eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.669

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 566-577
Nummer: 669


<-Forrige . Indhold . Næste->

669.

21 Juni 1610.

Vognmændenes Lavsskraa.

Wij borgemestere och raadmend vdi Kiøbenhaffn giøre witterligt, at efftersom wognmendene her i byen nogle aars thid imoed deris laugs gamle beskreffne schick och brugh icke haffuer alleniste holden stoer w-ordningh imellem dennem sielffuer indbyrdis, men och wærit wuillige for menigheden at age och offte, naar nogen deris thieniste behøffuede, haffue de saauel som deris thienere tagit wbillige pendinge till wognleye, fast mere end de forthiene kunde. Och effterat saadant nogre gange er bleffuen beklagit, haffuer deris oldermand sigh vndskyldt, at hand ingen richtige ordningh imellem dennom holde kunde, fordi bønder och landfarer, som ingen kongelighe eller byes thynge med dennom vdstaae, vdi aarenis beste beleiligh thid fraatage dennom næringen, naar de formedelst anmoedendis æcke och beskereringh maatte holde deris heste paa foeder och bekostningh, thilmed koster och nu hiul daabelt meere end thilforne, item hestefoder,

II s.566

huusholdingh, folckeløn och anden beskereringh waar och nu høyere opstegen end vdi gammel thid, begierendis saadant maatte offuerweyis och schrifftligen maatte forfattis, huad de effter denne thids leilighed maatte haffue, thil wognleye, saa wilde de dennom der effter wide at rette. Da haffuer wij effter woris naadigste herris och konnings mandat thil os annammit wognmendenes laugs skraa, huilcken de for et hundrede thredeffue och thoe aar forleden thil en laugs rett brugt och hafft haffuer 1), derudinden de gamle papistiske misbrugh med anden w-ordningh affskaffet och thill deris laugs forbedringh dennom disse effterfølgendis artichler thil effterretning meddeelt.

I.

1. Wogenmenden i Kiøbenhaffn skulle hereffter som thil des haffue en oldermand, och naar dend skal keisis, da skulle laugsbrøderne giffue stemme paa thoe, huilcke begge for borgemestere och raad skulle opkaldis och der at thage haandstregningh af dend, som de thil oldermand goed kiende wilde.

2. Sammeledis oldermand skal haffue thoe stoelsbrødre aff de eldste och beschedenste laugsbrødre, huilcke med hannom skulle fodre och fremme laugsens nytte och meenighedsens gaffn, will nogen imoed staa oldermand eller stoelsbroder at were, bøde ix Mk. saa offte det skeer.

3. Dend, som wognmands laugh wil winde, skal were en erligh suend eller mand, och førend hand i laugit indtagis, skall oldermanden følge hannom for borgemestere och raad; findis hand da at kand were kongen och byen i samme embede thienligh och laugit werdt, skal hannom forundis borgerskab; siden giffue en gylden thill indgangh i laugit effter recessen, och fordi hand bliffuer antagen i laugsens huus och frihed, skal hand thill des forbedringh, saa och thil fattige laugsbrøders ophold och jordefærd indlegge 4 daler thil gaat regenskab och icke deroffuer beschwergis. Giør oldermanden her imoed, bøde ix Mk. Kand och forfaris nogen, som indtagis vdi laugit, at giffue meere thil indgangh, hand haffuer forbrut iligemaade ix Mk.; dogh skal en laugsbroders søn, om hand ellers er dertil dueligh och thienligh, were laugit nermere at winde end en thienner, wden samme thiener kommer i echteskab med en laugsbrøders encke eller daatter.

4. Ingen maa effter denne dagh indtagis wdi wogenmands laugh, wden hand formaa och kand holde thoe goede par heste, det

__________

1) Se Nr. 219.

II s.567

ene par thil vden byes færd, det andet par paa gaden, och skulle de altid were fyrgethiuffue wogenmend vdi thallet, saa huer kan holde en færdiswogn och en gadewogen.

5. Och maa ingen holde meere end thoe wogne, dend ene thil wdenbyes færd och dend anden paa gaden, och eblandt gadewognen skal oldermanden altid lade were thoe wogne med thønder thilforordnit, kalck at age, naar thilsiges.

