eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.688

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 595-604
Nummer: 688


<-Forrige . Indhold . Næste->

688.

9 Juni 1615.

Taxter og andre Bestemmelser for Prammænd, Møndriker, Vognmænd, Dragere, Pligtsfolk og Daglønnere.

Borgemestere oc raadmend forordningh vdi Kiøbenhaffn, huor effter prammend och møndricher, wogenmend, dragere, plictsfolck, daghlønnere och alle de, som sigh med sligh brugh och handteringh nære och opholde wille, dennem skulle wiide at rette och forholde.

Prammend och møndricher

maa giffuis thil fracht aff deris pramme och baade, aff huis goeds dennem indskiffuis inden for Bommen, at vdføre och forlossis igien imellem Krabbeløcke och S. Anne broe: 1 stoer lest huede, rugh

II s.595

eller biugh xij Sk. danske, 1 stoer lest malt x Sk., 1 stoer lest salt, som er 18 thønder, x Sk. For j lest tungt goeds, osmund jern, sild, fisk, øll, biugh, viij Sk. For j lest goeds, meel, malt, biugh, brød, humble, pachit vdi thønder eller andet saadant, tholff thønder paa lesten beregnit, aff huer lest vj Sk.

Med huad aff alt forskrefne goeds icke vdføris lenger end thil Krabbeløcke eller Kong. Maytt. flode forbi, men der inden forlossis, maa giffuis aff huer stoer lest huede, rugh eller biugh x Sk. Aff en stoer lest maldt viij Sk., j stoer lest saldt viij Sk, j lest thungt goeds, tholff thønder paa lesten, vj Sk. For j lest lætt goeds vdi thønder iiij Sk.

For alt huis prammend eller møndricher indføre fraa forskrefne steder och inden bommen thil de steder, som det skal opskibis, maa dennem giffuis aff alle slaugs goeds vdi lester och thøndertall thil indskibningh lige saa megit som for huer lest thil vdskibningh, och icke mere.

Och naar de indføre steenkul, daa maa de tage aff lesten fraa St. Anne broe och thil Møndrich broen aff huer lest, atten thønder paa lesten, 14 Sk., men inden for Kongens flode eller Krabbeløcke x Sk.

Item naar skibe her for byen skulle lossis eller ladis, och wiin, kaaber, blye, stangjern, vox, telligh, homle, hamp, klæde, lerrit eller andit sligt goeds skal ind eller vdskibis thil eller fraa byen, daa maa møndrichen haffue thil forgreebs fracht aff deris pramme med fuld ladning aff lige saa mange lester, som prammene kand bære salt thil, effter atten thønder paa lesten, beregnit aff huer lest imellem huer, Krabbeløche och inden for Kong. Maytt. flode eller Krabbeløcken xiiij Sk., och fraa S. Anne broe x Sk. For ringere goeds at føre ind eller vd imellem Krabbeløcken och S. Anne broe aff en baad med 3, 4 eller 6 thønder goeds vdi viij Sk. En baad med viij, x eller xij thønder goeds xiij Sk. Inden Kong. Maytt. flode eller Krabbeløcken maa giffuis aff 3, 4 eller 6 thønder v Sk., aff 8, 10 eller 12 thønder viij Sk.

Thilforaarsagis nogle, enten borgere eller fremmede, at lade deris goeds natten offuer ligge vdi pramme eller baade, da skulle de sielff holde en wacht, som trolig med prammanden godtzit beuager, och giffue prammanden huer natt aff sin pram eller baad effter salt dracht aff huer lest iiij Sk., och prammanden for sin wmagh paa sin persohn thil nattwacht vj Sk.

Och skulle alle møndricher och prammemend och wide rulle och ret tall paa alt huis goeds de vdi deris pramme och baade indtage, enten sielff hoes were, naar prammen thilladis eller logsis, eller

II s.596

skiche for sigh throfaste folck och wisse bud, dermed at haffue opsiun, saa at huer, som haffuer noget vd eller indskibet, maa bekomme sit egit igien.

