eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.640

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 529-531
Nummer: 640


<-Forrige . Indhold . Næste->

640.

4 Avg. 1606.

Vedtægt om Fremgangsmaaden med Retssager.

Efterdi det er byefogden her i Kiøbenhaffnn besuerligt och fast wmueligt met stads kemner till byetinget at forrette alle de sager dennom forekomme, och borgemestere och raad her sammestedtzs befinde, at deris metborgere formedelst saadanne tingsagers mangfoldighed bliffue besuergett met wnødig pendings spildt och bekostningh, i det at deris sager først nogne vgers tid inden tinge offuer-

II s.529

høris och examineris, och siden naar byefogden finder seg besuerlig der vdj att dømme, forwisis de fra tinget till raadhusett paa nye at schulle for tagis; forfaris for det andet, at byefogden och kemneren dennom vnderstaa vdj adschillige sager at vdgiffue zedler och befalninger till borgerschabet, som denn soerne byeschriffuer icke aff wed, w-anset dennom i saa maade ingen macht eller møndighedt tillat er, och ey helder deris instrux och møndighedt imod stadsrett och gammell frihedt dennorn sligt hiemble kandt.

Da er for slig och anden meere w-leigligheds schyld och thill saa megit bedre ordning och schickelighedt met rettens process at holde, saa och, paa det at byefogden och kemneren met Kong. Maitts. och byessenns sager mue beførdris, giort saadann forordning, at her effter huer oensdag schall holdes raadhus, saa at huilcken borgemester, som denn maannet holder steffnebog paa fredags steffninger och dombssager, schall och lade steffne allmindelige sager till oensdagen, och tuende raadmend schulle besidde ret met den borgemester hoes byefogden, och icke borgemestere och raad samptlig denn dag vdj maaneden at schulle søge raadhus, menn dermet at holde som efterfølger.

1. Byefogden schall emod hanns instrux ingen sager i sit hus forhøre, huad helder det er vdj høstmaannet eller icke, men alleniste om oensdagen paa raadhusset och huer mandag till tinge, dog ingen andre sager end de, som bør at komme till tinge, menn met gemeen wisse gields sager vdj fischemaaneden her effter at holde som tillforne och zedler vdj slig saawelsom i alle andre sager wed denn soerne byeschriffuer att vdgiffues.

2. Item paa de sager, som steffnis till tinge om mandagen, schall byefogden sielff offuersee steffne zedlet, førend suendene der met vdgaa at steffne, paa det att thiennerne icke schulle hannom w-uidendes steffne nogne store sager, som hannom kand were for wichtige at dømme vdj, och icke helder bør at komme til tinge.

3. Och naar byefogden tiltager seg nogen sager inden tinge at forhøre, da bør hand dennom icke at affwiise fra seg till raadhus, førend hand der vdj haffuer dømpt och giffuett beschreffuet, paa det at borgerschabett och andre icke, som till des scheedt er, i saa maade schulle føris paa pendings spildt och tids forsømmelsse met deris ret till raadhuset paa nye at søge, och icke helder schall byefogden tiltage seg nogen sager paa byetinget at forrette, som tilforne paa raadhusset begynt ere, vdenn det scheer mett borgemestere och raads widschab och wilge.

II s.530

4. Item schall eller maa byefogden icke allene holde schiffte om børnegoedtzs, icke helder befatte seg mett arffuingløst, rømnings eller forstaaed goedtzs her i byenn, vden hand lader denn soerne byeschriffuer och byessenns kemner hoes were, som altid haffuer werit brugeligt, paa det at Kong. Maitts. och byesenns sager vdj altingest kand beførdris vdenn mistancke effter fogdens instrux, som det seg bør.

5. Ingen fanger schal vdlades aff byessenns fengsell, huor byenn haffuer sagfald, vden det scheer saa well met kemnerens som fogdens widschab; huo der emod giør, schall stande den anden derfore till rette.

6. Fremmede folck och kiøbmend, som hid til byen komme met deris goedtzs at vdstaa, schall saa vel antegnis hos kemneren som hoes fogden, paa det at kongenn och byenn mue tillige bekomme huer sin rettighedt, effter denn forordning for kort tidt sidenn scheedt er.

7. Och effterdi oensdagen mett sager at forhøre er begyndt fogden tilbeste, da schall hand det och saaleedes lade bestille, at fogitsuendene schulle were tilstede saa lenge raadhus holdes, saa well som byes thiennere, ligesom om fredagen.

8. Item huilckenn aff borgemestere och raadmend, som formedelst nødwendige reigser, ærinde eller andre forfald icke sielff kand søge raadhus, maa hand lade ombede enn anden sine metbrødre vdj sit sted, huorvdj de ey helder bør at weigre dennom.

9. Och effterthj forskrefne borgemestere och raad dette forschreffne saaledes met byefogden sambtøcht haffue, da schall hand och were plichtig at møde paa raadhussett huer oensdagh morgen, naar klocken slaar aate, og seg icke at lade vndschylde, vnder den brøde de vnder dennom sielffue vdgiffue, indtill det effter tiden och leigligheden bedre kand forandres. Actum 4 augusti anno 1606.

Peder Munch Jacobsen. Oluff Matzen. Christen Albertzen. Knud Marquardsen. Jacob Brender. Michell Wibe. Christoffer Andersen. Iffuer Pouelsen. Rasmus Nielsen. Mogens Michelsen. Peder Andersen. Anders Michelsen.

»Magistratens Vedtægtsbog« i Raadstuearkivet Bl. 186-87.

II s.531

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 29 15:36:57 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top