6. Bliffuer nogen fattigh vdi laugit, at hand icke kand formaa at holde meere end et par heste och en vogn ved lige, daa skal dend och were forskaanit med halff saa megen æcht och thynge, som dend der thu par heste formaar at holde, och saadanne skulle regnis thou vdi et tal emoed en vogenmand med thoe par heste.

7. Ingen skal bruge eller bruge lade wogenmends embede her i Kiøbenhaffn med heste och wogn, vden hand thilforne haffuer wundit borgerskabet och samme laugs broderskab, som forberørt er, vnder sex Mk.'s brøde. Findis nogen, som det giør, daa maa oldermanden wed byens eller fougdens suenne lade deris heste och wogn behindre indthil hand for sig ret giort haffuer. Dogh skal hermed icke forstaais eller were meent borgerne, som sielff haffue heste och wogne, eller och naar de indbiurdis laaner huer anden deris heste, ey heller nogen adelens thienere, som ager for sin hosbonde.

8. Men thill alle aaremarckeder her i Sielland maa bønder och andre were friit at age for kiøbmend, kremmere och huem de wille femb dage effter de dage, som er [for?] ret marckidsdage effter kongelige vdgangne mandater bør at holdis, paa det ingen vdi sin handteringh for wogne skyld skal skee forhindringh. Ager nogen anderledes, daa bøde huer gangh 3 Mk.

9. Scheer och, at nogen, som icke er i laugit, bleff tilstedt paa andre thider at age och wogenmendenis embede her fraa byen bruge, daa skal hand were plichtigh effter mandtal at giøre kongens och byens thynge vden byen lige som andre laugsbrødre. Huo det icke giør, bøde thre Mk. och betale dend som agh i hans sted, dogh skal ingen bruge wogenmends embede paa gaden, vden hand haffuer wundet borgerskab och laugit, som forberøert er.

10. Disligeste effter som nogen faae aare fraa andre steder ere hid fløt adtskillige parti, som sigh haffuer vnderstaaet vden forloff at nedersette wdi borgernis huuse och leyewonninger her vden for porterne, w-anseet faae aff dennom haffue pas och schudsmaal, huorledis de dennom skicket haffue, der som de ere fraakomne, huilcke icke alleniste med deris heste och wogne omfare vdi landet, thil

II s.568

marcheder och andenstedz bruge landkiøb och forprangh, imoed kongelige friheder, och betage saauel gemeen borgere som wogenmendene deris næringh, men och holde deris heste och quegh paa byens fangh, dogh de huercken schatte eller nogen plicht vdstaae med borgerne, thil sligt at forrekomme skal oldermanden och hans stoelsbrødre were paalagt och befallit, at de med byens kemner thuende gange huert aar skulle paa richtige register lade anteigne 1) først saadan wdenbyes folckes naffne, 2) deris handteringh och idrætt, 3) huor fraa de ere komne, 4) huad heste och queg de holde och 5) huormed de dennom nære och opholde. Findis daa nogen deris wilkoer, at de icke her for byen lidis kunde, da skulle de stillis for retten och forwisis did som de ere fraa komne, och de andre enten at winde wogenmends eller sandagers laug och giøre vdi alle thingest med dennom thil kongen och byen, som ved bøer, eller deris heste och quegh at affskaffe och ingen widere landkiøb eller forprangh bruge.

11. De wognmend aff Helsingør, Kiøge och Roskild skulle icke her i byen vdløbe paa thorgh eller gader at fraa- och betage dette laugs wognmend eller deris thienner huis fracht, som for falder, men skulde forholde dennom vdj deres herberge och forwachte huis fracht dennom der thilbiudis, lige som och Kiøbenhaffns wogenmend vdi huer deris bye giøre wille. Huo her imoed giør, miste frachten och 3 Mk.

12. Att wogenmendene maa disbedre faae hiul thilkiøbs, daa skal were forbudit ingen at kiøbe hiul her paa thorget eller vden for byen at selge thil andre paa forprangh. Kiøber nogen flere hiul end de sielff behøffuer at bruge, de skulle were forbrudt.

