eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.681

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 590
Nummer: 681


<-Forrige . Indhold . Næste->

681.

15 Juli 1613.

Peder Aalborg forskaanes for Skat osv.

Christianus 4 giøre alle witterligtt, att efftersom denne breffuisser Peder Olborg oss naadigst haffuer ladett ahndrage och thillkiende giffue, huorledis hannd er thillsintz sig her vdj wor kiøbsted Kiøbenhaffnn att wille nedersette och boe, huorfor hannd vnnderdanigst haffuer werritt begierenndis, wii hannom naadigst wille beuilge, att hannd for kongelig, borgelig och byes thynge och besuerinng her sammestedtz maatte bliffue forskonitt. Tha haffue wi aff wor synnderlig gunnst och naade vnntt, beuilgett och thillatt och nu med dette wortt obne breff vnde och thillade, att forskrefne Peder Olborg maa her sammestetz boe och for ald schatt, wacht, hold och andenn kongelig, borgelig och byes thynge och besuerinng werre frii och forskonitt, dog att hand her sammestetz iche schall bruge nogenn borgerlig handell eller kiøbmandschab vdi nogenn maade, saa fremtt hand denne woris benaadinng iche will haffue forbrutt. Thi forbiude osv. Kiøbenhaffn 15 julij anno 1613.

Sæl. Registre XVI. 20.

II s.590

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor okt 9 19:10:29 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top