eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.664

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 553-563
Nummer: 664


<-Forrige . Indhold . Næste->

664.

Okt. 1609.

Synsforretning over Skur, Bislag, Kælderhalse og Rendestene.

1609 dend 19 octobris paa Kiøbenhaffns raadstuffue haffuer borgemestere och raad sambtøcht os thuende aff de tilforordnede sexten roedemestere skulle haffue tilsiun at forskrefne (se 3 Okt. 1609) 7 artickler i, huert quarter worder effterkommit, och bleffue huer 2 mend i huert quarter meddeelt en copia aff samme siuff artickler, och bleffue samme 16 borgere deelt i quarterne, som effterfølger. Øster quarter: Peder Flycke. Strand quarter: Frantz Engelsen, Hans Wormb. Snaris quarter: Christen Kremmer, Hendrich Helmersen, schreder. Wester quarter: Danniel Jensen, Rasmus Bager. Nørre quarter: Niels Jensen, Pouel Jensen. Klædeboe quarter: Jacob Nielsen, Peder Pedersen. Kiødmager quarter: Staffen Stolmand, Anders Simmelbager. Frimands quarter: Ohrm Johansen, Eggert Eggertsen. 1)

Efftersom nogen thidlang her i Kiøbenhaffn er begyndt och opsatt mange wloulige schuer, smaa boeder, kielderhalse och thrapper paa byens grund och stræder vden for husens frihed, gaderne och dend gemene fahrt thil forhindringh, imoed Kong. Maytt. breffue och forbud, huorudoffuer borgemestere, raad och byefougden sambt 16 tilforordnede borgere dend 3 octobris anno 1609 haffuer besluttet och

__________

1) Ved alle disse Mænd tilføjes i Randen: Anno 1613, daa waare disse roedmestere.

II s.553

sambtøcht hoes forrige siuff artickler, som dend 21 octobris dernest effter for meenigheden afflæst er, huorledis hermed forholdis skall, effter huilcke artickler thuende aff samme borgere med byefougden, kemmeneren och byeskriffueren haffue omgaaet i huer quarter her i byen och ladet anteigne, som effterfølger.

Wdi Øster quarter ere Hendrich Berner och Hermand Burggraff forordnet hermed at haffue thilsiuffn.

De thre bischlauge, som staar for Anders Hansen Schriffuers, schipper Peder Kieldsens och Anne Knud Lindegaards woninger westen for sancti Nicolai kirckegaard, skulle fløttis inden for rendestenene eller affskaffis och schuerne til rendestenene at kordtis.

Alle schuere, bischlauge och fielebroer i Liden Kirckestræde schulle kordtis inden for rendestenene. Dend thrærende for jomfrue Clare Sparres huus skall kordtis et quarter nær huusit.

Vdi Stoere Fergestræde. Dend sønderste boe for Lauridtz Jørgensens huus, Peder Winding iboer, skal affskaffis fraa kielderhalsen til Liden Kirckestræde och rendestenen der effter at forandris. Aff dend liden boe igien bliffuer skal giffuis til jordskyld 4 Sk. och aff dend anden noren døren 8 Sk. Anne Knud Lindegaards aff en boe 8 Sk. Johan Mumme aff en boe 8 Sk. och hans fielebroe at kordtis inden rendestenen. Gammel Hendrich Føren skal indflytte sine thuende boeder paa dend nørre ende for sit ny huus thoe alne nær foedstyckerne, och dersom siden bliffuer nogen boed igien, da deraff at giffue byen effter leiligheden, naar sligh forandringh skeet er. Johan Bech aff en liden drickeboe 4 Sk. och de stoere stene for gadedøren at optagis eller siunckis lige ved gaden. Michel Harniskwisker skal indfløtte sin boe lige effter hans naboe Johan Beckes boe och siden giffue deraff thil jordskyld 8 Sk. Schipper Peder Kieldsens scharenboe och kielderhalse i lige maade der effter at rette i samme Kirckestræde. Alle andre bischlauge och broer i samme Kirckestræde at fløtte inden rendesteenene.

