eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.663

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 552-553
Nummer: 663


<-Forrige . Indhold . Næste->

663.

3 Okt. 1609.

Forbud mod Skur, Bislag, Kælderhale og Rendestene ud paa Gaden.

Anno 1609 dend 3 octobris haffuer borgemestere och raad med sexten tilforordnede borgere thil Kongl. Maytt. breff och befallingh vnderdanigst at effterkomme besluttet och sambtyckt siuff artickler her i Kiøbenhaffn at schulle holdis, som er: 1. Først at alle schure och bislaugh her i byen, som findis at were satt offuer rendestenene, skulle kortis inden for rendestenene, vden det kand were paa de stæder, som byen det kand taale, och da byen derfor at befredige. 2. Findis och nogensteds her i byen rendestenene at were lenger vdlaugdte, end de til forne werit haffuer, gaderne och fortene til forhindringh, da skulle de effter gadsens leilighed igien rettis. 3. Item

II s.552

skal ey tilstedis at lade bygge nogen schuer, trapper eller bischlaugh saa høye, at de kunde were deris naboer paa vdsicht til forhindringh, men huor sligt findis, schulle de were plichtige det at forandre och affschaffe. 4. Belangis huis schure och smaa hytter, som er opsatt wed hiørnehunse, skall igien affschaffis, effter som forwiisendis worder. 5. Skal ingen effter denne dagh maa lade opsette nogen schuer, hytter, kielderhalse eller bischlage, icke heller deris broer och rendestene lade forandre, førend sligt worder dennem aff en aff raadet sambt byefougden och byes kemmener forrewiist, huorledis det gaffnligst byggis och forferdiges kand, gaderne och stræderne vden skaade. 6. Item bleff och for gaat anseet, at alle, som haffue skuer at bortleye, skulle aarligen aff huer marcks leye giffue til byen thoe Sk. danske. 7. Disligiste schulle alle hytter och schuer, som kunde bliffue bestaendis, taxeris for aarlige jordskyld effter strædernis och brugens leilighed.

Afskrift i Raadstuearkivet.

II s.553

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 29 15:54:23 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top