eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.689

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 604
Nummer: 689


<-Forrige . Indhold . Næste->

689.

12 Juni 1615.

Mikkel Nebs Børn maa sælge et Hus ved Holmen foran Slottet til Mogens Ulfeld. Jfr. Nr. 589.

Christianus quartus giøre alle witterligtt, att efftersom wi for nogen thidh siden forledenn haffuer skiøtt och giffuett affganngne Mickel Neb thill arffueligh eigendomb ehn huus och woninngh, liggenndis wedh Holmenn her for wortt slott Kiøbenhaffnn, met sinn grundh och eigendomb, som den wor forfundenn, dogh met sliigh wilkor, att dersom samme huus och woninngh schulle selgis, schulle den først thilbiudis oss, och effter at forskrefne Mickel Nebs arffuinger vnderdanigst haffuer thilbødett oss samme huus och woninngh thilkiøbs, eller werrett begierendis att wi dennom naadigst wilde beuilge och thillade forskrefne huus och grunndh thill oss elschelige Mogns Vlfeldh, wor mannd, raadh, rigens admirall och embitzmand paa wortt slott Thranekier, att bortt selge, tha haffue wi aff wor synderlig gunst och naade vntt, beuilgett och thilladt och nu met thette wortt obne breff vnde, beuilge och thillade, at forskrefne Mickel Nebs børnn och arffuinger mue friit och vbehindrett selge och affhende forskrefne huus och woning met sin bygning, grundh och eigndomb thil forskrefne Mougns Vlfeldh, effter deris skiøde breffs liudelsse, och hand siden den for sig och sine arffuinger att schulle haffue, niude, bruge och beholde for euindeligh eigndomb. Thi forbiude osv. Haffniæ 12 junij 1615.

Sæl. Registre XVI. 123.

II s.604

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor okt 9 19:17:44 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top