eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.713

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 618-619
Nummer: 713


<-Forrige . Indhold . Næste->

713.

11 Marts 1620.

En Gade udlægges mellem Kjøbmagergade og Pilestræde (Silkegade).

Christian 4 giørre alle witterligt, at wii naadigst haffuer ladet fortinge med neruerendiss Willumb Powellssen, indwohner vdi wor wor kiøbsted Kiøbenhaffn, at hand schal aff grund opmure och forferdige den wor pladtz, som wii fra Kiøbmagergaden och vd till Pillestrede haffuer ladet igennom bryde, och schal forskrefne pladtz opbyggess med 28 wohninger, 14 paa huer side aff gaden, och mue paa huer side langs med gaden, som schal gaa igennom forskrefne pladtz fra Kiøbmaggergade vd til Pillestrede, schal were halffandet hunder alen langh, j½ steen tyck, skillerummene j steen tyck, brandtmurene emellem forskrefne wohninger j steen tyck, och schal muren fra grunden op till tagget were 13 alln høy och gaufflen 10 aln høy, de vnderste stuer, kammer och werellsser 6 aln, de offuerste 5½ alln vnder lofftet, och vdi forskrefne vohninger were thow och tredue skorsteenne, sextan vdi huer lengde och paa huer side aff gaden, och schal huer aff forskrefne wohninger were 10 aln i firekanten vndtagen de 4 wohninger, ehn paa huer ende aff huer lengde aff gaden, som schulle were 15 aln, och schal gaden langsigennom forskrefne wohninger were 12 aln bred. Schal hand och siellff paa sin egen omkostningh graffue kellderne vnder forskrefne wohninger, som schulle werre 2 aln dybe vdi jorden och 2 aln offuer jorden, dissligeste legge grundwollen, gulffuene, saa wol offuen j hussene som j kiellderne, lege och schiellne taggit, och alt huiss muhrscheden wedkommer forsuarligen, effter de tuende affridtzer paa grunden saa well som bygningen j sigh siellff, Hanss van Steenwinckel, tillsiundtzmand offuer

II s.618

wohre bygninger, stillet haffuer, som aff forskrefne Willumb Powellssenn vnderschreffne ehre, huilcket forskrefne arbeyde inden S. Mortenss dagh førstkommendiss schal were, saa wit murscheden wedkommer, fuldferdigh giortt. Och wille wi for same forskrefne arbeyde lade giffue hannom for huer siide aff gaden, som schal were 150 alln langh och bygt efftersom forschreffuit staar, 1600 dlr. courrant, huillcke hannom effter haanden och efftersom arbeyde gaar for sigh schal giffuiss och fornøyess. Haffniæ 11 martij anno 1620.

Sæl. Registre XVII. 17-18

II s.619

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man okt 27 15:52:10 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top