Vden for byesens murede huus paa Amager thorff skall rendestenen, broen och bischlauge indfløttis thoe alne eller meere, om behoeff giøris, gaaden och fardten med at forwie. Ved samme huus vd til Østergaade skal rendestenen ind fløttis ij alne nær husit. Lauridtz Paadskis boe paa hiørnit vd til Kiødmagergaden skal kordtis otte fødder paa schuren til Østergade, och i Østergade at korte paa Lauridtzis hiørneboe 9 fødder och siden aff begge boeder, som igien bliffuer, at vdgiffue jordskyld efter leiligheden.

II s.554

Østergade. Paa begge sider skulle rendestenene och bischlauge med schuer, stacketter och hytter indfløttis halffthredie alne nær foedstøckerne, och huis boeder siden bliffue igien bestaaendis skulle taxeris for jordskyld effter leiligheden.

Vdi Pilestræde skal alle schuer, bischlauge eller stacketter indfløttis thou alne nær foedstøcherne, och huis schuer siden bliffuer bestaaendis at taxeris for jordskyld effter leiligheden. Men huad Nicolai Schwabe, møntemesters, thuende høye trapper i Pile- och Antonistræde belanger, skulle affskaffis eller fløttis inden rendestenen.

Alle bischlauge, fielebroer och schuer i Springgaden, Landemerckit, Wognmandgaden, Aabenrae, Møntegaden och wed Kierlingbrønden skulle fløttis inden rendestenen.

Vdi Springgaden. Niels Søffrensen aff en boe 6 Sk. Hans Pedersen skoemager aff en boe 6 Sk. Peder Madtzen af en boe 6 Sk.

Vdi Antonistræde skal paa begge sider alle bischlaug och byesens schuer fløttis inden rendestenen, och rendestenen att were ij allne nær foedstøckerne.

Vdi Grønnegaden skulle bischlauge och schuer i lige maade fløttis inden rendestenen, och rendestenen at were ij alne nær foedstøckitt.

Vdi Kongensgade skulle rendestenene indfløttis iij alne nær foedstøckerne och alle bischlauge och boer at kordtis inden rendestenen; huis boer, som bliffuer bestaaendis, skulle taxeris for jordskyld.

Vdi Wingaardstræde skulle rendestenene paa begge sider were ij alne nær foedstøckerne, och alle schuer, bischlauge, broer och kielderhalse i lige maade at fløttis inden rendestenene.

Sønder och wester for sancti Nicolai kirckegaard skulle fielebroerne fløttis inden rendestenene, norden for kirckegaarden skulle thrapperne fløttis inden rendestenene.

Vdi Strand quarter. Hans Holdst schriffuer och Herman van Hamm omginge dend 24 octobris, sainbt fougden, kemmeneren, roedmesteren och byeskriffueren, haffuer siuffnet och ladet anteigne som effterfølger.

Vdi Læderstræde. Isaac Choritz Kandestøbers, Johan Bødickers, Mette Jørgen Bubbertis, Johan Thoeborgs och Hans Pipers baghytter skulle kordtis och were ij alne fraa foedstøchit och thil rendestenene. Jesper Rodtkops trappe ilige maade medt kortis. Anders Hansen schriffuer aff 2 smaa bagboeder 8 Sk. Gammel Hendrich Føren aff thuende bagboeder aarligen 2 Mk. Søffren Ingemand tholder aff dend stoere wester boe j Mk. och aff dend østerste boe j Mk., och begge at

II s.555

kordte deris trapper lige wed boederne inden rendestenene. Berendt Schuldt aff en liden boe j Mk. Dend kampsteen ved Christoffer Andersen raadmands hiørnehuuse at skal fløttis inden rendestenene.

