eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.685

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 594-595
Nummer: 685


<-Forrige . Indhold . Næste->

685.

1 Dec. 1613.

Haandværkssvende uden Tjeneste skulle enten tage Borgerskab eller tage Arbejde hos Mestere.

Efftersom Kong. Maytt., woris allernaadigste herre, haffuer ladet Hans Maytts. mandat offuer aldt riget vdgaae, at alle laugsschraaer skulle revoceris och huer handtwercksmand eller andre, som achter sigh her i riget at nedersette och søge sin næringh, maa vformeent bruge sit handtwerck, naar de haffuer giordt och sorit deris borgerskab, daa lader borgemestere och raad affkynde och hermed biude och befale, att alle huis thienesteløse handtwercks geseller, saauell som alle andre sigh allerede her haffuer nedersatt och icke endnu gjort deris borger eed, men wlougligh bruger deris handtwerch, mesten aff samme embeder, som borgere ehre och schatter och schylder, thil affbrech och schaade, skulle inden fierde thingh møde her paa Kiøbenhaffn raadhuus, der enten at winde deris borgerschafft och sette dennem sielff for huus, schat och wacht, eller thiene mestere, saa frembt de siden icke skulle thiltalis for wlydighed, som wed bøer, och huilcke som i saa maade icke effter høybemelte Kong. Matts, breff deris borgerskaff winde och dennum forholde wille, skulle borgerne och indwonnerne her vdi Kiøbenhaffn vdi deris huuse icke indtage och opholde, huoreffter alle och huer, som sligt angaaer, skulle wide

II s.594

dennem at rette och for schaade at tage ware. Actum Kiøbenhaffn dend 1 decembris 1613.

Herom tog Kæmneren Niels Jensen Thingsvidne 13 Dec.

Afskrift i Raadstuearkivet. Overskrift: Ett thingswinde om bønhaser paa alle slags handwercker.

II s.595

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor okt 9 19:13:07 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top