eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.647

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 534-535
Nummer: 647


<-Forrige . Indhold . Næste->

647.

4 Okt. 1606.

En Skomager fritages for at indtræde i Lavet.

Christianus IV giøre alle witterligt, effteratt denne breffuiser Richardus Jacobssøn, hans handtwerck en skomager, jndfød her vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn, vnderdanigst for oss haffuer ladet berette, huorlediss hand er thillsindz seg her sammestedz att wille nedsette sin næring och biering met sitt handtwerck adt wille søge, och effteratt

II s.534

hand seg nu vnderdanigst befrøcter, att andre skomagere her sammestedz hannem vdaf den aarsag, hand icke er vdi deriss laug, saa och aff gunst och had skulle vdi samme hans forseet giøre nogen jndpass eller forhinddring, haffuer hand thill dess sickerhed vnderdanigst werit begerendiss for slig deriss offuerlast att mue befries och met woriss naadigst bewilling och thilladelse som andre skomagere vdj laugit vdaf dennem wbehindrit her sammestedz att mue bruge, tha, effterdj wii naadigst formercke hannem vdi samme sit handtwerck att kunde passere, och ei med billighet kand straffis, haffue wii af wor synderlig gunst och naade vndt och thilladt, ock nu met dette wort obne breff vnde och thillade att forskrefne Richardus Jacobssøn seg her vdj forskrefne wor kiøbsted Kiøbenhaffn maa nedsette och sammestedz frii och vbehinddrit med sit handtwerck søge sin næring och biering, vdaff andre skomagere her sammestedz vformient vdj alle maade, w-ahnseet hand icke haffuer wundet lauget, dog skall hand were forpligt att giffue borgelig och byes thønge och besuering lige wed andre jndwonere aff borgerskabet her sammestedz. Thi forbiude osv. Actum Haffniæ 4 octobris anno 1606.

Sæl. Registre XV. 127-28

II s.535

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 29 15:42:00 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top