eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.670

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 577-578
Nummer: 670


<-Forrige . Indhold . Næste->

670.

26 Juni 1610.

Vedtægt om Bagerne.

Forordning om brød, huor effter bagerne her i Kiøbenhaffn skulle wide dennom at rette.

Om huedebrød.

Naar en scheppe goed huede gield. 20 Sk., schal it huedebr. weige 7 l. j q. for 1 alb.
--     --     --     22 -- , --     --     --      6½ l. j q. --
--     --     --     24 -- , --     --     --     6 l.           --
osv.
osv.
--     --     --     40 -- , --     --     --     3½ l. j q. --

Schonrogen.

Naar en scheppe god tydsch rug gield. 12 Sk., schal en schonr.w. 12½ l. j q. f. 1 alb.
--     --     --     13 -- , --     --     --     12 l. j q. --
--     --     --     14 -- , --     --     --     11½ l.    --
osv.
osv.
--     --     --     40 -- , --     --     --     4 l.     --

Grofftbrød och schouter.

Naar en scheppe rug gielder 12 Sk., schall it groff brød weige 11 bismer Mk. for 2 Sk.
--     --     --     13 -- , --     --     --     10 Mk. --
--     --     --     14 -- , --     --     --     9 Mk. 6 lod --
osv.
osv.
--     --     --   39 el. 40 -- , --     --     --     3 Mk. --
II s.577

Och paa det alle maa wiide, huad huer slags brød effter indkiøb paa huede och rug schall weige, da wille borgemestere och raad aarligen den første eller anden dag i huer maanet lade sette och schrifftlig ansla huad huer aff forskrefne thre slaugs brød i huer maanet schall weige, som effter tiden och korns inndkiøb lideligt och billigt were kand, och till des behoff haffue de ladet forordne och her paa Raadhuset ophenge trende schaalewichter, huor paa altid schall findes lod, huad huer slaugs brød daglig huer maanet bør at weige, saa de, som brød kiøbe, sielffue kunde prøffue, om de haffue fuld wichtigt brød effter korn kiøb for deris pendinge eller icke. Befinder sig nogen met samme brøds wict at schee forkort, da at giffue det byefogden tilkiende och hand met byessenns kemner at søge bagernis faldsmaall effter byes ret, som det sig bør.

Item schulle bagerne endelig were plichtig flittelig och well at lade forarbeide och bage deris brød, saa det icke alleniste holder sin wicht, men och er reent och wstraffeligt, som det sig bør, huor met byefogden, kemnern och bagernis oldermand enn gang huer maanet (eller saa offte behoff giøres) schulle haffue grandgiffuelig tilsiuffn, och huilcke bageris forseelse da befindes, saa deris brød icke er well baget och lougligt giort, schulle de bøde effter priuilegerne.

Sammeledis schulle alle bagerne her i byen were plichtig huer oensdag och løffuerdag, i det ringeste thre timer om formiddag, som er fra klocken slaar 7 och till 10 slet, at holde aff huer slags deris brød fall paa det Nye Torg sønden for Raadhuset, paa det mand des bedre kand see och forfare, huilcke der lade bage bæst och wstraffeligst brød. Huo det icke giør, schall bøde for huer torgdag, hand sammestedtsz icke lader holde sit brød fall, 6 Mk. till kongen och byenn. Will och kand nogen bager holde deris brød lenger eller flere dage om vger, paa torget tilkiøbs, da er det dennom friit. Huor effter bagerne kunde wiide dennom at rette och for schade at tage ware. Actum Kiøbenhaffn den 26 junij anno 1610.

»Magistratens Vedtægtsbog« Bl. 191-92.

II s.578

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor okt 9 19:02:03 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top