Ved Stranden. Forskrefne Søffren Ingemand aff thuende boeder ij daler. Gammel Hendrich Føhren aff 8 dalers boeleye ij dlr., och samme boe at siuncke lige effter Søffren Ingemands boe. Noch Hendrich Føhren aff en stoer drickeboe ij dlr. Willum Habersach aff aff 10 dalers boeleye 5 Mk. Reinholdt Seilegger aff en boe for welb. frue Karren Lauridtz Brockenhuusis gaard ij dlr. Anders Hansen Schriffuer aff en drickeboe och en anden boe derhoes 5 Mk. Herman van Ham aff 8 dallers leje j dlr. Waldter Wintapper aff en drickeboe j dlr. Vnge Hendrich Føhren aff en dricheboe ij dlr. Lisebeth Dirick Møllers aff 10 dalers boeleye 5 Mk. Noch aff 5 dalers boeleye iij Mk. End Lisebeth aff en stoer drickeboe vj Mk. Jeronimus Garbes aff 16 dalers boeleye ij dlr. Hans von Andtwerpen aff 16 dalers boeleye 2 dlr. Noch Hans von Andtwerpen aff 10 dalers boeleye 5 Mk. Jelle Hansen aff en liden kielderboe ij Mk. Forskrefne Jelle Hansens hiørneboe skal kordtis paa hiørnit en alne och giffuis leye 5 Mk. Christen Albritsen borgemester aff en drickeboe ij dlr. Noch aff et vdskuer, Jørgen Schullenbergh haffuer, 2 Mk. End borgemester aff thuende boeder vden kielderen i Høyebro stræde vj Mk.

Vdi Høybroestræde. Kirsten doctor Jacob Hasenbarts aff dend pladtz [un]der(?) hindis boe j dlr. Hendrich Berner aff en 8 dalers boeleye sønden hans døer j dlr. Noch Hendrich aff hans schuer och pladtz till hans kielderbenck j dlr. Claus de Wol aff 16 dallers boeleye ij dlr. Thage Andersen aff byesens platz, hans kledebenck paa staar, j dlr. Welb. Siuert Beck, Kong. Maytt. rentemester, aff thuende boeder ij dlr. Claus Condewin aff en stoer dricke kielderboe och platz til krambenck iij dlr. Welb. Jacob Rosenkrandtzis gaard, Claus Johansen i boer, aff byesens grund, hans kledebenck paa staar, ij dlr. Bischlauge for Jacob Rosenkrandtzis gaard, som Maren Frandtzis och Ditmar Haar haffuer deris boer, skulle kortis 3 quarter ind bedre, och rentemesters der effter at indfløttis och siden at giffue aff huer fortogh j dlr., ehr ij dlr. Matthias Apotecker aff en stoer drickeboed iij dlr. Hans Holdst schriffuer aff en 16 dalers boeleye ij dlr. Jochim Smed aff en liden kielder drickeboe och en boe thil en schoeflicher ij dlr. Hendrich Berner aff thrende krambencke, som Gert Oserin och thuende Flensborger haffuer i leye, tilhaabe iij dlr. Och skulle alle schuer i forskrefne Høyebroestræde kortis inden rendestenen.

II s.556

Paa Amager thorg. Jesper Rodtkops boe skal paa hiørnit indfløttis en alne och rendestenen dereffter indleggis, och Jesper siden at giffue aff sin fortogh vd til Høybrostrede och Amagerthorg tilhaabe j dlr. Hendrich Berner aff 12 dallers boeleye vj Mk. och 4 dalers boeleye ij Mk. End aff 4 dalers boeleye ij Mk. Noch aff 10 dalers boeleye 5 Mk. Isaac Kandestøber aff thuende boeder j dlr. Johan Bødecker aff sine boer j dlr. Maren Hans Pipers aff en boe j dlr. Jørgen Lauridtzen aff en liden boe 8 Sk. Mette Jørgen Bubberts aff en drickeboe ij Mk. Maagens Michelsen raadmand aff en gammel boe 8 Sk. Søffren Lademager aff thuende smaa boer xij Sk. Marten Weslingk aff en drickeboe och pladtz thil en kledebenck, tilhaabe j dlr. Welb. Niels Bilds huns, Hans Jacobsen schomager i boer, aff en boe xij Sk. Noch Niels Bild aff de smaa boeder for det huus, Madtz Nillausen i boer, xvj Sk. Johan Schyrmand aff en stoer boe ij Mk. Welb. Frue Kirstin Steen Bildis aff en boe xxiiij Sk. Willum Køester aff thuende boer vd till Amager thorff j dlr.