Findis nogen møndrich eller prammand herudinden forsømmelig eller brøstholdigh eller och om kiøbmanden formedelst lack eller breck paa deris pramme eller baade paa godtzit kommer thil skaade, daa stande derfor thil rette och betalle ald dend schaade, aff dennem i saa maade foraarsagis.

Bliffuer och nogen møndrich eller prammand w-uillige och epter denne forskrefne ordningh och taxt icke wille were thilrede med deris pramme och baade at thienne alle och huer, som deris thieniste i saa maade behoeff haffuer, daa skulle de første gang straffis med pendings bøder effter deris formue, anden gangh affsigis fraa møndrich selskabit och en anden erligh mand eller suend i dend affsattis hans sted indrømmis och beuilgis.

Och effterdi prammendene och møndricher ere forskreffuen en wis taxt paa pramme och baadeleye, och en part fribyttere, som icke ere borgere eller nogen thynge holde, vnderstaae dennem med deris baade at flytte och føre, huad dennem forekommer, och dermed betage de borgere deris næringh, som pramme och baade wed lige holde, daa skulle nu alle fribyttere, som icke borgere ere, nu were affskaffet och de prammend och møndricher med de fribyttere, som allerede borgere ere, skulle hereffter holde et wisse tall fribyttere baade wed lige, som dauglige skulle were thilstede at flytte folch och gods fraa och thil skibs for dend løn for berørt er, och derhoes haffue thilsiun, at hereffter icke lønlige forfløttis w-loulige folck eller goeds ind eller vd, thil eller fraa byen, saa frembt de derfor icke wil stande thil rette.

Wogenmend her i Kiøbenhaffn

maa giffuis thil wognleye 1):

For j les wed at age fraa Stranden och thil byens Thegelgaard vj Sk. For jct muersteen fraa Thegelgaarden och i byen iiij Sk., j les broesand at age i byen med de store wogne v Sk., med sandager wogne iij Sk., j læs møgh aff gaade eller gaarde at age vden byen eller paa wolde eller schandse med de store wogne iiij Sk., de smaa wogne iij Sk., j læs lou eller wand at indage i byen, 5 thønder paa

__________

1) Denne Taxt stemmer vel endel med den af 1610 (S. 569-71), men er dog noget forskellig derfra.

II s.597

lessit, iiij Sk., j les korn thil vedermøllen vj Sk., fraa igien vj Sk., ½ les thil eller fraa møllen iiij Sk., j læs kleder at age thil thuettested eller Blegdammen vj Sk. och lige saa megit thilbage igien, ½ læs kleder thil sammested iiij Sk. och lige saa mange thilbage, om nogen saadant behøffuer.

