eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.650

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 536-541
Nummer: 650


<-Forrige . Indhold . Næste->

650.

3 Nov. 1606.

Rodemestrenes Skraa.

Wi borgemestere och raadmend i Kiøbenhafn, giør witterligt, at efftersom recessen tillholder borgemester. och raad i kiøbstederne at holde god politi och skich, som wi oc her i Kiøbenhafn der foruden efter woris privilegier oc oplade (?) iche mindre plictig at afskafe huis w-nøttelig paafund borgerskabet skadeligt er, end som at forordne och paa legge det som byen och den meenige mand kand were till gafn och beste, oc hafuer derfor os till sinne førdt den mang-

II s.536

foldige besuering ofuer rodemesterne her sammesteds, at di som udkaaris till den bestellning icke alleniste attaggis hiemmelig fode(?) och forplicte udi rodemester lauget, men och beskattis med indgangs penge, v-billig brøde pendinge, øll skatt och ofuer alt med v-maadelig drich, for uden anden v-sedvanlig paafund och plage, Gud allermechtigste till fortørnelse och dennem sielff till vndergang och forderfuelse, huor ofuer mange aff borgerne, synderlig handtverchsmend, dennem samme bestelning med pendinge fra kiøbe, saa at der som sligt icke wed tidig middell forekommis, skall i lengen icke alleniste faa eller ingen borgere were, der Kong. May. och bysens ærinde i den bestilling vdrette kunde, men och større v-leylighed i saa maade vere at formode, ere vi nødwendig foraarsaget, slig misbrug och v-ordning at forbiude, och dend her med udi alle maade ville afskaffet och magtesløs giort hafue, oc udi den sted till bedre effterretning meddelt och befalet de xvj rodemestere, som nu ere och kommendis worder, at holde effterfølgende puncter.

Om rodemesterskab.

Efter som i fremfarn tid och her indtill hafuer veret tiltilskichet sorne borgere at vere rodemester her i Kiøbenhafn, to udi huert af di otte rodemaall, och huer at tiene byen to aar, huilche to aarsmaall undertiden formedelst dødelig afgang oc anden aarsag ere saa forandret, at tuende rodemestere fast paa en tid i ett qvarteer ere antagne, oc begge wis en ringe ting, huorledis de dennem i samme bestillning effter borgernes leylighed foreholde skulde, der fore, naar en hafuer werit it aar rodemestere, skall tillskichis en anden at vere det sidste aar med hannem at lære och kiende borgerskabet, och saa fremdelis altid en i huert rodemaal tilskichis it aar førend den anden aftachis, paa det man dis bedre kunde hafue beskeed hos dennem paa forandring och borgernis omskifftelse, naar kongens folch skulde forleggis, saa vell som om aarlig skatt, bysens arbeid och andet huis efter forfallende leylighed kand paa komme, dog hafue vi os forbeholden den punct at forandre naar behoff giøris.

Om oldermend.

Skulde och rodemesterne hafue en oldermand, huilchen wi der till keisendis vorder, som efter woris befalning kand lade rodemesterne tillsige, och dennem forholde huis wi hannem paa Kong. May. och bysens wegne befalendis vorder, huilchen oldermand maa och hafue sig till hielp en stoelsbroder.

II s.537

Om rodemester ed oc indgang.

Skall ingen borger som tagis till rodemester effter denne dag suerge oldermanden eller di andre rodemestere nogen eed, men naar hand bekommer voris zeddel at vere rodemester, skall hand der med gaa till oldermanden och giøre handfastning, at were hannem paa voris wegne udi alle Kong. May. och bysens ærinde at forrette liudig och følgactig wed den æeds plict hand os soret och tillsagt haffuer, och naar hand legger tre dlr. udi laugsens bøsse, och der foruden en daler till oldermanden, en daler till skrifueren och en daler udi de fattigis bøsse, skall hand aldeelis ingen ydermere laugs indgang, drich, skiench, pendinge eller pendings werdt besuergis, ey heller for hans skyld nogen forsamling giøres, enten giecheløb med bielde kanden langs gaden eller i saa maade. Men oldermanden skall strax forskiche hannem fra sig till den som er i rodemaall med hannem, at hand vndervisis om mantallet paa borgerne och rodemaalens leylighedt, dog blifuer den, som sidst indtagis, plictig efter oldermandens befalning at sige de andre till stefne och samling, vden hand bevilger en ældre for sig.