13. Vdenbyes færd aff reisendis folch, vndertagit kongens och byens æcht, maa wognmendene haffue her fraa thil Helsingør, Kiøge, Roeskilde, Frederichsborg och Slangerup, huer sted vdi det meeste iiij Mk. Men wil nogen lade sigh frachte igiennem landet thil Corsør, Wordingborg eller Kallundborgh, daa forenis efftersom weyen, foedertiden och læs er thil. Item aff store marckes læs maa dennom forundis vj Mk.; huad ringere betingis enten winter eller sommer, er huer frij. Kand wogenmendene her i byen forfare, at de wogenmend aff Helsingør, Kiøge och Roeskilde besuerge nogen med større wogenleye her fraa byen end som bemeldt er, da skulle de haffue samme fracht forbrudt. Skoufffærd eller marchereigse, en miilweigs fra byen och thilbage igien, i Mk. Aage de lenger, daa tage effter leiligheden paa en miel at regne. For et læs wed at age fra Stranden och thil byes Theigelgaard iiij Sk. For et hundret muursteen fraa Theigelgaarden

II s.569

och i byen iiij Sk. For et læs broesand aff marcken, som wogenmendene sielff lesser paa, med største wogne iiij Sk., med sandager wogne iij Sk. For et læs møgh aff gaard eller gaden at age wden Østerport emoed Suogelhusit eller Stranden, wden Nørreport wden Peblinghbroe, wden Westerport neden Slachterboderne eller andensteds, huor dennom foruisis, med de største wogne huer stæd iiij Sk., med de smaa scharnwogne ij Sk. For et læs low eller wand at indage i byen, iij thønner paa læssit, iij Sk. For et læs korn at age vd thil Weyermøllen iiij Sk., at hente hiemb igien iiij Sk. For et halfft læs thil eller fraa møllen iij Sk. For et læs klæder at age thil eller fraa thuettersted och Blegdammen viij Sk.; ett halfft læs vd och ind vj Sk. For et læs høe eller korn at age fraa Leierswangh viij Sk. och aff Kalffuehaffuen vj Sk.

Inden Portene. For et strandlæs wed at age fraa Stranden paa Westergade, Gammeltorff, Kattesund, Nørregaade, Studistræde, Rosengaarden, øffuerst i Kiødmagergade och Landemerckit eller des lenger op i byen maa de tage for læsset v Sk. For saadanne groff wed eller thømmer at age eller slebe fra Stranden, effter lengden mit vdj byen iiij Sk. For slige læs at age paa Amagertorgh nærmer Stranden iij Sk. For et læs stackit ege eller fyrthømmer, deler eller raffter, lengst op i byen iiij Sk., nederst eller mit i byen iij Sk. For 3 thønder tungt goeds at age fraa Stranden neder lengst i byen iij Sk., for 4 thønder iiij Sk. Men for thre eller thoe thønder thungt goeds mit i byen eller nermer Stranden maa icke tagis meere end ij Sk.; och for fire thønder ij [iij?] Sk. For en læst kalck fraa Stranden lengst op i byen xij Sk. For et hundret muursteen fran Stranden lengst op i byen iij Sk.; nærmer Stranden ij Sk. For et hundret thagsten iiij Sk. For et læs kalchsteen op i byen iiij Sk.; nederst i byen iij Sk. For et læst øll at age fraa bryggerne paa Holmen xij Sk. For en læst thomme thønder at age lengst op i byen iij Sk.; steckere at age ij Sk., en faffn wed lengst op i byen vj Sk.; mit i byen iiij Sk. Och et læs stig wed paa vct v Sk. For en seck eller schippund humble lengst op i byen iij Sk.; nederst eller mit i byen ij Sk. Ett læs fløttegoeds att føre vj Sk., halfft læs iiij Sk. For et læs, som er 3 eller 4 pund malt, at age til hestemøllerne, naar wogenmendene bære det sielff aff och paa wognene, iiij Sk., att hente thilbage, lige saa naar brøggersuenden bær malted sielff vd och ind, maa de haffue aff læssit iij Sk. For en læst rugh eller huede, som er xl thønder, och af en læst biugh, som er 48 thønder, lengst op i byen och neder thil Stranden, for lesten xx Sk., och for en stoer lest maldt, som er 48 thønder, xvj Sk.