Langs gaderne her i byen. Først for j strandlæs wed, faffnewed, stiewed at age eller it læs grofft bøgnings thømmer at slebe med thoe heste fraa Stranden paa Westergade, Gammelthorff, Nørregade, Studistrædit, Rosengaarden, øffuerst i Kiødmagergaade och Landemerckit eller des lenger op i byen maa wogenmendene tage for lessit vj Sk. For saadanne grouff wed eller thømmer at age eller slebe fraa Stranden effter lengden mit vdi byen eller nærmer Stranden iiij Sk. For et læs andet gemeen thømmer, deler, legter, wogenskud, knapholdt, baand stager eller andet saadant goeds, lengst op i byen vj Sk., nederst eller mit i byen iiij Sk. For et halfft læs lengst op i byen aff sligt goeds iiij Sk., nederst eller nærmer Stranden iij Sk. For ij eller iij thønder tongt goeds at age fraa Stranden lengst op i byen iiij Sk., for iiij thønder v Sk. Men for ij eller thre thønder tungt goeds mit i byen eller nermer Stranden maa icke tagis meere end iij Sk. j lest kalck lengst i byen xij Sk., nederst eller mit i byen ix Sk. 100 muursteen, kalck- eller tagsteen lengst i byen iiij Sk., mit i byen eller nermer stranden iij Sk. For j læs mursand fra Stranden lengst i byen med de største wogne vj Sk., mit i byen och nærmer Stranden iiij Sk. For en lest øl at age fraa bryggerne vd paa Bremmerholmb xij Sk. j lest tomme thønder fraa Stranden lengst i byen iiij Sk., mit i byen eller nermer Stranden iij Sk. Ligesaa megit maa wogenmendene tage aff forskrefne goeds thil wognleye, naar de føre det fraa forskrefne steder thil Stranden, som nu beuilget er for at age fraa Stranden, j sech eller schippund humble lengst i byen iiij Sk., mit i byen eller nermer Stranden iij Sk. For j læs fløttegoeds, huor det henfløttis i byen, vj Sk., et halfft læs iiij Sk. For j læs, som er 3 eller 4 pund, malt at age thil heste- eller wandmølle v Sk., halfft læs iiij Sk., at hente det hiemb igien v Sk. For j lest rugh eller huede, som er 40 thønder, och aff j lest biugh, som er 48 thønder, lengst fraa Stranden eller øffuerst i byen neder thil Stranden, for huer lest xxiiij Sk. j stoer lest malt, som er 48 thønder, xx Sk. For lesten aff forskrefne korn fraa Stranden thil mit i byen eller fraa mit i byen thil Stranden xvj Sk. For j støcke wiin eller packegoeds, som 4 heste forspendis, at schluffe lengst op i byen xij Sk., mit i byen eller nærmer Stranden viij Sk. Och lige saa meget for saadanne waare at nedschluffe thil Stranden.

II s.598

Naar Kong. Maytt. eller byens bestilling wed wogenmendene skal forrettis eller och naar indbyggerne eller fremmede wille deris korn och andit goeds ind eller vdskibe, daa skulle de thuende mend, som er formend for de andre wogenmend, strax frembschaffe dend, som med rette thil falder at age, och dermed haffue flittig thilsiun at det ganger ret om, saa at ingen aff wogenmendene fanger paalegh, schade eller fordeel meere end en anden. Findis formanden forsømmeligh eller w-uilligh, naar de heromb besøgis, skulle de derforre staa thil rette.

Dersom nogen wogenmand eller hans thienner holdendis wed Stranden eller paa stræde och thilsigis at age, och de dennom enten forweigere for forskrefne taxt at age eller och dennom aff weyen forsticke eller thil drick sette, som thilforn skeed er, at de gaat folck dermed thiden kunde forhaale, daa saa offte sligt worder beklagid och schylden kand findis hoes hosbonden, skal kongens fougid lade hannom fraapante sex marcks bøder, halfft kongen och halfft byen. Menn findis sligh traadsighed hoes wogenmendenis drenge eller thiennere och er imoed hosbondens willie, da skal thienerne settis vdi dend spandske thønde och et sedel vden paa thønden och saa gaa en gandske dagh dermed langs gaden, andere thill exempell.

Wogenmendene och deris thienere skulle plichtig were at foruare gaat folchis goeds, som de paatage; skeer der paa nogen schaade for deris forsømmelse, daa stande derforre thill rette och schaden betalle.

Item for alle fremmede folck, som wogenmendene her i byen eller andensteds boendis hid thil byen age skulle, de eller deris thiennere giøre beskeed vdi byesens porte, at portnerne kand deromb byefougden adtuare.

Findis nogen wogenmand eller deris thiennere her vdinden modtuillige och icke giøre ret beskeed, skal haffue forbrudt dend hyre, som hand aff sligh folck haffuer forthient och derthil straffis for wlydighed effter stadsretten.

