eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.683

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 592-593
Nummer: 683


<-Forrige . Indhold . Næste->

683.

10 Avg. 1613.

Forordning om Tydskølsvragere og Dragere.

Anno 1613, thiisdagen dend 10 augusti paa Kiøbenhaffns raadhuus loed borgemestere och raad i rette fordre Rostocker ølls wrager sambt kiøbmendene, som handle med Rostocker øll, och deris dragere, huilche meste parten thilstede waar, vdi huis paahøre dennom bleff forlæst nogle artickler, samme Rostoch øls handell anrørendis, huoreffter de dennom sambtligen skulle wide at rette och forholde, liudendis som her effter følger:

1. Først skulle wragerne effter denne dagh aldelis inted øll annamme hoes Warnemønderne, men huis Rostoch øl de nødtorffteligen behøffuer, skulle de saauel som andre kiøbe hoes kiøbmendene och alleniste for deris thieniste och wmage lade dennom nøye med huis Kong. Maytt. breff naadigst haffuer dennom thillagdt.

2. Dernest skulle wragerne her effter, som allerede skeed och beklaget er, icke sette fuld zirckell paa ringe øll, som icke er fuld zirckel werdt, och effterdi sligt er emoed høybemelte Kong. Maytt. breff och wragernis eed, da skal dend wrager, som sig her imoed forseer, strax affsettis och straffis som en meeneder.

3. For det thredie skulle kiøbmendene, som handle med Rostock øll, sielff were fortencht, naar de ved Stranden thilstede er, herudinden at haffue flittigh thilsiun vdi saa maader, at naar de befinde wragernis w-lemp, skulle de strax giffue øffrigheden det thilkiende, huilchen kiøbmand her vdi findis forsømmeligen och med wragerne see igiennem fingre, skal bøde derfor thuende xl Mk. thil kongen och byen.

4. Thil det fierde, efftersom forfaris och i lige maade beklagit er, at naar ølskuder skulle lossis, begiffue dragerne dennom i schuden

II s.592

vdi haabetal och med øllit omgaaes med tappen och anden vskichelighed, som det war pris, dend søefarende mand, øllit hidføre, thil schade och spott for gaat folch, som sligt anseer, daa skulle alle dragerne hermed aluorligen were forbudit, effter denne dag at gaae i schuderne, naar øllit lossis, men staae paa broen och stillingen och der antage huer sin hosbonds øll, som er vnder hans merche, och lade schipperen med sit folch raade i schuderne och for karnattet; huilchen drager, som findis her imoed at giøre, skal bøde for huer gangh 3 Mk. Formaar hand samme bøder icke at vdgiffue, da straffis med jern och fengsell, som ved bøer.

5. For det fembte, efftersom witterligt er, at en part kiøbmend, som selge Rostoch øll, lade och brøgge danstøll thil kiøbs, daa skulle alle de, som handle med Rostoch øll, ingen wndertagit, aluorligen were forbudit (at haffue danstøll i kielder hoes Rostocher øll eller lade Rostocher øl med danstøll at opfylde. Huem sandferdeligen offuerbeuisis her imoed at giøre, skal haffue forbrudt alt huis øll i samme kielder findis. Och de dragere, som sig herudinden i nogre maade dagh eller natt, hiemmeligen eller obenbare lade bruge, skulle straffis paa deris ære och foruisis byen.

Och paa det at alle forskrefne artichle disbedre maa holdis och effterkommis, bleff Niels Jensen vnderfougid befallit paa høybemelte Kong. Maytt. och byesens wegne hermed at haffue flittig indseende, och de, som findis brøstfeldigh, vden forsømmelse for retten at tiltale och fodre deris bøder och straff, som forbemeldt er. Actum Haffnie vt supra.

Afskrift i Raadstuearkivet.

II s.593

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor okt 9 19:11:45 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top