eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.662

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 551-552
Nummer: 662


<-Forrige . Indhold . Næste->

662.

27 Juni 1609.

Mathias Kalckowen og Hans Sten beskikkes til Apothekere.

Christiauus IV giøre alle witterligtt, at efftersom wii naadigst haffue betengt och for raadeligtt och gott ahnsett, att her wdi wor kiøbsted Kiøbenhaffnn effter thenne dagh och paa wiidere ahnordningh fra oss schall aldeniste holdis tuinde welordnede apotecker och icke flere. Tha haffue wii nu naadigst tillforordnitt oss elskelige Matthias Kalckowen och Hans Sthen, at schulle were apoteckere hersammestedtz och en huer thennom beuilgett och wbehindritt tilladt att mue ahnrette och holde itt fuld apotecke, dogh schulle de vere forpligtt aldene (effter att thett de andre materialister och krudkremmere schall vere formeindt) till forefaldende nøtturfft och leylighed att præparere och holde fall medicamenta composita, opiata, purgantia och andre saadane, disligeste de simper, conserua, condita olea, vnguenta et emplastra, som eniste præpareris og henhører in usum medicum, och alle bemeltte species saa fersche och gode, att de kunde padtzere, naar de ex facultate medica (som paa visse tiider om aaritt schie skall) bliiffue visiterede, haffuendis therhoess vdi agtt, at de udaff alle slags kunde haffue till rede, som paa en welbestelte apotecke bøer att findis, naar thennom nogitt ex medicis att componere eller præparere bliiffuer befalidt och paalagdt, dogh schall thet her met icke were formendt materialisterne, krudkremmere, distillatores och andre att destillere och giøre de slags destillata, siruper, conserua et condisa udaff ribs, kirsseber, pomerantz och andett saadantt, som till dagligh spiissningh och anden gemhen brugh henhører; ey heller badschererne att maa giøre huiss plaster och vnguenta, de till theriss handwerck kunde behøffue, medens thett att were en huer thennom friitt fore, dog therhoess bemeltte apotecker wformeentt

II s.551

sligtt att præparere och giøre, och siiden holde fall for thennom der effter kunde spørge. Skall det och vere forskrefne apotecker friitt fore och wbehindrett tilladt, therhoess att maa holde aldt huiss de andre krudkremmere hersammestedtz føre ex simplicibus adtschillige slags banckett, confect, candicerit och anditt saadantt; schulle de och maa holde en frii windkielder, der wdi at wdtappe vdi potter och ammer tall adtschillige slags drick, efftersom tilforne hiid indtill haffuer weritt brugeligtt, dogh woris vdgangne forordningh om rinsch och frandsch wiin vdi en kielder icke att mue heden leggis och vdtappis her met vdi alle maade wforkrenckitt. Och effter att wii naadigt kunde betencke och oss till sinde føre, at hoess bemelte apotecker retteligen uedlige att holde, som thet siigh bøer, will høre stoer bekostningh och besueringh, wille wii endnu ydermere naadigst beuilge och tillade, at forskrefne thuinde nu tillforordnede apoteckere her effter mue were och bliiffue forschaanidt for effterskrefne borgeliige bestillingh och besueringh, som er att de icke schulle forordineris och wdneffnis till tingmend, rodmestere, siunsmend, wordieringsmend, kemmener, kirckeuerge, de fattiges forstandere, neffnsmend, att kreffue thyre pendinge eller andett saadantt, paa thet apotecken icke ther offuer formedelst theris frauerelse vdi andre bestillinger schulle forsømmis, dogh schulle de verre schatt, hold, wagtt och anden borgelig och byes tønge vndergiiffuen, effter theris formoffue, lige ved andre borgere och indbyggere hersammestedtz. Her emod schulle de dogh were forpligtt att selge en huer huis hand wdaff hannem kunde behøffue att kiøbe for itt lideligtt och billigtt werdt. Thi forbiude osv. Haffniæ 27 junij 1609.

Sæl. Registre XV. 248-49.

II s.552

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 29 15:53:35 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top