1. Gudsfryct oc troskab.

Først som høyst fornøden bør dennem samptligen och huer seerdelis at haffue den allermechtigste Gud for øyen, med all tro och flictighed vdrette deris bestillning, afwende huis skadeligt er, och fordre Kong. May., bysens och menighedens gafn och beste.

2. Loulig skall paaleg vere.

For gunst, gafue, wild eller wenskab skulle de ingen forskaane med lovlig paaleg, ey heller af had och afwind nogen v-louligen imod billighed att beskatte.

3. Borgernes wilchor.

Borgerskabet och menige mands wilchor och leylighed udi huert rodemaall bør dennem flicteligen at agte, och wiide os effter forfaldende leylighed den deell sandtferdigt at forredrage.

4. Om fremmede folch, løsgengere, hudestude oc sielfødinger.

Skulle di och hafue opsiun och kundskab, huor fremmede och udlendiske folch huusis och hælis, oc der om tillige faa och opskrifue dennem som opholde hudde stude, løsgengere och sielf fødinger, fordi det er skadeligt och forderfueligt gesinde, huilche imod Kong May.

II s.538

mandat iche bør at lidis, thi skall om deris leylighed flicteligen randsagis och forfaris efter huer Michaelis, naar ny mandtall skrifuis, saa vell som andre tider, naar rodemestene udi kvartererne omgaa.

5. Mantall at holde richtig.

Item mantallene paa menigheden skulle rodemesterne saaledis forfatte, først nafn paa huer stræde, dernest borgernis naffne, till nafne handtverch eller idret, huor af wi maa wide forskiell paa kiøbmend, kremmere, embeder, handtwercher, arbeider, daglønner och gemene folch udi huert rodemaall, seerdelis oc huis huuse de ere boendis eller di hafuer deris verelse, fordi os ofte forekommer mange, som om aarit iche skatte 4 Sk. och alligevell med høcherie, kiøb och forprang formeener dennem største frihed inden portene at hafue.

6. Folch at forelegge.

Med Kong. May. tienere och folch ehuo de vere kunde, som bør at foreleggis hos borgerne, skulle rodemesterne dennem udi huer sit rodemaal oprichtig foreholde, oc iche sige for huer andre at hafue flere forelagt end som sandtferdigt er, findes nogen her emod at giøre, bøde 40 Mk. till kongen och byen.

7. Aarlig skatt at krefue.

Bysens aarlige skatt skulde de ind krefue och till bysens kiemner betiden ofuer antvorde, och intet uden nochsom forklaring och undskyldning der aff skriffue till restandz, ey heller mere af nogen opbære end som taxsten formelder, saa fremt de iche wilde stande der for till rette, førend de fra deris bestilning aftache.

8. Bysens arbeid.

Med disligeste udi bysens arbejde skulle de udi huer rodemaall holde saadan middell, at ingen enten fattig eller rig emod billighed oc deris formue besueris.

9. Om ledderspande.

Huor waade iild (huilchen Gud naadeligen lenge afwende) optendis, skulle rodemesterne tillstedekomme, huer dennem med tou ledder spande, paa huilche bysens merche ligsom paa vndertegnede rodemaals fyr stige och hager findes afridset, och skulde samme tov spanne her effter altid følge en rodemester efter annen, forvden huis borgerskabet och byen holde.

II s.539

10. Om fyrrestiger og hager.

Til fyr stige och hager skulle de huert aar hafue opsiun, at de huer paa tilbørlig steder holde sterche och ferdig, som er udi huert rodemaall en dobbelt stige och dubbelt fyr hager, saa oc en enchende stie med enchende hager, saaledis afftegnet.

Ø. øster.   St. strand.   N. nør.   L. kledeboe.
+ snarens.   W. wester.   K. kiøbm. oc F. frimands.