II s.570

For en lest rugh, huede och biugh mit vdi byen thil och fraa Stranden aff lesten xvj Sk.; for en lest maldt xij Sk.; for en lest steenkull xvj Sk. For 18 thønder saldt at opage wdi kiester, lengst op i byen xviij Sk., nederst i byen xvj Sk. For et fad wiin eller en thungh packe krambgoeds at sluffe fraa Stranden op i byen eller och aff byen neder thil Stranden tagis aff huert par heste, som nødigh ere at forspende, iiij Sk. For andet goeds, som icke her findis specificerit, skal tagis effter leiligheden, som for berørt er.

Huilcken vogenmand, som worder befunden at tage meere thil wognleye end som forskreffuit staar eller och frembdelis aff borgemestre och raad forordnet och satt worder, hand skal bøde for huer thid sligt beuisligt worder befunden, vj Mk. Vnderstaar sigh nogen deris thienere eller drenge meere at opberge aff nogen eller och sigh modtwilligen anstiller och icke wil age for forskrefne taxt, naar dennom thilsigis och der holde med tomme wogne, dend skal iligemaader bøde vj Mk. Formaar hand icke dennom at vdgiffue, daa spisis med wand och brøed thre nætter i kielderen och om dagen i dend spandske thønde.

14. Dersom och nogen wogenmands thienner eller drengh worder befunden at sidde thil drichs, daabel eller och forsticker sigh aff weyen och deroffuer forsømmed sin hosbonds gaffn med heste och wogen, hand skal iligemaade straffes med fengsel. Befindis och nogen at vnderstaae och fordølge huis hand med sin hosbondis heste och wogn forthient haffuer, som bøer at legge fraa sigh, daa skal dend derfor thiltallis och straffis som for andit wthroeskab och thiuffuerij. Seer hosbonden med nogen sligh thienner igiennem fingre, skal hand bøde effter brødernis sigelse.

15. Och paa det øffrigheden disbedre maa vide besked om huis fremmede folck hid thil byen igiennem porterne kommendis worder, daa skulle wognmendene deris thienere och drenge plichtig vere saa lenge at holde i dend port de ind kiøre, at de kunde giffue porteneren det thilkiende, huad fremmede och wbekiende folck eller andre, huem det were kand, de hidføre och huor de vdi herberge wil inddrage, at portneren kand derom lade byefougden wiide beskeed. Huo herudinden findis forsømmeligh, skal straffis i thre dage i forskrefne spandske kappe och om natten i kielderen, som før er meldt.

16. Efftersom wogenmendene vdi gammel thid ere bleffuen forskaanit och friladt for grøftependinge och landsknechtis hold, med dend beskeed, at de paa deris egen bekostningh icke alleniste skulle holde alle de damme (som er broer och weye) wed lige och macht

II s.571

her vden for byen, disligiste bortføre huis møgh, som bleff sammenfeyget paa Gammeltorff, wed Sancti Peders kirckegaard och opkast aff alle scharnkister langs wed Stranden, men derforuden vdi kongens och byens hnerffue lade dennom natt och dagh willig finde, efftersom deris gamle ordningh indeholder, offuer huilcken forskaanelse, synderligen paa det at byens gader, thorgh och almindelige stræder aff wognmendene skulle reenholdis, dennem nogen aar forleden aff byen ydermeere er bleffuen forundt at bruge thil deris hestefoder och laugs ophold at bruge xxj jorder med wogne(?) emellum Borgerwongen och Emmedrups marck liggendis for en ringe affgifft, och de saadant w-anseet wdi nogle aar icke alleniste tagit betallingh for meste part, huis de haffue agit paa byens wegne, men och werit forsømmeligh och wflittigh med gader och stræder at reenholde, saa at der wdoffuer thil os wdgangen er Kong. Matt. strenge mandat, saadant hoes dennom vdi en bedre schich at føre och dereffter at holde och straffe, som ved bøer, da haffuer wij effter saadan leilighed giort med dennem effterfølgendis forordningh, huilcken de loffuit fast och wbrødeligen at wille holde:

