eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.674

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 580
Nummer: 674


<-Forrige . Indhold . Næste->

674.

6 April 1611.

En Skræder fritages for at indtræde i Lavet.

Christianus 4 giøre alle witterligt, at efftersom denne breffwiiser Matthis Skreff, hans handwerch en skreder, underdanigst for oss haffuer ladit berette, huorledis hand er tillsinds sig her udi wor kiøbsted Kiøbenhaffn at wille nedersette, sin nehring och biering med sit handwerck at wille søge; och effter at hand sig nu underdanigst befrychter, at andre skredere her sammesteds hannem udaff den aarsag, hand icke er udi deris laug, saa och aff wgunst och hadt, skulle udi samme hans forset giøre hannem nogen indpass eller forhindring, haffuer hand till dess sicherhed underdanigst werit begierendis for slig deris offuerlast at mue befries och med woris naadigst bewilling och tilladelse, som andre skredere udi lauget, udaff dennem wbehindret her sammesteds at maa bruge sit handwerck. Da effterdi wi naadigst formercke hannem udi samme sit handtwerck at kunde passere, och ey med billighed kand straffis, haffue wii aff wor synderlig gunst och naade undt och thilladt och nu med dette wort obne breff unde och tillade, at forskrefne Matthis Schreff sig her udi forskrefne wor kiøbsted Kiøbenhaffn maa nedsette och sammesteds frii och wbehindret med sit handwerck søge sin næring och biering udaff andre skredere her sammesteds wformeent udi alle maade, w-anseet hand icke haffuer wundet lauget. Dog skall hand were forpligt at giffue och giøre borgelige och byess tynge och besueringe lige wed andre indwohnere aff borgerskabet hersammesteds. Thi forbiude osv. Hafniæ 6 aprilis anno 1611.

Sæl. Registre XV. 333-34.

II s.580

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 29 16:04:01 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top