eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.679

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 589-590
Nummer: 679


<-Forrige . Indhold . Næste->

679.

19 Juni 1613.

Alle Lavsskraaer ophæves.

Wij Christian IV giøre alle witterligt, at eptersom wij naadigst komme vdi forfaringh om dend store wskichelighed och modtuillighed her vdi rigit med handtuerchsfolck och andre om schraaer och laugsret sig begiffuer, idet de paa det høgeste beschwerger wore vndersaatter med huis de hoes dennom skulle lade giøre och forarbede, och ellers deris waare dennom offuer setter, saa de icke for en billigh werdt det de skulle kiøbe och thil sigh forhandle kunde bekomme, huortil deris schraaer och laugsrett dennom anledning giffuer, effterdi en huer her i riget sin næringh och handtwerck wbehindrit icke maa bruge, med mindre de først haffue wundit laugit, daa paa det dertil kand skaffis nogen raad och middel vdi thide, wille wij hereffter strengeligen och aluorligen haffue forbudit och affskaffit alle schraaer och ald laugsrett offuer aldt wort rige Danmarck, were sig ehuo som heldst dennom eller de ere giffne, indtil paa woris anordningh eller wij serdelis nogen handtwercks eller med anden schraae och laugsrett hereffter wille benaade. Och skall det were en huer handtwercksmand eller anden, som acter sig her i riget at nedsette och søge sin næringh, wformeent sit handtwerch at bruge, naar hand haffuer giort och sorit sin borgerlig eed och wdgiffuer borgerlige och byes tynge lige wed andre induonere. Dogh wille wij os forbeholdit haffue herudinden vdi frembtiden och effter tidsens och wore vndersaatters leilighed at forandre, effter som det wore vndersaatter kand were gaffnligt och nytteligt och os siunis gaat at were. Bedendis och biudendis borgemestere och raadmend vdi en huer kiøbsted offuer aldt wort rige Danmarck, at i alle handtwercks och andre deris schraaer och laugsretter fraatager, som de hertil haffue hafft, och dennom siden wdi eders forwaring holder thilstæde, indthil wij anderledis derom thilsigendis worder, ey giørendis nogen handtwercksmand eller anden, som sigh hoes eder wil nedsette, sin næring

II s.589

søge och handtwerck bruge, her emoed, efftersom forskreffuit staar, at hindre eller vdi nogen maade forfangh at giøre, vnder wor hylliste och naade. Giffuit paa wort slott Kiøbenhaffn dend 19 junij anno 1613.

Afskrift i Raadstuearkivet.

II s.590

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor okt 9 19:07:49 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top