At effterdi de ere fyrgetiuffue laugsbrødre, af huilcke huer bøer at holde thoe par heste, foruden sandagerne, som maa were sexten huer med thre heste, och byen er deelt vdi otte rodemaal, daa skall her effter were femb aff laugit och thoe aff sandagerne befallet huert roermaal at reenholde, och thil des effterretningh er dennom schrifftligen offuergiffuit, huor wiit huert roermaals gader och stræder dennom strecke, huilcke 7 personner aff begge selskab skulle plichtig were dend gandske wgge och i det mindste huer onsdagh och løffuerdagh aff deris thilforordnede roermaal at vdage huis w-rendsel paa gaader, stræder, wdi møgkister, vnder winduer thilhaabe samlis eller aff gaarde vdbæris. Och paa det saadant wden forsømmelse skee maa, skal een aff huer siuffuende mand haffue befalling offuer de sex i huert roermaal, dennom endeligen at thilholde gaderne at reenholde och w-rensle vdage, som forbemeldt er. Findis deris forsømmelse vdi nogit roermaal, skal formanden dennom angiffue for oldermanden, saa de endeligen skulle straffis huer paa 3 Mk. Dersom gadefougderne offuerseer med nogen och icke wil pandte dennom, som [ere] wuillige deris møgh paa gaderne at lade sammenfeige och thilhielpe at paalæsse, daa skall hand och bøde huer gangh 3 Mk., som enten vdi hans løn skal affkortis eller straffis vdi kielderen, paa det høybemelte Kong. Maytts. mandat vnderdanigst maa effterkommis, som det sig bøer. Falder nogen helligh dag om onsdagh eller løffuerdagh,

II s.572

daa skulle de age næste søgnedage for eller effter, och skall inted møgh vdbæris aff gaarde och leggis paa gaderne thil stanck och affskye, førend wognene ere thilstæde, at det strax kand paaleggis, vnder straff effter privilegierne.

17. Schal alle wognmend och sandager hermed were forbødit at lesse eller legge møgh andensteds end som borgemestere och raad lader forwiise, vnder thre Mk's brøde.

18. Och paa det intet w-reensle skal spildis, førend det kommer paa det sted, som det maa aflessis, skal oldermanden och stoelsbrøderne, saauel som formanden vdi huert roermaal lade holde rette wogne med gaffuelfiele, lucht for och bagh, saa store at huer kand føre threi thønder, huilche anderledis findis, dennom skulle de lade i sønder hugge, och de som siden holde falske och wloulige wogne at bøde huer 3 Mk.

19. Men huad belanger forskrefne Gammelthorff, sønden saauel som norden Raadhusit, sambt och huis som thilhaabe feigis wdi byesens porte, item wed sancti Peders kirckegaard och anden byes frij pladtze, saa och opkastis aff scharnkisterne och icke bort føris wdi baade, med anden adtskillige arbeide for kongen och byen, skal sambtligh wogenmendene, som laugit opholde effter gammel sedwanne, for deris benaadning och frihed plichtig were at fuldriffue, thi saadant kand eller bør icke nogen anden som en særligh thynge at paaleggis.

20. Och offueraldt skal meenige wogenmands laugh were plichtige dagh och natt, huor (Gud forbiude) nogen wlyckelige ildebrand optendis, at lade holde et gaat par heste thil rede hoes en deris laugsbrødre, som kand føre byens wandspøite thil ilden, huor behoeff giøris, och de andre skulle age wand at slucke med, saa och age byens fyrhager och stieger til dem, huor saadanne fare forhanden er; och at de derthil icke skal eller maa were w-uillige, er sambtøcht dend første, som frembkommer med heste och wogn at føre wand och andet huis i saa maade behoeff giøris, aff byens pendinge en daler, dend som kommer nest dend første 3 Mk., dend thredie thoe Mk. och frembdelis effter leiligheden, som de flittige findis. Bliffuer oldermanden, stolsbrøderne eller nogen wogenmand wdi saadan thilfald forsømmeligh eller w-uillige, dend skal icke wide sin egen brøde. Thil samme bestillings wished skulle wogenmendene haffue vdi deris laugsbog anteignit dend wogenmand wed sit naffn, som forskrefne sprøite skal føre, disligiste de personners naffne, som dend vdi nødfald styre och regiere kunde, paa det inted dermed forsømmis skulle.

II s.573

II. Wognmendenis rett indbiurdis.

1. De skulle were huerandre vdi louglige och erlige sager med raad och daad willigh och behielpeligh, wide kongens och byens beste med throe och flid, at de sambt deris folck at were beskedeligh, saauel inden som wden laugsdøere.

2. Forbryder nogen sigh moed oldermanden eller stoelsbrødere, bøde effter brødernis sigelse.

3. Huilcken som falder for nogen brøde och sidder dermed offuerhørigh, bøde daabelt eller were ey laugit nermere, end som laugsbrøderne wille.

