eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.641

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 531-532
Nummer: 641


<-Forrige . Indhold . Næste->

641.

1 Sept. 1606.

Skøde paa en Gaard ved Helliggejstes Kirke.

Wij borgemestere og raadmendt vdj Kiøbenhaffn, Peder Staffensen och Jeronimus Garbes, byeskemnere sammestedtzs, kiendes och giøre alle witterligt for os och woris efterkommere borgemestere, raadmend och byesens kemnere, at efftersom denn gaard, affgangne

II s.531

Wolburg Hans de Huuds nogne aar forleden till byen solt haffuer och erlig mand Frantz Christensen, borger her sammestedtzs, nu iboer, liggendes her i Kiøbenhaffnn, westen nest op till Helliggeisthus kircke och østen nest optill denn murede gauffuell, mester Michell Bardscher nogne aar forleden paa samme gaards grundt haffuer ladet opsette, findes nu bygfeldig at were och byen icke haffde forraad den at lade forbygge, menn wij met nogne aff de ældste borgere haffue for gott anseet och byenn gauffnligst were, at samme gaardt bleff affhændt och pendingne derfore vdsat paa rente, byen tilbeste, da haffue wij effter saadan leiglighedt aff woris frij wilge och welberaadt huff solt och affhænt och nu met dette wort obne breff selge och aldeelis affhende fra Kiøbenhaffnns bye thill forskrefne Frantz Christenssenn, hans kiere hustroe Marine Hansdaater, begge deris børnn och arffuinge forschreffne gaardt met huse, bøgning och gaardsrom, som er vdj sin rette brede vdtill adelgaden aff wester i øster atten siællandsche alne halffandet quarter, vdj huilckett maal den grund, forskrefne M. Mickels murede gauffuel paa staar, beregnit er, item breden bag paa jorden paa den nørre ende aff wester i øster er halffsøttande alne, lengden fra adelgaden paa den westre side om til byesenns jord och boer aff sønder i nør er fyrgetiuffge alne et halfft quarter, och er samme jord i lengden paa denn østre side fra adelgaden om till de fattiges jord aff sønder i nør fyrgetiuffge sex alne och it halff quarter. De skulle udgive den sædvanlige Jordskyld deraf til Helligaands Hospital osv. Giffuet vdj Kiøbenhauffnn denn 1 septembris anno 1606.

»Magistratens Vedtægtsbog« Blad 70-71.

II s.532

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 29 15:37:48 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top