Windrager,

som holde schluffer, leddere och taffle och reedskaff, huor med de allehaande slaugs wiin vdi fadde och støcker fraa Stranden vdi byen opføre och legge vdi kieldere, eller och naar de forfløtte wiin aff en kielder och i en anden, da skulle de icke begiere mere thil lønn, end aff huer amme wiin eller brendeuin iiij Sk., huad heller det er i smaa eller stoere fadde. Aff j baad spansk wiin xij Sk. Aff en pibe

II s.599

spansk eller frantz wiin x Sk. Aff j huxhoffuit frandtz brendewin eller edicke v Sk. Aff et fad momme, embst øl, prydtzingh eller andet saadant fad øll viij Sk. Aff et halfft fad iiij Sk. Samme wiindragere skulle och were hermed aluorligen paalaugdt och befallit at giffue thilkiende, huor de forfarer, indlendiske eller fremmede bruge nogen falskhed med wiin, enten spansk eller frandtz wiin at lade kieldere eller beblande iblandt rinsk wiin, eller och om nogen vdtapper spansk eller frantz wiin vdi nogen de kieldere, som rinskwin selgis och vdtappis, som kand were imoed Kong. Matt. vdgangne recess.

Huis nogen wiindragere her vdinden seer igiennem fingre eller dølger med nogen, de da derforre skulle straffis som Hans Maytt. och byesens wthroe thienere.

Stangdragere

maa haffue for allehaande slaugs tongt thøndegoeds, huad naffn det haffue kand, som de bære vdi eller aff schuder, pramme, ferge eller baade, enten thil eller fraa Wragerpladtzen thuert offuer gaden eller vdi nogen kielder eller boer der næruærendis, siden omb de skulle bære det aff kielder och boer vdi schuder, baade eller pramme, for huer disse forfløttelser aff huer thønde j danske Sk., som er aff lesten xij Sk.

For en thønde lætt goeds, meel, malt eller andit wed sligh thynge paa lige lengde at bære, som bemeldt er, for thønden j Sk., er aff lesten vj Sk.

Bære de tongt goeds lenger langs stræden 10 eller 12 huuse forbi eller vdi de næste stræde, som løber thil Stranden, daa giffuis dennem af thønden ij Sk., er aff lesten xviij Sk.

Stangh- och kieredragere.

For thongt goeds, som er Rostocker, Sundisk eller andit fremmit øll, item danstøll, salt, thiere, begh, jern, sild, thorsk, lax eller andit sligt suart thøndegoeds, at bære med stenger eller och føre paa kierer fraa Stranden synder thil dend Ny Torffue, Skoeboderne, Closterstræde, Amagerthorff, mit i Kiøbmagergade, wed Clareboderne eller Liuffstræde, Østergaden och saa nærmer Stranden, paa alle disse bemelte steder maa stangh- och kieredragere tage for huer thønde ij Sk., som her til sæduanligt haffuer værit, er aff lesten xxiiij Sk. Men huis widere hendragis i Kattesund, Klædeboe, Gammeltorffue, Wester-, Nørregaden, Rosengaard och Landemerckit, der

II s.600

forre giffuis aff thønden iij Sk., er aff lesten ij Mk. iiij Sk. Huad stang- och kieredragere for forskrefne goeds er beuilget fraa Stranden at bære, ligesaa megit maa dennem och giffuis fraa alle forskrefne steder aff byen igien at nederføre thil Stranden.

Item dersom nogen drager befindis vdi wtroskab imod nogen med nogen schlaugs goeds, enten sild, fisk, kiød, øll eller andet goeds, huad det være kand, som dennem bethroes at omgaaes med, saa at de nogit deraff enten vden eygernis widskab forfløtte, forskiule och thil deris selskabs forbedringh hemmeligen besnige eller bort føre, da straffis derfor som for andet thiuffuerij och wtroskab.

Salt,

som lossis aff skibe her for byen, skal maalis med byesens rette maal, och giffuis aff lesten effter gammel seduaane iij Sk. Men huis som vdmaalis med byssens thønder aff saldtboeder eller kieldere, som weigerne holde folck thil, daa giffuis aff lesten iiij Sk.

Saltbærer.