Kiødmager gade. Forskrefne Willum Køsters thuende boeder paa hiørnit wd til Kiødmager gaden skulle affskaffis. Alle boeder, bischlauge och stackitwerck langs Kiødmager gaden skulle paa begge sider fløttis inden rendestenene, och huis boer siden igien bliffuer at taxeris for affgifft effter leiligheden.

Vdi Helliggiestis stræde schulle de smaa bischlauge och steene fløttis inden rendestenene.

Vdi Store Fergestræde schulle boederne och bischlauge paa begge sider mit i gangen indfløttis thre allne nær Foedstyckerne och wed begge enderne iij alne nær Foedstyckerne och rendestenene der effter at indleggis. Huis boder siden igien bliffuer taxeris for affgifft. Welb. Enuold Krusis hiørneboe at affskaffis vd thil Stranden och Fergestrædet iij alne nær husit wed Stranden. Noch Enutfld Kruse aff 8 dalers boeleye j dlr.

Vdi Liden Fergestræde. Hans Simensen capiteins steen bischlaugh at indfløttis en alne nær foedstøchit. Thrapperne thuert offuer fraa iligemaade at kordtis en alen nær husit. Fraa Reinholdt Pipherings gaard och thil Niels Seigleggers woningh skulle boderne och stacketwerckit ij alne nær foedstøckit indfløttis och Reinholdts boe slett att affskaffis.

Vdi Admirals stræde schulle alle schuer, kielderhalse, bischlauge och fielebroer affbreckis och rendestenen paa dend sønder side ij alen nær foedstøckerne at forandris, paa dend nørre side maa de haffue j alen fraa foedstøcherne. Berendt thor Schyren aff dend

II s.557

platz, hans kledebenck paa staar, l Mk. En boe och planchwerck wden for Michel Nebs huus och gauffuel skal iligemaade affbrydis och paa dend sønder side at rettis effter gaufflen. Vdi det stræde fra welb. Mogens Giøes til schipper Niels Malmøis husis hiørne skulle broer och rendestene fløttis ij alne nær foedstøcherne. Kirsten doctor Jacob Hasenbarts hiørne boe vd till Stranden och Fergestrædet skulle affskaffis. Noch Kirstine aff 5 dalers boeleye westen hendis gadedøer iij Mk. Aff 7 dalers boeleye aff en boe nest Christen Albritsen borgemester iiij Mk.

Snaris quarter. Hermen Wust, Hendrich Becker.

Vdi Snaris gaden skulle bischlauge, boder och kielderhalse paa begge sider indfløttis 2 alne nær foedstøcherne och rendestenene der effter at leggis. Men Niels Jensen Schriffuer slett at afskaffe sit bischlaugh och stacketwerck. Item Kirstine Jørgen Bendtzens, Peder Jacobsen Munck iligemaade slett at affskaffe deris kielderboder.

Vdi Naaboeløes stræde skulle boder och kielderhalse indfløttis ij alne nær foedstøcherne.

Vdi Magstræde skulle schuer och bischlauge fløttis inden for rendestenene och de steene paa hiørnit wed Wandkonsten skulle fløttis tætt op til hiørnit.

I Compagniestræde fraa Karren Peder Frandtzens hiørne til Christoffer Dirichsens huus skulle rendestenene saauel som schuer, boeder och bischlauge fløttis ij alne nær husene och dereffter at legge en rendesteen fraa Morten Borringholms døer.

