eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.677

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 583-588
Nummer: 677


<-Forrige . Indhold . Næste->

677.

23 Sept. 1612.

Skrædersvendenes Skraa.

Wdi den hellige Trefoldigheds nafn hafue wi oldermend och meenige laugs brødre i Kiøbenhafn skredder laug gifuit och stadfestet disse efterbemelte artichler, som skal holdis i skredder suenne lauget her i Kiøbenhafn, Gud till lof och skredder suennene till nøtte och gaffn.

1. Huilchen skredder suend eller offuerskeer suendt, som kommer vandrende och vill arbeide her i Kiøbenhafn, saa och de der hafuer faaet forlof fra nogen mester udi lauget och lyster lenger paa den tid her i Kiøbenhafn at arbeide, de skulle søge suennenis krog och der hafue herberge och fange mad och øll for en skellig penge, och huilchen som iche lader sig der finde, bøde till suennenis laug, en suend 2 Mk. och en dreng som tiener for løn 1 Sk.

2. Naar nogen mester i lauget hafuer en suend behof och sender sit bud till suennenis krog, da skall huilchen suend som begierer af de tienstløse, som er paa kroen, komme och arbeide hos den som hans arbeide først begierer, vill iche suenden, da skall hand vandre af byen och forsøge sig aar och dag, er det och krofaderens skyld, at den mester fanger iche først suend, som først begierer paa kroen, da bøde hand udi mesternis laug for huer tid det skeer en half tønne øll, som iche hafuer dennem besett(!).

3. Huilchen mester som taler nogen suend till, enten paa gade, strede eller i nogen anden huuse, end paa deris rette kro, skall bøde i mesternis laug en halff tønde øll och miste suenden det fierding aar.

4. Ingen suend skall kaaris till skaffere, vden hand hafuer tient laugsbrøderne først it aar, hafuer och nogen tient nogen bønhase, da maa de iche nogen tid werdis at worde skafere.

5. Huo som worder kaaret till skafere och iche will, hand bøde en half tønde øll och blifue ligevell skafere, om brøderne ey will hafue dennem det i fordrag.

6. Huilchen skafere som fordrister sig till at forsamle suennene udi laugshuus, eller paa kroen, eller nogen anden sted vden

II s.583

nogen louglig aarsage, skall hand strafis till mesterne 2 dlr. och till suennene 2 dlr. vden all naade, och alle de som dennem iche will vere følgagtig i deris forsett skulle were samme straf vndergifuen.

7. Huo som borte er af all stefne och icke haffuer louglig forfald, bøde 4 Sk.

8. Huo som iche kommer, naar oldermanden sender hannem bud, och iche hafuer loulig forfalld, skall bøde 8 Sk.

9. Huo som laugsbrødre vill worde, gifue en suend till indgang 2 Sk. och en dreng 1 Sk., halfparten till de fattige och halfparten till suennenis bøsse.

10. Huo som thi penninge ey formaar, da ligge hans mestere dennem vd och afregne dennem i deris løn.

11. Huer laugsbroder skall gifue fire tider om aaret, och huer tid udi bøssen till de fattige 1 Sk.

12. Skall der holdis laugsstefne till fire tider om aaret, som er till st. Hans dag, st. Michels dag, Jull och Paaske.

13. Skall der gifuis till de fattige aff bøssen till tuende tider om aaret, som er til st. Hansdag och til Juell, huer tid 1 Mk.

14. Kalder nogen sin laugsbroder skahl(?), bouwe eller andre w-quenord udi laugs huuset eller vden fore, och kand hannem det iche ofuer bewise, bøde der for 24 Sk.

15. Drager to laugs brødre huer andre i haaret, bøde en half tønde øll.

16. Huo som esker hin anden for porten, bøde till kongen, staden och embedslauget 6 Mk., och saa mange som medfølger med werge bøde huer 3 Mk., findis och oldermanden och bisidderne forsømmelig och iche fører denne artichels offuertredere till rette, bøde huer till mesternis laug ½ tønde øll.

17. Huo som sin laugs broder klager for foget eller anden rett, førend hand er forfuldt for oldermanden och menige laugsbrødre, bøde 1 tønde øll.

18. Huo som legger sin laugs broder nogen sag till eller skyld, och ey hannem det ofuerbewise kand, bøde ½ tønde øll.

19. Huo som drager suerd, knif eller anden waaben till sin laugsbrødre, dog hand giør hannem iche skade der med, bøde ½ tønde øll, och giør hand skade, da bøde till kongen, staden och embedet efter som sagen er till.

20. Huo som giør bulder eller veindt(!) i oldermandens eller skaferens nerverelse, bøde 1 Mk., saa och den som gaar ofuerhørig fra oldermands och skaffers thale och beretning.

