiden, bøde 1 Mk., men blifuer en heel time eller slet borte, bøde trei dobbelt, vden hand hafuer louglig och bewislig forfald.

14. Huilchen skredder som kaldes for oldermanden i rette for witterlig gield, hannem skal laugdag foreleggis at betale, sidder hand ofuer hørig och det bewisis, da stede borgemestere och raad eller fogeden i retten ofuer den vhørsom, efter privilegierne for vden videre deelsmaal.

15. Item skall udi skreddernis sammenkomst ingen forbund eller vedtegt maa sluttis om deris arbeidsløn at forhøye, men en huer lade sig nøye med en skellig betalning.

16. Huilchen laugsbroder sig iche efter alle de puncter och artichler udi deris laugs skraa forfattet ere ville rette och forholde, eller sig understaa bønhase udi sit huus eller paa andre steder at opholde och under it skin arbeid gifue sine laugs brødre till skade och nærings forsuechelse, och udi saa maader suigagteligen med dennem at omgaa, huis brøst saaledis findis, hannem skall forbiudis nogen suend paa sit werchsted at holde.

Om suennene.

17. Skall ingen skredder maa giffue deris suenne till løn en meere end en anden, vnder 20 Mk.'s bøder, och skulle alle embedsbrødre foreenis, sette huad deris suenne med billighed bør at hafue,

II s.636

naar di forskrefne fire tider om aaret deris samling holde, saa at suennene, saa vell som mesterne, paa begge sider kunde ved [macht] blifue.

18. Item ingen mester maa holde mere end fire suenne paa arbeide, huo her imod gier, bøde saa megit som suennene gifuis till løn, men bekommer nogen mestere hastig og megit arbeid, at hand icke kand det fort bringe, da anlange laugsbrøderne, som mindre arbeid haffuer, at di hannem till hielp kommer sligt arbeide at fuldferdige, paa det dennem som arbeidet tillkommer iche der med skulle lette eller skee forkort.

19. Huilchen skredder sig vnderstaar at tage nogen suend paa sit arbeide, som for inden rette stefne dag med v-minde er skilt fra sin mester, bøde 3 dlr. och miste samme suend, och suendens straf halffierde sldlr.

20. Vnderstaar sig nogen skredder suend, som haffuer fierding aars løn, at giøre sig flere ørcheløs dage end mandagen alleene, och iche forføyer sig paa sin mesters verchsted om tiisdagen betiden naar klochen slaar femb och giøre sit dags verch som det sig bør, hand bøde første gang 1 Mk., anden gang 2 Mk. och saa fremdeelis, och der forvden stande till rette for hand forsømmede sin mesters arbeide, efter oldermandens och bisiddernis sigelse, dog skall ingen skredder suend her aff tage aarsag at were ørcheløs om mandagen, ey heller raade andre suenne fra deris mesters gierning, enten om mandagen eller andre søgne dage, vden tilbørlig straf, men di som hafuer vgeløn maa ingen frimandag stedis, och skulle alle skredder suenne vere udi deris mesters huus om afftenen naar klochen slaar 10. Huo lenger vde blifuer vden mesterens synderlig forlof, bøde for huer gang otte Sk., dølger och mesteren med suennene, da hand at bøde dobbelt.

21. Foragter nogen suend eller dreng sin hosbonds eller hustrues mad och øll, som v-straffeligt er, och det klagis och ofuerbevisis, bøde 1 dlr.; kand hand iche bøderne vdgiffue, da strafis to dage och netter udi kielderen till vand och brød.

22. Meenige skreddere med deris oldermand och bisiddere skulle beskiche fremmede suenne hid till byen ankommer it wisse sted, huor de till herbergs kunde indsøge, och der it tegn eller bret lade udhenge, at huer skredder, som deris tieniste behøfuer, kand vide dennem der at finde, huilche suenne udi samme logemente deris verger i forvaring ofuer antvorder, indtill de bekommer en mester at tiene eller igien fra byen ville forreyse, giør de det iche, da maa fogeden och kemneren efter by ret lade tage deris verge fra dennem

II s.637

indtill de dennem igien løse, efterdi de ere handtwerchs geseller, som ingen regimente ere vndergifuen.

23. Paa det skredder suenne, som met sot och siugdom vorder beladen och iche self hafuer forrad at hielpe sig med eller komme i jorden for, om de ved døden afgaar, kande des bedre hafue deris thi penge, som det kaldes, eller 2 Sk., som huer suen fire gange om aaret udlegger vdi god forvaring beholden, da maa de hafue en mester till formand af lauget, huilche skall hafue indseende med alle suenne, at slig deris pengis udleg iche blifuer de fattige och siuge fra vent, men vere beholden dennem till nød hielp, som forberørt er, huilchen mester och skall plichtig vere at holde god ordning och sligt udi altingst, huad suennene kand vere angaaende, som det sig och till deris pendinge at forvare maa giøris it velbeslagen skrin med to gode laase for och to gode nøgler der till, med underskedlige meenløchelser, huor udi deris pendinge efter handen skulde indleggis, huilchet skrin skall forfløttis fra en skredder till en anden, som er eller blifuer forordnit till oldermand for alle suenne, och iblant suennene skall vere tho skaffere, som efter gammell sedvane fire gange om aaret forskrefne thi penge skulle indkrefue, huilche skaffere skulde huer haffue en nøgell till skrinet i deris forvaring, som altid skall følge suennenis skaffere med oldermandens vidskab, och skall i samme skrin hos penningene forvaris deris linklede, och skrinet iche at obnis vden oldermanden, bisidderen och skriffueren ere tillstede, och antegnes i deris bog, huad af skrinet udtagis och huor till det igien udgiffuis, paa det at alle de, som med sligt haffuer at skafe, kunde vere vden mistanche.

