eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.678

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 588-589
Nummer: 678


<-Forrige . Indhold . Næste->

678.

10 Maj 1613.

Forlovere skulle være sorne Borgere eller velbekendte Folk.

Thingsvidne Mandagen den 10 Maj 1613, at paa Thinge var skikket »erligh welfornumbstigh mand Magnus Nielsen, byes kemner her sammesteds, och waar i dagh hans fierde forfulde thing, vdi huilche hand i louglig thingsliud effter weluise borgemestere och raads befallingh haffuer thilkiende giffuid: efftersom befindis och beklagit er, huorledis prædicanterne her i byen med adtskillige gemeen folchis throloffuelse thil echteskab offte med wrangh beretningh och forløffte bliffuer bedragen, idet enn part, som hoes prædicanterne louffue for wbekiende folck, angiffue dennem at were soren borgere och dogh nogne gange anderledis befunden er, daa skal hermed aluorligen were forbudet, at ingen epter denne dagh maa hoes prædicanterne loffue och goedsige for nogen personner, som sigh thil echteskab wil indlade, vden samme forloffuere ere lougfaste, enten soren borgere eller andre welbekiende throefaste erlige folck, som wede goed besked om deris leilighed, de wille loffue fore, och de paa begge sider ere saa

II s.588

fri, at de vden ald forhindring kunde stedis thil echteskab. Saa frembt nogen befindis her imoed at giøre, de daa derforre skulle straffis som meenedige och w-ærlige folck, huor effter alle och huer, som sligt angaaer, kunde wide dennem at rette och for schaade at tage waare. Huilchet och dend 28 martij nest forleden paa alle thre prædichestoele her i Kiøbenhaffn i lige maade øffendtligh affkyndt er, och waar forskrefne Magnus Nielsen et w-uilligt thingswinde begierendis.»

Afskrift i Raadstuearkivet.

II s.589

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor okt 9 19:07:24 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top