Huilche stiger och hager bysens kiemner skulde lade ferdige hugge [naar] behof giøris, saa ofte dennem af rodemesterne tillsagt worder, findes de der udi forsømmelig, da rodemesterne at gifve os det till kiende, och skulde timrnermend, vognmend oc dragere plictig vere at føre dennem till di steder som ild optendt er, och med vands tillførsel hielpe och redde, som det sig bør.

11. V-lovlig iildsteder.

Thuende gange om aaret, som er huer Michaelis, naar mantallet er skrefuit, och huer paaske, naar folch er forandret oc fløtte, skulle rodemesterne besee och optegne udi huert rodemaall alle v-loulig fyrsteder, och der paa lade os bekomme klare register, huor effter vi Kong. May. naadigste mandat kunde lade fuldgiøre, huilchen rodemester det forsømmer, bøde for huer skorsteen ofver klagis j dlr.

12. Om brynde.

Disligeste samme tov aars tider skulde de paaminde borgerskabet i huert rodemaall deris brynde att holde ved lige, som det sig bør.

13. Om vand och tegn for døre.

Item och udi sommer tide, naar stor brynd och hede optende, skulle de tilholde alle dennem, som hafue brynde i deris gaarder, at di enten skrifuer paa porte eller dørre, huor brynde ere, eller lade kiendemerche for deris port eller dørre vdhenge, paa det man kand see och vide huor brynde ere, at de som iche hafuer brynde, at de holde wand udi heelle och halfue tønder for deris dørre standendis, efter som af gamell tid sedvanligt hafuer weret.

14. Om løcter at udhenge.

Och efterdi, huor ildebrand om natte tide paa kommer, blifver forsamlet allehaande gemeen folch och løse selskab, som mere ere till geneit at giøre skade och forkomme bedrøfuit folchis godz, end

II s.540

till at redde och iildfare at afstille, udi huilche tider mand och maa befrycte for forredderie och anden v-leylighed, thi bør sligt her saa vell som i andre velforordnede steder at tagis udj agt, huorfor rodemesterne udi huer sit rodemaall skulle tillsige dennem, som boe paa hiørnehuuse, at di vdhenger ofver gaderne løcter med tende lius udi, at folch maa seis och kiendis, som vanche frem och tilbage, naar saadan v-lychelig ildefare optendt er, paa huilche tider vagtmesteren i lige maade efter hans instrux skall lade hafue tillsiun paa wolden och hos portwecterne, saa vell som ved ilden, at skade, fare och v-lyche, saa megit mueligt er, maa afstillis och forekommis.

15. Om v-ret paaleg.

Item skeer oc, at oldermanden lader [tilsige] rodemesterne om nogen Kong. May. tienere at forelegge eller andet sligt, och dennem siunis der med at skee forkort, da komme sig neste morgen eller dag der efter for oldermanden, eller och gifve sig den borgemester, som samme rodemaall befalet eller sligt, till kiende, paa det intet skall forsømmis.

16. Om hemmelig ærinde.

Disse forskrefne och alle andre Kong. May. och bysens erinde skulle rodemesterne her i byen med all flictighed udrette, och huis dennem af os till sagt vorder, hemmeligt at holde, skulde de ingen fortro eller aabenbare, vden os sielfver, som det bør at wide, saa fremt de iche ville actis for v-giefue mend, efter dend dag at stande till rette, som vedbør.

17. Dend som wi vill betro att were oldermand, hannem skulde rodemesterne, foruden all argelist oc nye paafund, welvilligen at lyde, oq vere hannem, paa vore vegne, følgactig, hørig och lydig udi alle tilbørlige maade, efter som foreskrefuit staar; huis anderledis findis och bevisis, eller nogen af egen forraattenhed ville vnderstaa sig her emod at giøre, da skall den eller di der for tiltalis oc strafuis efter privilegierne, som di der Kong. May., bysens och menighedsens gafn iche agted hafue.

Resens Afskrift af Lavsskraaer S. 750-60.

II s.541

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 29 15:45:13 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top