II s.584

21. Huo som iche kommer at søge lou drich, naar laugs brøderne driche, hand skall betale, alligevell hand war der iche.

22. Huo som sønderslaar staabe eller anden driche kar udi laugs huus, den skall gifue tho for it till nøye.

23. Huo som af druchenskab spyer i laugshuus eller uden for, bøde ½ tønde øll.

24. Huo som biuder w-erlige giester i laugshuus, bøde en tønde øll.

25. Huo som biuder giester vden oldermandens forlof, bøde 8 Sk. och betale sammens øll.

26. Huo som biuder fusker, bønhaser eller andre slig løse companer, som iche er lauget werd, bøde for huer 1 tønde øll och blifuer siden lauget saa ner, som alle brøderne wille.

27. Huo som dobler i laugshuus eller vden fore udi laugsdrichs tid, bøde der for 8 Sk.

28. Huo som spilder mere øll end hand betecher med en hand, bøde 4 Sk.

29. Huo som ey betaler sine penninge till forlofuit tid, hand skal betale dobelt.

30. Huo som vorder kaaret till at skienche och det forsømmer, bøde 4 Sk.

31. Huo som worder skichet till at danse och ey will, bøde 4 Sk.

32. Oldermanden maa hafue en fri giest i alle laugdriche.

33. Oldermanden maa iche tilstede nogen suend, som er i mesternis tieniste, at driche, dobble, lade tappe øll i sit huus eller och at lade hente nogen drich for skredder suenne om søndagen, paa det at mesternis arbeid der ofuer iche skall forsømmis, huo der imod giør, bøde till kongen och staden for huer suend 3 Mk. och till embeds laugett efter meenige brødres sigelse; findis der och nogen mester, som tillsteder nogen suend at driche udi deris huuse om søgne dage, bøde till mesterne ½ tønde øll.

34. Om hellig mandag haffue dennem bevilget, dog saa at de om tisdagmorgen klochen slaar femb skulle vere paa deris mesters werchsted och der paa arbeide till afftenen 10 slaar, mens der som de giør flere fri mandager udi vgen, da skall huer gifue til sin mester 1 Mk. for sin forsømmelse huer dag, och der som mesterne dølger med suennene med samme forsømmelse och hannem det ofuerbevisis kand, bøde till mesterne udi lauget for huer gang 1 dlr., sammeledis at der som nogen hellig dage i vgen kunde indfalde, da skulde de ingen mandag hafue, disligeste anlangende de trende høytidelige fest, som

II s.585

er juell, paaske och pindtzedag, skulde de doch ingen mandag udi de tider hafue.

35. Der som nogen [giør] for mange mandage och hans mesters arbeide der ofuer blifuer forsømmet for saadan hans modtwilligheds skyld, saa at mesteren nødis til at gifue hannem forlof, da skall den som det giør, were sig suend eller dreng, meste sin løn och wandre af byen och forsøge sig aar och dag.

36. Oldermanden och skaferne maa iche oplade laugshuus bøsse vden vdi fire brøders nerwerelse.

37. Huilchen suend eller dreng med fuskere omgaais eller bønhas, skall bøde huer gang hannem det ofuerbewisis kand 6 Mk., och skall samme straf till ladens och suennenis beste, och huilchen suend eller dreng, der dølger med saadanne folch, skulle were ligehøyt samme straf vndergifuen.

38. Huilchen suend eller dreng der blifuer ofuer bewist, at hand hafuer bønhaset, hand skall gifue till straf 3 dlr. vden all naade, 1 dlr. till kongen och 1 dlr. till byen och 1 dlr. til suennene, och skulle krofaderen och bisidderne samt begge skaferne giøre richtig regenskab der for, som di vill staa till rette for udi huer wandretid.

39. Der nest om vandre tiden skall holdes som efter følger: maa di fordriche deris halfue straf, och da enhuer suend och dreng, som hafuer forlof fra sin mestere och vill arbeide her widere i byen, di skall lade dennem strax finde paa kroen samme dag, naar stefnen er holdet paa laugshuuset, och der angifue sig for krofaderen, at di hafuer forlof, huilchen her imod giør, bøde der for till suennene, 1 Mk. en suend och en dreng 8 Sk.

40. Huilchen suend eller dreng som modtvilligen tager forlof uden vandre tid, den miste sin løn som hand var fest fore det fierding aar och vandre saa af byen, och forsøge sig aar och dag, førend hand videre arbeider her i byen.