4. Kalder de huerandre i rette for gield, førend de haffue klaget for oldermanden, bøde vj Mk.

5. Fester nogen hinandens suend eller dreng emoed hans hosbonds widskab, bøde iij Mk., suenden sigh loed feste bøde och iij Mk. och drage thil dend hand føre thiente.

6. Vduiger eller rømmer nogen suend eller drengh fra sin hosbonde wed wminde och begiffuer sig hoes nogen anden mand i thieniste her i landet, daa maa oldermanden och stoelsbrøderne effter hoesbondens skellige klagemaal med breff och bud fordre hannem thilbage igien, thil saa lenge hand foreener sig med dend mand, hand fraarømbte, och fanger hans minde.

7. Huo, som taller uquems eller schieldsord paa andens ære eller och løchter anden, bøde vj Mk.

8. Suerde, kniff, øxe eller anden werge maa ingen bære effter hinanden, huercken inden eller wden laugsdøere, endog hand ingen schaade dermed giør, vnder sechs Mk.'s brøde.

9. Giør nogen hinanden saar eller schaade vdi laugshuus eller gaard, betalle schaaden effter dannemends sigelse och bøde der thil effter byens privilegier.

10. Kommer nogen mands drengh eller thienere vdi laugs huus thil sin hosbonde och giør der nogen forthred med ord eller gierninger, hans hosbonde skal bøde paa hans wegne effter sex brøders sigelse och drengen at oprette sin hoesbonde schaden igien, men giør hand blodwide, daa bødis effter privilegierne.

11. Slaar nogen schael, begger eller glas i sønder, betalle thou for it; men giør hand det aff modtwillighed, daa straffis effter brødernis sigelse.

12. Forholder sigh nogen whøfflig vdi maad och dricke eller och setter sigh thil at daable, bøde saa offte det skeer thre Mk.

13. Dend wogenmand, som sidst bliffuer indtagit i laugit, hand skal effter oldermandens befalling thilsige de andre laugsbrødre,

II s.574

naar de skulle møde thil steffne eller anden bestillingh, eller skaffe en anden vdi sit stæd.

14. Huer wogenmand, som det formaar, skal feste och holde en flittigh karl eller drengh for wisse lønn och icke paa halff eller thredie pendings forthieniste holde heste och wogne, meenige laugh thil affbrech, som thilforne er kaldet thredingsmend; huo det gier, bøde første gangh xx Mk., anden gangh were icke laugit nermere end alle brødre wille, wden alt laugit wille dend wilkoer och leilighed nogen fattige enche eller forarmede laugsbroder offuerdrage och thil sin føde och ophold saadant sambtycke.

15. Oldermanden skal holde en schichelige omgangs skickelse offuer aldt laugit foruden ald wild, och laugsbrøderne skulle were willigen thil rede, dend ene som dend anden, at bestille och giøre alt huis de paa Kong. Maytt. och byens wegne plichtige ere, och synderligen naar dennem iligen worder thilsaugt baane at strøe, som skeer med sand, huor Kong. Maytt. saadant haffue wille; huo som bliffuer forsømmeligh, bøde iij Mk., och derforuden betalle dend som ager wdi hans sted.

16. Item skal icke en wogenmand haffue nogle særlig frihed her i byen for dend anden, huercken med wiinsleben, kornagen eller nogit andet arbeide, ey heller skulle wiindrager eller kornmaaler anbringe en wogenmand nogen wiin- eller kornfracht at slebe eller age thil fordeel for en anden, men oldermanden skal were plichtigh, synderligh naar korn skal vdskiffuis, effter skelligh omgangh at thilordne saa mange vogne, som derthil behof giøris. Findis nogen deris leilighed icke at kunde age, daa skicke hand andre vdi hans sted, paa det ingen deris reigse skal forsømmis. Findis oldermanden forsømmeligh, bøde for huer gangh iij Mk. och wogenmenden, som thilsigis och icke age wille, at bøde vj Mk.

17. Thager nogen wogenmand sig et arbeid for och hand det icke med sine egne thoe heste fulddriffue kand, hand skal lade sine laugsbrødre were deelachtig med sigh vdi samme arbeide, vnder iij Mk.'s brøde.

