eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.684

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 593-594
Nummer: 684


<-Forrige . Indhold . Næste->

684.

14 Sept. 1613.

Apotheker Henrik Vobner forskaanes for al borgerlig Tynge, fordi han har oprettet et Værtshus paa Amagertorv, og Accisefrihed paa noget Øl.

Christianus 4 giøre alle witterligtt, att effter som nerwerenndis oss elskelige Henndrich Wobner, apotecker, effter woris naadigst beuillninng och thilladelsse wdj dett store steenhuss paa Amager thorffue vdj wor kiøbsted Kiøbenhaffnn haffuer begynntt och ahnretted ett offuenlich wertzhuss, saa enn huer, werre sigh indlenndische eller udlanndske, for enn billig werd der sammestetz kannd bliffue beherbergett och bekomme huis hannd begierenndis worder. Tha paa thet att samme wertzhuuss kannd baade for inndbyggerne och fremmede bliffue wed macht holdenn, haffue wi aff synderlig gunnst och naade, naadigst vnntt, beuilgett och thillatt och nu met dette wortt obne

II s.593

breff vnde, beuilge och thillade, att forskrefne Hendrich Wobner maa der sammestetz frembdelis bliffue boenndis, dog att hannd for hussleyenn aarligenn fornøyer oss elschelige borgemestere och raadmennd vdj forskrefne wor kiøbsted Kiøpnehaffnn, och werre frii och forskaanitt for ald borgelig thynge och besuerinng, inndthill wi anderledis derom thillsigenndis worder. Vdj lige maade haffue wi och naadigst beuilgett, att hannd aarligenn her effter sig thil beste maa kiøbe och lade indføre thie lester rostocker øll, och dennom zisse frii niude, och dett indthill wi anderledis der om thill sigenndis worder, och schall hand werre forplictig for enn skillig och billig werd att selge och affhennde huis enn huer aff hannom begierendis worder, efftersom forskreffuit staar, och derfor udenn for oss att arbedige, forferdige huiss wi hannom befalendis worder, som hanns thienniste wedkornmer. Thi forbiude wi osv. Frederichsborg thenn 14 septembris 1613,

Sæl. Registre XVI. 37.

II s.594

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor okt 9 19:12:16 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top