eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.676

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 582-583
Nummer: 676


<-Forrige . Indhold . Næste->

676.

25 Maj 1612.

Skarpretterens Instrux.

Instrux, huoreffter scharpretteren her i Kiøbenhaffn skal wide sigh at forholde.

Er hannem sambtøcht och beuilget at maa tage for huer at halshugge 2 dlr. Och dersom samme persohn frembdelis skal leggis heel paa en steile, maa hand tage 1 dlr. mere for hans wmagh, som er tilsammen 3 dlr. For huer at parte och legge paa fire steiler 4 dlr. For huer at radbrecke och steile 4 dlr. For en thiuff at henge 2 dlr. For en throldquinde eller troldkarl at brende 4 dlr. For huer aff alle disse forskrefne at pine, naar hannum thilsigis, j dlr. For huer at kagstryge och vdfølge aff byen och først thil alle thre portene iij Mk. For en haarhore lockerne at affskiere och wdlede aff byen och thil alle thre porte, som ingen anden straff fanger, ij Mk.

Och effterdi byen giffuer scharpretteren xxiiij dlr. thil aarlig lønn och dertil frij huus, huor foruden hand och effter gammel seduanne til huer st. Michels dagh omgaar och fordrer en skillingh aff huert huus, da skal [han] ingen aff borgerskabet offuer forskrefne forteignelse for sin embeds thieniste i nogen maade beschwerge, menn dersom nogen wdenbyes eller vdlendiske foraarsagis hannem at bruge, maa hand aff dennom tage en billige betalling for sin wmage effter leiligheden och som forsuarligt were kandt.

Disligiste skal scharpretteren, hans hustrue eller folck hermed aluorligen adt were forbudit, aldelis ingen i nogen maade offuer forskrefne hans lønn och indkomst at beswerge, huercken med wedthræ at tage aff wedskuderne wed Stranden, icke heller offuerriffue, berøre eller tage noget aff bønderwogne, thilmed skal icke heller skarpretteren vden øffrigheds beuillingh nogensteds aff byen forreigse, men sigh i alle maade effter denne instrux skicke och forholde, vnder hans embids fortabelse.

Anno 1612, mandagen dend 25 may haffuer mester Hendrich Bundter von Gelm i landte Dyringen antagid scharpretter embede i

II s.582

Kiøbenhaffn och thilsagt at thiene Kiøbenhaffns bye, will och med fliid skicke och forholde sig effter forskrefne artickler och icke der imoed giøre eller handle i nogen maade, wnder sit embeds forløst och thilbørligh straff.

Afskrift i Raadstuearkivet.

II s.583

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor okt 9 19:04:34 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top