18. Herhoes skal och wogenmendene och sandagere saauel som och andre were forbødet at schiere thorff, graffue leer eller sand paa byens fangh, wden paa de stæder, som borgemestere och raad wed bysens kemner eller marckefougden lader forwiise, vnder iij Mk.'s brøde, och det hull at igien fylde, som de wlougligen graffuit haffuer.

19. Wogenmendene och deris thienner skulle med goed thilsiun forwaare gaat folckis goeds, som dennom betroes at age och

II s.575

føre, saauel inden som wden byes; skeer nogen schaade for deris wflid och forsømmelse, daa betalle schaaden och staae thil rette, som ved bør.

20. Opsiger nogen wogenmand laugit och er det siden begierendis, daa winde det paa nye, som dend der icke thilforne waar laugsbroder.

21. Naar nogen laugsbroder, hans hustrue eller børn med døden affgaaer, daa skulle alle laugsbrødre følge liiget thil jorden; huo det forsømmer vden lougligh forfald, bøde xvj Sk.

22. Disligeste efftersom wogenmendene aff arildtz thid haffue hafft thre adelssteffne, dend første fastelaffuens vge, dand anden om pindtzedags thide och dend thredie sancti Hans midsommer, saa er dennom nu sambtycht at holde dend fierde steffne dend søndagh nest for sancti Michelsdagh at affklare huis w-richtighed, som falde kand imellem dennom och deris folck indbiurdis, vdi huilcke fire thider de skulle plichtig were paa fastinde steffne at lade denne deris schraa læse for meenige laugsbrødre, paa det de, som brystfeldigh findis, [icke] skulle dennom vndskylde icke at haffue wist schraaens artickels indhold.

23. Sammeledis paa det altingest maa des bedre bliffue holden effter schraaens indhold, skal alt det sagfald, som forbrydis vdi laugit, deelis threskifftis, thil kongen, byen och laugit, paa huilcket icke alleniste skal holdes richtige register inden laugs døere, paa dennem sigh saa forbryde och huad de bøde, men och forferdiges en bøsse, vdi huilcken samme sagfald, som falder fraa en steffnedagh thil en anden, skal nederleggis, och thil samme bøsse skal were thre vnderskedelige laase och nøgle, dend ene nøgel hoes kongens fougidt, dend anden hoes kemmeneren och dend thredie hoes oldermanden vdi laugit, huilcke alle thre med stoelsbrøderne skulle thilsammen were, naar forskrefne bøsse obnis och sagfald skal deelis, som før er meldt.

24. Derforre saa och, effterdi byefougden och byeskriffueren haffue for nogen aar siden fangit beuilning at bruge thre jorder vdi wongen hoes forskrefne wogenmends xxj jorder liggendis, formedelst huilcke thre jorder de forrige fougder [och] schriffuer haffue søgdt laugs steffne med wogenmendene, daa er nu sambtycht, at begge frembdelis her effter med byens kemner skulle were wogenmendenis bisiddere, icke alleniste i forskrefne 4 adelsteffne, men och vdi anden thilfald, naar noget synderligt paa kongens och byens wegne vdrettis skal, paa det at de icke alleniste vdi deris sammenkombst kunde erfare och wide kongens och byens sagfald, men och thilhielpe oldermanden och

II s.576

stoelsbrøderne thil endskaff med huis andet w-richtighed vdi lauget kand forfalde.

25. Skulle wogenmendene ingen hiemmeligh bebindelse, wedtecht eller forplight vnder dennom sielff haffue eller holde, ey heller nogen sager afftinge, som kand were emod denne schraae och byes rett, saa frembt de icke wille straffis effter privilegierne.

26. Och dersom de icke holde forskrefne artichle wed macht, skulle de haffue forbrudt deris laug och frihed och andre vdi deris sted skal tilskickis.

27. Med ydermere forbehold os och woris effterkommere denne schraae at forandre, thilsette och fraatage, effter tidsens leilighed, som kand erachtes meenigheden och laugit gaffnligt at were.

Thil ydermeere widnisbiurd haffue wij ladet thrøcke woris stads secret hengendis her neden forre. Giffuit vdi Kiøbenhaffn dend 21 junij anno 1610,

Afskrift i Raadstuearkivet.

II s.577

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 29 16:01:20 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top