eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.665

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 563-564
Nummer: 665


<-Forrige . Indhold . Næste->

665.

19 Feb. 1610.

Skrædere, der ikke have Borgerskab, maa ikke holde Svende.

Christianus 4 giøre alle witterligt, at effter som wi naadigst komme udi forfaring, huorledis en part fremmede och vdlendere udaff skreder handtwerckett, iblant huilcke nogle aff dennem, som opholde sig hos wore vndersaatter udaff adellen, hoffsindere och andre, wnder det skin at de skulle tiene dennem for kost och løn, en part och som huercken ere hoss forskrefne wor wndersaatter udaff adellen udi nogen wisse tieneste, ey heller ere byens øffrighed wndergiffne, dennem

II s.563

skulle vnderstaa her udj byen at antage och sette paa deris wercksted otte eller thi suenne, flere eller ferre, indbyggere skredderne her udi byen till største skade och forderffuellsse, i det arbeidet betagis dennem aff henderne, deris suenne dennem fralockis, med mere wleylighed dennem der offuer paa deris nehring tillføyis. Tha effterdi det er wlidelligt udi sig sellff, at saadanne fremmede och wdlendere, som omstrippe landet, och paa en kort tid och indtill de haffue samlet pungen fuld, dennem her opholde och siden forsee dennem aff landet igien, skulle tage wore egne wndersaatter, som udreder borgellig och byes tynge, nehringen aff henderne, wille wi hermed strengelligen och allffworligen haffue forbudet, at ingen saadanne ledige personer udaff skredder handwercket effter denne dag sig maa understaa paa sin egen hand nogle suenne at antage och sette paa sit wercksted, uden hand haffuer borgerskaffuet och er udj lauget, med mindre hand dertill haffuer woris naadigst bewilling och tilladellsse; saafremt at nogen herimod giør, hand da icke derfor will straffis med byes fengsell och der foruden haffue forbrut huis hand haffuer med at fare hannem tillhørig. Dog skall herudinden icke werre forbudet wore undersaatter aff adellen, hoffjunckere och andre att holde en skredder, som for dennem kunde arbeide for kost och løen. Skall det ey heller were formenet dennem som er udi woris daglige tieneste, enten iblant drauanterne, bysseskytterne, bodsmend, cantzeliebud och andre, at arbeide baade for hofftienere och dennem selff indbyrdis saa møget, de for deris personer kunde aff sted komme, all den stund de icke bewarer dennem med nogen borger arbeide. Her effter sig en huer och en skall wide at rette och for skade at tage ware, ladendis det ingenlunde. Hafniæ 19 februarii anno 1610.

Sæl. Registre XV. 282.

II s.564

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 29 15:57:13 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top