Vdi Farffue gaden fraa Karrene Peder Frandtzis thil Christen Rytters gaard skulle schuer, bischlauge och trapper indfløttis paa 2 alne nær foedstøcherne, och fraa Christen Rytters gaard thil Wolden skulle trapper, boeder och schuer fløttis inden rendestenene. Peder Nielsen schreder aff en boe 8 Sk. Kirstine Gønges at indfløtte hendis thuende boder 2 alne nær foedstøcherne och siden giffue aff samme thuende boder thil jordskyld 16 Sk.

Fraa Wandkonsten langs neder adt Raadhuusstræde thil Simon Reebslagers skulle rendestenene saauel som thrapper och bischlauge paa begge sider indfløttis en alen nær huusene. Men Rasmus Scholemestere skal schlett affskaffe hans schuer och kielderhalse. Knud Jørgensen at indfløtte sin rendesteen wd thill forskrefne Raadhuusstræde en alne nær foedstøcherne paa hans gaard.

Vdi Liden Raadhuus stræde och for byesens boeder, byesuendene nu vdi boer, skulle trapper och bischlauge fløttis inden rendestenene.

II s.558

Vdi Broeleggerstræde och Badstuffue stræde skulle rendestenene, thrapper, bischlauge och schuer indfløttis ij alne nær fodstøcherne.

Vdi Store och Liden Knagerødstræde skulle thrapper och broer paa begge sider indfløttis for rendestenene.

Wester quarter. Hans Madtzen brygger och Anders Nielsen grydstøber.

Else mester Hans Badskers aff 2 boder, huer 8 Sk., er 16 Sk. Hans Brun skoemager aff 2 boder, huer 8 Sk., er 16 Sk. Iffuer Pouelsen raadmand aff 2 boder, huer 8 Sk., er 16 Sk. Peder Andersen raadmand af 2 boder, à 8 Sk., er 16 Sk. Madtz Frandsen en boed 8 Sk. Christoffer Baars groffschmed aff en boe 8 Sk. Peder Threllunds och Christen Nielsens, schuer och boeder slet at affskaffis och rendestenene at fløttis 2 alne nær foedstøcherne.

Vdi Store och Liden Sancti Clemends stræde skulle schuer, trapper och stachetwerck indfløttis 2 alne nær foedstøcherne, och rendestenene dereffter at rettis och Rasmus Thømmermands boe schlet at affskaffis.

Vdi Lauendel stræde och Hellig Kaars stræde skulle bischlauge och schuer fløttis ij alne nær foedstøcherne och rendestenene dereffter at forandris.

Lauridtz Møller aff en boe ved hans gaard paa Gammel thorff 8 Sk. Jacob Adtzersen af en boe 12 Sk. Naffne Simensen renteskriffuer aff thre boder, huer 8 Sk., er ij Mk. Morten Nielsen aff en boe 8 Sk. Jacob Clausen aff en boe 8 Sk. Giertrud Jens Schøttis aff 3 boder, huer 8 Sk., er ij Mk. Strange Madtzen aff en boe 12 Sk. Niels Hiulmand aff en boe 8 Sk.

Vdi Store och Liden Lauridtz Biørnsens stræde skulle indfløttis deris bischlauge och thrapper inden rendestenene.

Ellene Bødickers paa Westergaade at flytte hendis schuer och thrapper lige effter hendis naboer.

Nørre quarter. Rasmus Thran och m. Lenert Snecker.

Vdi sancti Peders stræde, Theilgaard- och Studi stræde skulle alle broer och bischlauge fløttis inden rendestenen och steenbroen wed Pouel Grynmands døer i Theiglgaards stræde skal nederleggis effter dend anden gade.