For j lest stoer salt at bære med thønder eller balger aff prammene ind til Saltboderne wed Langebroe vj Sk. Andensteds langs Stranden aff prammene ind vdi baggaarde j Mk. For lesten at bære aff prammene och paa wogne vj Sk. At bære aff wogne igien vdi boer eller kieldere iiij Sk. Wil nogen lade salt vdbære aff boer eller kielder thil Stranden eller andensteds, da skulle de giffue saldtbærer paa lige lengde at bære, som nu er meldt fraa Stranden, och icke mere, och skulle saltbærer altid sielff øse vdi thønder eller balger och icke tage der seerligh løn forre.

Arbeyder, som sig lader bruge hoes Wegten paa Weyerhusit,

giffuis for en sech homble at op- eller nederwinde paa eller aff Weygerhusits lofft och hielpe dennem till och fraa wechten eller paa wognen ij Sk. For huer sech homble aff schib eller pramb till wechten at føre och frembdelis at ophidse paa Weygerhuus loffted iij Sk. Stangjern, hør, hamp, hommel, alle schlaugs tør fisk och andre sligh tørre waare at losse aff prammene ind paa wegten och igien aff wegten paa wogne giffuis aff schippund j Sk. Item schippund blye, kaaber eller blochtin paa och aff wechten til baads eller paa wogne ij(?) Sk. Aff staaendis goeds vdi Weygerhusit, hommel, kaaber, jern eller andit sligt, at føre paa wegten och aff igien paa wogne eller vdi baade,

II s.601

giffuis aff schippund ij Sk. Thøndegoeds, talligh, honningh, smør och andit, it schippunds tyngsell, at lette paa wegten aff wogne och paa wogne igien eller vdi baade, aff thønden j Sk.

Wil nogen, kiøbmend eller andre, saadant arbed med deris egit folck hoes wegten forrette, daa skal arbejderne sig dermed intet befatte i nogen maade; dersom och nogen nøder sigh thil vden forlouff at arbeyde, førend hand thilsigis, daa skal hannom intet giffuis derfor thil arbeidslønn, thi huer haffuer macht at raade for sit egit. Mishandler eller forbryder sig nogen arbeyder her imoed hoes wegten eller met huis dennom betrois at maale med bysens thønde, och det bliffuer dennom offuerbeuist, daa skulle de aldelis fraa dend bestilling fraa wegt och maal affuisis och aldrigh der at thilkomme, men foruisis aff byen, vden dend eller de kunde deris forseelse hoes kongens fougid och byesens kemnere anderledis affthinge.

Schal forordnis 4 dragere, som altid skal were paa huis arbeyd, som forfalder hoes weygerne paa Weygerhusit, och skal weygerne sielff eller hans thiennere altid waare paa schaalerne och pundewegten och icke nogen aff arbeyderne derthil brugis eller betroes.

Och skal alle Kiøbenhaffns borgere och indbyggere saauel som vdlendiske lade deris goeds weige paa byesens wecht aff dend soren weyger, paa det alle maa skee skiel effter privilegierne.

Andre drafgere oc plichtskarle in gemeen.

For en schibslest huede, rugh eller biugh at opwinde eller bære paa lofftet xij Sk., at nederbære viij Sk., j schibs lest malt eller       at opuinde eller bære paa lofftet x Sk., och neder igien v Sk. For sild, fisk, øll, thiere, begh, osmund jern, saldt vdi thønder eller andit sligt goeds, 12 thønder paa lesten, at bære eller thrilde aff pramme paa landet, aff lesten iiij Sk. Och for saadant goeds at bære eller thrilde vdi pramme iij Sk. For meel, malt och andit læt goeds at bære eller thrilde aff pramme paa landit iij Sk. For lesten at bære eller thrilde vdi pramme ij Sk. For j strandles wed at lesse paa wogne j Sk. For j faffn wed at opstable och lesse paa wognen ij Sk. For hummel, hør, hamp, packegoeds, krambkister eller andit sligt at føre aff pramme eller schuder paa landet, aff schippund suart giffuis ij Sk., aff landit vdi schuder, pramme eller baade, aff schippunds tynge j Sk.

