eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.675

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 581-582
Nummer: 675


<-Forrige . Indhold . Næste->

675.

12 April 1611.

Breide Rantzau faar Stadfæstelse paa 2 Stolestader i Nikolaj Kirke.

Christianus 4 giøre alle witterligt, at efftersom oss elskelige Breide Rantzow til Rantzowholm, wor mand, raad och statholder her udi wor kiøbsted Kiøbenhaffn, nu underdanigst haffuer ladit for oss berette, huorledis oss elskelige Henrich Berner och Hieronymus Garbes, borgere her udi wor kiøbsted Kiøbenhaffn och kirckewerger til S. Nicolai kircke her sammesteds, haffue giffuet forskrefne Breide Rantzow deris breff med forskrefne kirckis segel forseglit, och med deris hender underskreffuit, paa tuende stole stader der sammesteds, och nu haffuer hafft for oss forskreffne breff, liudendis ord fra ord som effterfylger: Wii effterskreffne Henrich Berner och Hieronymus Garbes, borgere udi Kiøbenhaffn och kirckewerger till S. Nicolaj kircke her sammestedtz, kiendis och giøre alle witterligt med dette wort obne breff, at effterdi erlig och welbiurdig mand Breide Rantzow til Rantzowholm, Kong. Maiests. och Danmarckis riigis raad och statholder her udi Kiøbenhaffn, aff hans fromhed och gudfrychtige betenckehde haffuer giffuit och forærit til S. Nicolai kircke til den store spiers opbyggelse och bekostning it thusende rigsdaler, huilckit forskrefne it thusende rigs daler wi nu strax til kirckens behoff och spiers bygning haffue anammit och oppeborit paa kirckens wegne: och der imod haffuer wi unt, sold och affhend och nu med dette wort obne breff gandske aldelis selger och affhender fra S. Nicolai kircke och til welbemelte gode mand, erlig och welbiurdig Breide Rantzow til Rantzowholm, tuende heele stole udi samme kircke, som er den anden stoel paa mandesiden och den anden stoel paa quindesiden fra chorit neder adt thornit och ud til kirckegulffuit, som ere derhoes signerit med litera B och numererit med numero 2, huilcke forskrefne tuende stole den gode mand, welbemelte Breide Rantzow, och hans arffuinger, aaeld effter aaeld och arffuinger effter arffuinger, skulle haffue, nyde, bruge och beholde til euigh eyendomb eye skullendis. Thi bepligte wii oss och wore effterkommere kirckewerger til samme kircke at frii, hiemle och fuldkommeligen tilstaa forbemelte Breide Rantzow til Rantzowholm och hans sande arffuinger forskrefne tuende stole for huer mands tiltale, som derpaa kunde tale med rette udi nogen maade. Til ydermere widnesbyrd och tryggere foruaring haffue wi ladet trycke forskrefne kirckis indsegel her neden fore, och underskreffuit med egen hender. Actum Kiøbenhaffn den 9 aprilis anno 1611. Henrich Berner, med egen hand. Jeronymus Garbes, min egen hand. Da haffue wi aff wor synderlig gunst och naade effter forskrefne Breide

II s.581

Rantzows underdanigst anlangende confirmerit, samtyckt och stadfest aff forskrefne Henrich Berner och Jeronymus Garbes til forskrefne Breide Rantzow paa forskrefne tuende stolestader udgiffuen breff, at skulle were och bliffue wed sin fuldmacht udi alle sine ord, puncter och articler effter som forskreffuit, forbiudendis alle, i huo som helst de ere eller were kunde osv. Haffniæ 12 aprilis anno 1611.

Sæl. Registre XV. 388-90.

II s.582

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 29 16:04:40 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top