Paa Nørre gade. Fraa Hans Bødichers gaard skulle alle schuer, bischlauge och boeder slet affskaffis indtil dend Thydske Kirckegaard och rendestenene at fløttis 2 alne nær foedstøcherne. Anna Steen Wachtmesters boe wed wor Frue kirckegaard skal slett

II s.559

affskaffis. Niels Michelsen brøgger aff en boe 8 Sk. Marten Martensen kemner aff en boe 8 Sk. Niels Paadske aff en boe vnder hans gaard, Niels Christensen nu i boer, 8 Sk. Maagens Nielsen aff en boe 8 Sk. Peder Michelsen aff en boe vnder hans ny gaard 8 Sk. Lauridtz Rasmussen brygger aff en boe 8 Sk. Dauid Surrin profossis stacketwerck for hans døer skal slet affskaffis. Anders Rasmusen bryggers boe iligemaade schlet affbrydis. Lauridtz Rasmusens gamle boe at affskaffis. Niels Madtzen brygger aff en boe 4 Sk. Oluff Reersuend aff en boe 4 Sk. Jacob Clausen af 3 boder vnder hans gaard paa Nørregade ij Mk. Peder Michelsen aff en boe vnder hans gaard, hand nu sielff i boer, 8 Sk. Jens Lauridtzen aff en boe 8 Sk. Dend rendesteen fraa wor Frue kircke thil Schidenstræde skal indfløttis thre alne nær foedstøcherne. Rendestenene, bischlauge och stacketwerch fra Schidenstræde och thil Nørreport paa begge sider skulle iligemaade indfløttis threy alne nær fodstøcherne.

Vdi Fiol- och Schiden stræde skulle fielebroer och bischlauge fløttis inden rendestenene.

Belangendis it stræde, som løber fraa dend gade [gaard?], mester Lennert Snedicker iboer, och neder thil Nørrewold, som nu med thuende porte findis indhegnit, huilcke porte wij formener bør at affskaffis och strædet at gaa for huer mand, som det thilforne werit haffuer.

Klædeboe quarter. Berendt Schuldt och Jørgen Prydtz guldsmed.

Doctor Cordt Axelsen professor aff thuende boder for hans gaard wd thil Gammeltorff 16 Sk. Christen Hammer af en langh boe 16 Sk. Christopher Thrønner kremmer aff hans liden kramboe 8 Sk. Rendestenene fra forskrefne Christen Hammers rendesten skal gaa lige neder effter Christens thil Kierstine mester Baldtzers hiørne, och Kirstine at fløtte hendis badsker stangh paa en alne nær hendis huus, och schlet at affskaffe hendis boder vd thil thorgit. Hendrich van Soest schreder skal schlet affskaffe sine boeder baade vd til Nørregaade och Kledeboderne och skal haffue en alen paa begge steder fraa fodstøcherne. Item fraa Hendrich van Soestes boeder thil Peder Knudsens gaard skulle alle boeder, schuer och hytter ind fløttis thou alne nær foedstøcherne och rendestenen der effter leggis. Fraa Christian Schammelsens og thil mester Hans Aalborgs gaard skulle kielderhalse och stacketwerch schlet affskaffis och siden rendestenene at fløttis en alne nær foedstøcherne. Forskrefne m. Hans Aalborgh aff 2 boder vnder hans gaard 1 Mk. Item fraa forskrefne m. Hans Aalborrighs gaard thil Klosterstræde skulle bischlagene, stacketwerch och kielder-

II s.560

halse indfløttis 2 alne nær husene. Lucas Hansen aff en boe vd thil Canickestræde 14 sk.

Vdi Schindergaden paa begge sider skulle kielderhalse, bischlauge, broer och stacketwerck indfløttis ij alne nær foedstøcherne. Morten kremmers schuer och boder, baade vd thil Klædeboderne och Wimmelschafft skulle aldelis affskaffis och rendestenene i Wimmelskafft at fløttis en alne nær foedstycherne.

Vdi Kledeboderne skulle alle bischlauge och boder indfløttis thou alne nær foedstyckerne. Marren Vrtekremmers hiørnesteen wd thill Wimmelskafft skal indfløttis en alne nær muren. Dend steen wed byesens huus skal fløttis en alen ind thil husit.