Isønderbryder eller forspilder de nogen mands goeds vdi sligt arbed, da bedre schaden och straffis, som ved bøer.

II s.602

Daglønnere.

De, som giøre grofft och tungt arbeyd med kampesteen vnder huse at legge, kielder att graffue och jord at kaste, item de som thilhielper tømmermend huse at opreise, grofft bygnings thømmer eller store kampesteene forfløtte, stoer wed at indbære och opstable och andit sligt, som icke er gemeen arbeidfolckis gierningh, dennem maa giffuis paa deris egen kaast, om sommerdagen xvj Sk., paa lønnerens kost x Sk.

De, som bærer kalck och steen thil muurmestere och hoes dennem thienne paa plichts arbeyd, giffuis sommerdagen paa deris egen kaast xij Sk., paa lønnerens kaast vj Sk.

For andit arbeyd, wed at sauge vdi huuse och gaarde at indbære, item for korn at bære op eller neder aff loffte, at graffue eller arbeyde vdi haffuer, giffuis en arbeyder paa sin egen kaast om sommerdagen x Sk., paa lønnerens kaast vj Sk., och om winterdagh paa sin egen kaast x Sk., paa lønnerens kaast v Sk. For anden gierningh belønnis huer som hand arbeyder och thiener thil.

Kand forfaris och beuisis, at nogen prammand, dragere, arbeyder eller plichtskarle vnderstaae dennem at fordre eller begiere mere thil pramme eller wogenleye, dragerepending eller arbeidslønn, eller om nogen, ingen vndertagid, vdloffuer eller giffuer dennem meere for deris gierningh thil lønn eller leye end som forskreffuitt staar, daa skulle de første gangh bøde effter høybemelte Kong. Maytt. nyeligh paa thrøch vdgangen mandat x rixdaler, anden gang haffue deris borgerskab forbrudt, och de andre, som icke borgere ere, at skulle vdskiudis och foruisis fraa det selskab, de dennem haffue vndergiffuen, derhoes thilbørligen straffis och aff byen foruisis.

Dersom och nogen gemeen dragere, plichtskarle, arbeider eller daglønnere findis ledigh staaendis paa Høybroe, wed Stranden eller andensteds inden byes frihed, och for denne forskrefne belønningh icke arbeyde wille, naar det aff dennom begieris, men heller som dagtiuffue deris thid men lunckerj och lediggangh forslide, saa de icke alleniste sielff vdi lengden, men och en part deris quinder och børn sambtligen ere och bliffue byen och landet med betlerij thil stoer betruch och forderff, saadanne mends personner skulle optagis, slais vdi jern, thuingis thil arbeyde eller aldelis aff byen och landit bort foruisis.

Att dette forskrefne saaledis effterkommis skall och at en huer sig dereffter dis bedre kand forholde, haffue wij forordnet formend for huert forskrefne selskab, som er thuende for prammemend, møndricher och fribyttere, thuende for wogenmendene och fire for dragerne

II s.603

och anden arbeydsfolck, huis naffn vdi woris stadsbogh ere indskreffne, huilcke skulle frembfordre och thilholde de andre huer thil dend gierningh, som de dennem thilgiffuit haffuer. Disligeste skulle och formendene holde aars register och wide mandtal paa alle de andre och haffue ret widskab om deris wilkoer, huilcken de os effter thilfallende leilighed fordrage skulle, paa det i saa maade maa affskaffis løesgengere, dagdriffuere, hudestude och andre slige w-uillige companer, som fraa andre steder fordreffuen ere och sigh herinden saauel som vden for porterne emoed Kong. Matt. landordningh och recess opholde wille. Thil stadfestningh er Kiøbenhaffns secret her vnder trycht. Giffuit dend 9 junij anno 1615.

Afskrift i Raadstuearkivet.

II s.604

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor okt 9 19:17:08 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top