24. Dersom nogen bønhaser betredis eller paatagis, da strax for byfogeden at føris udi rette och første gang for sin forseelse till byen och lauget 4 dlr. courant at udgifue, eller om hand samme pendinge iche formaar at udgifue, da paa otte dagis tid och paa sin egen bekostning at strafis med fengsell udi kielderen, item anden gang for dobbelt saa mange pengis bøde eller udi tre dage at gaa udi den spanske kappe och om natten at huile udi kielderen.

25. Huilchen skredder suend, som sig paa en mesters werchsted at arbeide vill begiffue, skall endelig paa it fierding aars tid forskrefne mester sin tieniste tilsige och ey dis midler tid vden nogen billig och nødvendig aarsage begiere eller tage forlof, och udi huis brøst udi saa maade befindis, skall iche tillstedis aar och dag der efter hos nogen mester her udi byen at arbeide.

II s.638

26. Huilchen skredder suend, som hid till byen indkommer, skall paa kroen allene och ey andre steder tage sit logamente, indtill hand en mestere och arbeide bekommendis vorder. Item om nogen med siugdom bliffuer beheftet, da vdi det forordnede siughuus sig at indgifue, findis nogen her imod at giøre, da udi rette forhør at fremstillis och siden till de steder efter leyligheden at hedenviises.

27. Naar nogen skredder suend hid till byen anlanger, skall hand sit werge udi skredder kroen af legge indtill hand en mester bekommer, och dennem forbøden hin anden for porten at udeske, vnder tre dallers brøde, den halffue part till kongen och byen och den anden halffue part udi suennenis bøsse, och deris medfølgere, som verger haffuer hafft, saa megit till strax at udgifue.

Om drengene.

28. Skall vere alle skreddere, som ere i lauget, frit fore at tage drenge i lere, och ingen enten inden eller vden lauget at giøre dennem nogen forhindring eller besuering i nogen maader.

29. De drenge, som begifuer sig till skredder hantwerch at lere, skulde tiene deris mester udi tree aar for dreng, och skall deris forældre eller werge betale for deris werge, eftersom de med mesterne foreenit worder, men fattige børn, som ingen forældre eller werge haffuer, och af mesterne skulde fødis, de skulle tiene deris mestere udi deris lere i femb aar.

30. Ingen dreng skall meddelis lerebreff, førend hand haffuer vdtient och louglig for oldermanden bewisis, at hand bør det at hafue, och iche heller negtis och forholdis sit lerebref, naar hand haffuer udtient sin tid och er god for suend.

31. Skall iche heller nogen mestere forwise sin lære dreng fra sig, naar hand hafuer tient en tid lang, vden hans lere aar ere forløben og hand fanger sit lere bref, med mindre det skeer [efter] øfrighedens kiendelse.

32. Ingen mestere maa forsømme sin dreng udi sine lere aar med wnderwissning paa handtwerchet, eller bruge hannem till anden bestilning, end wed samme handtwerchs bestillning wedkommer, till drengens forbedring, befindis nogen mester her imod at giøre, stande der for till rette.

33. Huilchen dreng eller suend sig modtvilligen anstiller och forløber sin mester førend de blifuer loulig adskilt, hand maa paa gribis och strafis efter Kongl. May. naadigste vdgangne mandat, som det sig bør.

II s.639

34. Kommer tuist och v-enighed imellem mesterne, suennene eller drengene, da maa de iche strax adskillis, men mandagen der efter indstefne sagen for oldermanden och hossidderne och der lade sig nøye med huis billigen blifuer afsagt, formeener sig och nogen der at vere skeet v-ret, maa hand sig for øffrigheden beklage.

35. Huilchen broder eller laugs søster, som Gud kalder af denne werden, och oldermanden lader tillsige laugsbrødrene at følge hannem eller hinde till deris leyersted, forsømmer det nogen och iche kommer till den time tillsagt worder, bøde 1 Mk.

36. Naar oldermanden lader tilsige dennem af lauget, som skulde bere liget till jorden, efter ordentlig omgang, er da nogen, som for alderdom skyld eller suaghed iche bere kunde, da skall hand forbie gaais, huo her imod sige och sidder ofuerhørig, bøde 6 march. Item skall och alle ofuerskerer med deris suenne her i byen, saa vit deris embede wedkommer, were denne skraa och frihed undergifuen.

37. Till en besluttning skall alle bøder, som forbrydis och udgiffuis udi skredder lauget deelis och beskichis till alle parter, efter som høybemelte Kongl. May. forordning i det andet capitell indholder och udwiser, som forskrefuit staar, och intet der af till øll eller giestebud udgifuis skall, dog Kongl. May. och byens sager foruden disse forskrefne artichler v-forkrenchet, och der hos forbeholden dette forskrefne efter tidens leilighed at forandre och forbedre, som lauget och meenigheden gafnligt kunde were. Till widnisbiurd haffue wi ladet trøgtt woris stads secret hengendis her neden fore. Gifuit udi Kiøbenhafn den 3 octobris 1620.

Af Resens Afskrifter af Lavsskraaer S. 1018-37.

II s.640

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons okt 29 21:30:14 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top