Det schuer offuer Saldtkarret skal indfløttis effter Ellene Phockes schuer och bischlaugh. Ellene Phockis aff thre boder à 8 Sk., er ij Mk. Karrene Peder Schreders aff en boe 8 Sk. Mouritz Christensen byeschriffuer aff thoe boeder 1 Mk. Christian Schammelsen skal slett affskaffe sin bischlauge, effterdi formeenis hand haffuer indtagit ij foed aff byesens grundt.

Kiødmager quarter. Helmer Roed, Lyder Pottmager.

Christoffer Jacobsen Munck 2 boder à 8 Sk. Affgangene Margrette Perlestickers schuer offuen och neden skal slett affskaffis. Søffren Pedersen Schreder en kielderboe 8 Sk. Vnder de Dresselbergs gaard en boe 2 Mk. Anders Michelsen byefougidt 2 boder à 8 Sk., er 1 Mk. Anders Olufsen en boe 8 Sk. Jacob Brun en boe 12 Sk. Jens Christensen en boe 12 Sk. Hans Jensen en boe 12 Sk. Vnder welb. Niels Frisis gaard en boe 12 Sk. Peder Kniphoff en boe 12 Sk. Albert Clausen en boe 8 Sk.

Dersom Closterstræde paa begge sider wides, skulle rendestenene och bischlagene indfløttis ij alne nær husene, och huor dend er nogit sneffre, skulle de fløttis en alne nær foedstøcherne och schuerne och bischlauge slett affbrydis. Aff de thre steene, som staar for Christoffer Munckis bolig paa hiørnit vd til Closterstræde, skulle de thou affskaffis och dend thredie steen at settis ij alne nær foedstøckerne.

De thou boeder i Graabrødre, som ere Søffren Hansens och Niels Jensens, skulle schlett affbrydis. Welb. Corfidtz Totts thoe boder vnder hans gaard i Graabrødre, aff huer 4 Sk., er 8 Sk. Rasmus Trommeter aff en boe der sammesteds 4 Sk.

Vdi Løffuestræde skulle alle kielderhalse och bischlauge ij alne nær foedstyckerne indfløttis. Johan Post guldsmed skal fløtte sin steen en alne nær husit, och rendestenen siden at leggis op thil

II s.561

steenen, och skall hans bischlaugh indfløttis thoe alne nær foedstøchit. Johan Thonecken guldsmeds thoe boeder paa hiørnit skulle indfløttis 2 alne nær husit. Adam Schomager aff en boe 6 Sk. Rasmus schredder aff 2 boeder, huer 8 Sk., er 1 Mk.. Christoffer Instrumentist aff en boe 6 Sk. Vnder welb. Peder Brahes gaard en boe 12 Sk. Anders Hansen en boe 8 Sk. Fraa forskrefne Christoffer Instrumentistis gaard och neder thil Landemerckit skulle alle bischlauge och kielderhalse paa begge sider indfløttis 2 alne nær foedstøcherne.

Vdi Schindergade paa begge sider skulle kielderhalse, bischlauge, broer och stackitwerch indfløttis thoe alne nær foedstøcherne.

Vdi Peder Huidtfeldt stræde skulle broer och bischlauge indfløttis inden rendesteenene. Marrene Peder Winns aff en boe 4 Sk. Hans Pedersen Guldsmed aff en boe 4 Sk. Pouel Kragh aff en boe vnder hans gaard 6 Sk.

Vdi Schidenstræde, Store och Liden Cannickestræde skulle broer och bischlauge fløttis inden rendestenene. Fraa Landemerckit thil Pusterwigh skulle rendestenene och bischlauge paa begge sider indfløttis. Fraa Paul Kraghs brønd thil Michel Wiibe borgemesters stræde skulle rendestenene fløttis ij alne nær foedstøcherne och bischlauge thuert offuer fraa at fløttis inden rendestenen.

Frimands quarter. Suend Bendtzen och Søffren Felbereder.

