eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.667

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 565
Nummer: 667


<-Forrige . Indhold . Næste->

667.

9 Marts 1610.

En Badskær fritages for at indtræde i Lavet.

Christianus 4 giøre alle witterligt, att effter som denne nerwerendis breffwiiser wed naffn Hans Krumense haffuer ladet oss andrage och tillkiende giffue, huorledis hand er tillsinds sig her udj wor kiøbsted Kiøbenhaffn att wille nedsette, her sammesteds sin kunst och embede att bruge, och effter att hand nu sig befrycter aff badskerne her sammesteds paa hans forsett att skulle giøris forhindring, haffuer hand derfor underdanigst werit woris naadigst bewilling och tilladellsse begerendis, samme sin kunst her at motte bruge. Da effterdi wi nu naadigst komme udj forfaring aff atskillige breffue och bewiisser, hannem forskrefne hans kunst och embede well att haffue lertt, med sine patienter at curere och saa at haffue stor lycke, haffue wi aff wor synderlige gunst och naade, saa och aff øffrigheds mactt undt, bewilget och tilladt, och nu med dette wort obne breff unde, bewilge och tillade, at forskrefne Hans Krumense sig her udj forskrefne wor kiøbstedt maa nedsette och her sammesteds med forskrefne sin kunst och embede frii och wbehindret sin nehring och biering att søge, aff andre badskerer her sammesteds uformeentt udj alle maade, uanseett hand icke haffuer wundet lauget, badskerernis skraa udj alle maade uachtet; dog skal hand were forplicht att giøre och udgiffue borgerllig och byess tynge och besuerring effter sin effne och formue, saa well som andre indwohnere aff borgerskabett her sammesteds. Thi forbiude osv. Hafniæ 9 martii anno 1610.

Sæl. Registre XV. 289.

II s.565

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 29 15:58:13 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top