eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.717

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 627
Nummer: 717


<-Forrige . Indhold . Næste->

717.

20 April 1620.

Skøde paa en Gaard (i Nærheden af Nikolaj Kirke).

Christianus quartus giøre alle witterligt, att wii aff wor synderlig gunst och naade haffuer vndt, schiødt och giffuett och nu met dette vort obne breff vnder, schiøder och giffuer oss ellschelige Iffuer Powellssen, borgemester her vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn, och hanss arffuinger denne wor och cronenss platz och grund, ligendiss vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn, som ehr fra forskrefne Iffuer Powellssens egen jord wed den wester ende vd met adelgaden aff nør j synder 18 alln, vdi lengden fra forskrefne adelgade fra wester j Øster till oss ellschelige Anne Hanssdatter, affgangen Stax von Thymenss effterleffuersche, hindiss gaard langs vd met wore och cronenss nye boder 92 alle, vdi breden fra forskrefne adelgade ved den Øster ende paa forskrefne jord ehr 8 alle, huilchen platz och grund udi brede och lengden, efftersom forschreffuit staar och som det nu forfunden och begreben ehr, forskrefne Iffuer Powellssen och hanss arffuinger qvitt och frij vden ald tynge mue och schall haffue, niude, bruge och behollde till euindeligh eyedom. Thi beplichter wii oss och wore effterkommere konninger vdi Danmarck och cronen at frij, hiemble och fuldkommeligen tillstaa forskrefne Iffuer Povllssen och hanss arffuinger forskrefne platz och grund for huer mantz tiltalle, som der paa kand talle met rette. Dogh schal forskrefne Iffuer Powellssen were forplicht paa same grundt at lade opbygge guode kiøbstedtz bygninger, och dersom saa scheede, at same platz och grund vdi fremtiden schall igen selgiss och aff hendiss fra forskrefne Iffuer Powellssen och hanss arffuinger, da schulle de were forplicht oss och wore effterkommere konninger vdi Danmarck och chronen den først for nogen anden at tilbiude, och dersom wii den icke behøffuer eller wille kiøbe, da schall det were dennom friit och wbehindritt forre den at selge till huo som heldst dennom lyster. Thi forbiude wii osv. Haffniæ 20 aprilis anno 1620.

Sæl. Registre XVII. 45.

II s.627

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons okt 29 21:25:45 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top