eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.719

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 628-629
Nummer: 719


<-Forrige . Indhold . Næste->

719.

7 Juni 1620.

Kgl. Befaling om et af Magistraten konfiskeret fransk Skib.

Christian 4 giørre alle witterligt, at efftersom neruerendiss breffuiisser Abraham de la Qvene, wohnhafftigh till Diepen vdi Franckrige, vnderdanigst for oss haffuer ladet ahndrage, huorlediss hanss fuldmechtige Pierre de Wal met it hanss schib anno 1615 schal were ahnkommen vnder wort rige Norge vnder Andenes vdi den meening, der samstedtz at wille fange huallfische. Och der hand met wor lehnssmandtz och fogdess der samstedtz beuillingh och forloff haffde begynt at fange forskrefne hualfische och siude thran, och saalediss paa nogen tiid vdi sit arbeyde forfahren, schal hand dess w-ahnseet were optagen met schib och guodtz aff ehn capitain wed naffn Joachim Schoemager och nederført till wort kiøbsted Kiøbenhaffn, och

II s.628

hannom aff borgemester och raad der samstedtz schib och guodtzit at were fradømt och confisceret. Huorudoffuer hand nu atter achter at lade jndsteffne forskrefne borgemester och raad for oss och wor ellschelige Danmarckiss rigiss raad vdi rette till første almindeligh herredage, som bliffuer beramet at schulle stande vdi wort riige Danmarck, med vnderdanigst begieringh, at wii hannom naadigst wilde beuilge, at hand wed sin fuldmechtige motte søge om widnissbiurd vdi wore riiger Danmarch och Norrige, som hannom til same sags vdføhringh endeligen will giørriss fornøden, huilchet wii hannom ocsaa nu atter naadigst beuilget haffuer, effterdi woriss førrige derom vdgiffuen beuillingh schal (met hanss schipper, som udi forskrefne wort riige Norge druchnede, der hand om same widnissbiurd søgte) were bortkommen. Thi bede wii och biude wore fougder, embitzmend, laugmend, borgemestere och raadmend och alle andre, som forskrefne Abraham de la Qvene eller hans fuldmechtige hender vdi forskrefne worre riiger Danmarch och Norge for at komme, at j fordrer och fremmer hannom till det beste, icke giørendiss hannom nogen forhindringh i nogen maade, naar hand om same widnissbiurd lader søge, menss meget meere forhielper hannom till rette, at naar hand nogen for eder vdi rette jndsteffnendiss worder for dieriss sandhed vdi same sagh at bekiende at i da lader hannom wederfariss huiss loug och rett ehr och kand medføre. Ladendiss det jngenlunde. Actum Crempe 7 junij anno 1620.

Sæl. Registre XVII. 61-62.

II s.629

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons okt 29 21:26:50 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top