Vdi Hydskenstræde paa begge sider skulle alle bischlauge affskaffis och rendestenen at fløttis en alne nær foedstøcherne. Simon Suerbeck aff en kramboe en Mk. Birgitte Mester Michels 2 boder, skal giffue aff dend ene boe vnder winduit er j Mk., och dend anden boe nest Kirckegaarden 8 Sk. Frantz Christensen 2 boder, huor aff hand skal giffue aff dend ene boe vnder winduerne 1 Mk., och aff dend anden 8 Sk.

Vdi Steenboderne skulle alle schuer och boeder fløttis inden rendestenene. De thuende steene, som staar paa hiørnit ved Steenboderne, skulle affskaffis och dend steen wed Hendrich Thommesens huus at fløttis indenfor rendestenen. Aff en boe vnder Wendele van Dellens wonningh, Jacob Schreder nu i boer, der aff giffue til jordskyld 1 Mk. Och rendestenen saauel som Wendelis bischlaug at fløttis ind til hendis kielderboe och siden frembdelis lige neder at fløttis baade boder och rendestenene thil Morten Wesselings gaard. Hendrich Thommesen at affbryde hans schuer thil rendestenen och giffue aff hans boe thil jordskyld 1 Mk. Disligiste Hendrich slett affbryde sin boe paa hiørnit vd thil det lidet stræde. Schipper Jacob Clausen aff en boe 8 Sk. Lauge Pedersen aff en boe 8 Sk. Johan Thoeborgh

II s.562

aff en boe 8 Sk. Lauridtz Jørgensen scholemesters boe 8 Sk. Søffren Bødicher aff en boe 8 Sk. Vnder Wendele van Deldens gaard, Annicke Hans Møllengrachts nu i boer, 2 boder à 8 Sk., er 1 Mk. Francke von Acken en boe 12 Sk., och fløtte siden sine schuer och bischlaugh en foed och giffue aff hans thuende boeder, huer 8 Sk., er 1 Mk. Rendestenen fraa Hendrich Altoffs bischlaugh och thil Høybroe stræde skal indfløttis paa 8 fødder nær foedstøcherne. Hans Simensen mønsterskriffuer skal indfløtte sin bischlaugh och schuer een foed och giffue aff hans thuende boder, huer 8 Sk., er 1 Mk. Poul Andersen en boe 8 Sk. Vnder dend gaard, Hendrich Altoff nu i boer, 4 boder, huer 12 Sk., er 3 Mk. Hans Brah slet at affbryde sin boe paa hiørnit vd til Hydskenstræde och giffue aff dend anden boe thil jordskyld 8 Sk.

Anno 1610 dend 10 maij er dette læst for borgemestere, raad och byefougden och de thilforordnede sexten borgere paa Kiøbenhaffns raadhuus och aff dennom sambtyckt, saaledis at skal holdis och effterkommis som forskreffuit staar, och derhoes ydermeere besluttet, at de paa nye skulle omgaae i huert quarter och alluorligen thilsige alle dennom, som deris schuer, boder och bischlauge skulle lade affskaffe eller forandre, at de inden 14 dage effter de herom paa nye adtuaris skulle sligt effterkomme, saa frembt byesens kemmener icke skall bliffue foraarsagit samme wloulig bygningh paa byens grund at lade affbryde.

Desligiste bleff sambtyckt, at forskrefne jordskyld skal angaae fraa sidste forleden paaske och først vdgiffuis thil sancti Mickelsdagh nu nestkommendis, och siden frembdelis aarligen wed byesens kemmener at opbæris ligesom anden byesens jordskyld och indkombst, byen thill gaffn och beste, emeden och ald dend stund sligh boeder och bygningh paa byesens grund bestaaendis bliffuer, huilchet skal dennom i ligemaade nu thilkiende giffuis, som samme jordskyld vdgiffue skulle.

Afskrift i Raadstuearkivet.

II s.563

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 29 15:56:28 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top