41. Der nest skall suennene hafue en richtig bog i deris lade och lade indtegne huer suennis och drengis nafn, huor hand haffuer hiemme, och huor hand er fød och baaren, som tillbørligt er, at der kand holdis en richtig ordning, och dem der modtwilligen afwiger for suennene och deris tilbørlig retighed, och de ville holde sig efter laug och handtverchs brug, maa efter skriffuis i huor hand spørgis kand, at komme tilbage och betalis alt huis der paa bekostet er, vden all naade.

42. Huo som forsømmer predichen till høymesse om søndagen och kand bewisis at hand iche war i kierchen, all den stund predichen och Guds tieniste warer, bøde 1 Mk.

II s.586

43. Om nogen suend om søndagen eller andre hellig dage blifuer den gandske nat ude af sin mesters huus och iche kand bewise, at hand hafuer weret udi erlig got folchis huuse den natt, da bøde til hans mester och de suenne, som arbeide med hannem paa werchstedet, 1 pot rinsk vin, sammeledis huilchen suend som iche udi sin mester huus ind kommer till klochen slaar 10 om afftenen, det vere sig hellige dage eller søgne dage, bøde der for saa ofte hand det giør for huer afften udi de fattigis bøsse 8 Sk.

44. Naar nogen suend eller dreng som tiener laugs brøderne worder siug, da skall tho af brøderne, som vorder till sagt af skaferen, vaage offuer den siuge eller och tillskiche en, som vaager for dennem; der till skall en suend gifue 4 Sk. och en dreng som tager løn 2 Sk., findis suennenis eller drengenis forsømmelse her i, da bøde den 24 Sk. Er der och skaferens forsømmelse, da bøde huer 2 Mk., vill suenden iche vdgifue sine pendinge till den som vaager for hannem, men med modtvillighed forholder den, da skall skaferen anklage hannem for mesternis laug och hand da maa hegtis och strafis for v-lydighed.

45. Huilchen laugsbroder som worder siug och hand er saa fattig, at hand ey formaar sin nødtørfft, den skall skichis 3 Mk., af bøssen, worder hand karsk, da skall det betalis igien af hans løn, blifuer hand død, da betalis de af hans hauffue, om hand det formaa, formaar hand det ey, da giffuis hannem det for Guds skyld.

46. Naar nogen laugs broder døer, da skall alle laugsbrøderne følge hannem til sit leyersted, huo det forsømmer bøde 8 Sk.

47. Skall en suend eller dreng forpligt were at tiene sin mestere erlig och med troskab och skall bruge sin egen traa och lius, naar hand syer for sig self, huo anderledis blifuer befunden med, den skall strafis der for lige wed en v-tro tienere.

48. Skall en suend eller dreng were paa sin mesters werchsted naar femb slaar om morgenen och sidde och arbeide trolig indtill thi slaar om afftenen, huo det iche giør och hans hosbonde klager der paa, bøde der for half sin løn, som hand var fest for det fierding aar.

49. Men hafuer hosbonden(?), da skall suenden were forplictet til at hielpe hannem.

50. Skall der och ingen skredder suenne fordriste sig til nogen søgne dage at tage sig noget arbeide till, nyt eller gammelt, uden sin mesters huus; huo det giør eller blifuer der befunden med, bøde der for som en anden bønhase, och iche siden blifue werdig til at tiene nogen laugsbroder i skredder lauget her i Kiøbenhafn.

II s.587

51. Iche maa en suend eller dreng tage noget nyt arbeide for sig self at giøre, mere end half andet quarteer, enten klede eller noget andet nyt, huad det vere kand, gier hand der ofuer, da skall hans mester tage arbeids lønnen der for, uden det skeer til hans egit lif.

52. Skall suennene och drengene begynde at arbeide for mesterne fiorten dage for sancti Michels dag ved lius och sidde efter gammel sedvane, och skall en suend hafue till løn 3 Mk. och en dreng 24 Sk. huer fierding aar.

53. Skeer det saa, at oldermanden for suendene eller skaferen forsømmer eller dølger kongens och stads sager udi nogen disse forskrefne artichler, da bøde der fore till kongen, staden och mesternis laug efter som sagen er til.

Disse forskrefne wille wi oldermend och menige laugsbrødre i skredder lauget her i Kiøbenhafn at skulle v-ryggeligen holdis och ved magt blifue efter denne dag, dog dersom fornøden er, woris embeds suenne till beste, da wille wi frit hafue disse skrefne artichler at forandre och forbedre, efter tid, aar och leilighed. Til widnis biurd hafuer wi woris laugs indsegell vnder hengendis och dette vort meenige laugs samtøche, som er skrefuit och vdgifuit af skredder lauget i Kiøbenhafn den 23 septembris anno 1612.

Resens Afskrifter af Lavsskraaer S. 1038-52.

II s.588

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor okt 9 19:06:47 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top